Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

Mandaatbesluit P1

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit P1
CiteertitelMandaatbesluit P1
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpextern mandaatbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, Wegenverkeerswet 1994, Besluit wegslepen van voertuigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-20191e wijzigingsbesluit

12-11-2019

gmb-2019-279298

01-01-201719-11-2019Onbekend

20-12-2016

digitaal gemeenteblad, 23 december 2016

2016.0.061.636

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit P1

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders;

 

Overwegende dat:

 • -

  hij op 21 juli 2015 heeft besloten tot uitbesteding van parkeertaken;

 • -

  na een procedure van aanbesteding P1 Holding B.V. de partij is geworden die deze taken uit zal aan voeren;

 • -

  op 12 december 2016 tussen de gemeente en P1 Holding B.V. de 'Overeenkomst parkeerdienstverlening' is gesloten;

 • -

  het noodzakelijk is bevoegdheden aan de directeur van P1 Holding B.V. alsmede bijzondere opsporingsambtenaren van P1 On Street B.V. te mandateren om de taken naar behoren uit te kunnen voeren;

 • -

  in 2019 de naam van P1 Holding B.V. is gewijzigd in P1 On Street B.V.;

   

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

 

b e s l u i t :

 

de navolgende regels vast te stellen met betrekking tot mandaat aan:

de directeur van P1 On Street B.V. en bijzondere opsporingsambtenaren van P1 On Street B.V.:

 

Artikel 1Begripsomschrijving

 

In dit besluit wordt verstaan onder:

Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te ne men;

Delegatie: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoor delijkheid uitoefent;

Wettelijk voorschrift: wettelijk voorschrift, zoals dit luidt op de dag waarop dit besluit in wer king treedt of zoals dit wettelijk voorschrift na wijziging zal komen te luiden;

Portefeuillehouder: het lid van het college van burgemeester en wethouders van de ge meente Arnhem dat in het bijzonder is belast met de zorg voor één of meer onderdelen van het gemeentelijk bestuur, zoals deze aan het college is opgedragen.

 

Artikel 2Algemeen mandaat aan de algemeen directeur

1.De uitoefening van de navolgende bevoegdheden die het college van burgemeester en wethouders bij of krachtens wettelijk voorschrift of delegatie toekomen, wordt opgedragen aan de directeur van P1 On Street B.V - voor zover het betreft de aan P1 On Street B.V. opgedragen taken.

 

 

Omschrijving bevoegdheid

 

Geschillen en geschilbeslechting

1

Het nemen van besluiten op bezwaarschriften inzake het krachtens dit mandaatbesluit genomen besluiten, voor zover deze besluiten zijn genomen door een functionaris die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de directeur van P1 On Street B.V..

2

Het nemen van een besluit tot het verdagen van de beslissing op bezwaar als bedoeld in artikel 7:10, lid 3, 4 en 5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

1

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan in het kader van de klachtbehandeling op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

2

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

3

Het horen van een aanvrager en belanghebbenden als bedoeld in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (De voorbereiding).

4

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Beslistermijn).

 

Specifieke bevoegdheden

1

Het nemen van besluiten omtrent ontheffingen als bedoeld in artikel 149 Wegenverkeerswet 1994.

2

Het beslissen op aanvragen om en het intrekken van parkeervergunningen en parkeerontheffingen op grond van de Parkeerverordening 2016 en opvolgende verordeningen en het Uitwerkingsbesluit Parkeren 2016 en daarop volgende uitwerkingsbesluiten.

 

2.De functionaris als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan de aan hem gemandateerde bevoegdheden schriftelijk opdragen aan de door hem aan te wijzen en onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen. Hij kan de betreffende personen daartoe instructies geven.

 

Artikel 3 Mandaat aan bijzondere opsporingsambtenaren van P1 On Street B.V.

1.De uitoefening van de navolgende bevoegdheden die het college van burgemeester en wethouders bij of krachtens wettelijk voorschrift of delegatie toekomen, wordt opgedragen aan de bijzondere opsporingsambtenaren van P1 On Street B.V.

1

Het overbrengen en in bewaring stellen van voertuigen op kosten van de overtreder, zoals genoemd in artikel 170, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994.

2

Het doen opmaken van proces-verbaal als bedoeld in artikel 5:29, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht.

3

Het doen bijhouden van een bewaringsregister zoals genoemd in artikel 170, lid 4 van de Wegenverkeerswet 1994.

4

Het bekendmaken van de beschikking als bedoeld in artikel 171 van de Wegenverkeerswet 1994.

5

Het innen van de kosten als bedoeld in artikel 172 van de Wegenverkeerswet 1994.

6

Het plegen van het regelmatig overleg met de Officier van Justitie als bedoeld in artikel 170, lid 3 van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 4 Instructies voor de gemandateerde

 • 1.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in de artikel 2 en 3 van dit besluit wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wettelijk voorschrift, beleidsregel, circulaire, aanwijzing en richtlijn van daartoe bevoegde wetgevende organen en bestuursorganen in acht genomen.

 • 2.

  Indien zich naar het oordeel van een gemandateerde als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van dit besluit één of meer van de navolgende gevallen voordoet, overlegt de gemandateerde de zaak met de betrokken portefeuillehouder, alvorens een besluit te nemen:

  • A.

   de te nemen beslissing wijkt af van bestaand beleid, richtlijnen of voorschrif ten;

  • B.

   uit de te nemen beslissing kunnen niet voorziene financiële of andere belang rijke consequenties voortvloeien;

  • C.

   tijdens de voorbereiding van het besluit komt naar voren dat de te nemen be slissing bestuurlijk of maatschappelijk gevoelig ligt.

 • 3.

  De uitgaande stukken worden als volgt ondertekend:

  Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,

  namens het college,

  gevolgd door de handtekening, de naam en daaronder de functieaanduiding van de

  functionaris.

   

Artikel 5 Slotbepaling

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit P1’.

 • 2.

  Het onderhavig besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

 

 

Arnhem, 20 december 2016

 

Burgemeester en Wethouders van Arnhem,

de secretaris, de burgemeester,