Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beuningen

Beleidsregels parkeerontheffingen gemeente Beuningen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeuningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels parkeerontheffingen gemeente Beuningen 2019
CiteertitelBeleidregels parkeerontheffingen gemeente Beuningen 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpBeleidsregels parkeerontheffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt de beleidsregels parkeerontheffingen blauwe zone gemeente Beuningen 2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994
 2. artikel 87 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 3. artikel 25 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

20-11-2018

gmb-2018-275860

BW18.00620

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels parkeerontheffingen gemeente Beuningen 2019

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van gemeente Beuningen,

 

gelet op artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994,

 

gelet op van artikel 87 en het bepaalde in artikel 25 (parkeerschijf-zone), van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990),

 

overwegende

- dat in het centrumgebied van Beuningen een parkeerschijf-zone van kracht is, aangegeven met verkeersborden model E10 en E11 uit bijlage 1 van het RVV 1990;

 

- dat in deze zone op parkeervakken met een blauwe lijn maximaal twee uur achtereen geparkeerd mag worden met gebruikmaking van een parkeerschijf gedurende de volgende tijden:

maandag tot en met donderdag: 9.00 - 18.00 uur;

vrijdag: 9.00 - 21.00 uur;

zaterdag: 9.00 -17.00 uur;

 

- dat het gewenst is om het voor bepaalde bewoners en bedrijven in de parkeerschijf-zone mogelijk te maken om binnen de genoemde tijden vrij te parkeren, zonder gebruikmaking van een parkeerschijf;

 

- dat het op grond daarvan noodzakelijk is dat van die regels (tijdelijk) ontheffing kan worden verleend.

 

besluiten

de navolgende beleidsregels vast te stellen voor de verwerking van parkeerontheffingsaanvragen:

 

Artikel 1. Begripsbepaling

Parkeerschijf-zone: gebied aangeduid met verkeersborden E10 en E11 uit het RVV1990 waarbinnen gedurende bepaalde dagdelen van de week niet langer dan 2 uur achtereen geparkeerd mag worden en het gebruik van een parkeerschijf verplicht is.

Ontheffing: de ontheffing van het verbod om op de in aanhef genoemde tijden zonder gebruikmaking van een parkeerschijf te parkeren bij blauwe strepen in de parkeerschijf-zone in gemeente Beuningen;

Tijdelijke ontheffing: de ontheffing van het verbod om op de in aanhef genoemde tijden zonder gebruikmaking van een parkeerschijf te parkeren in de parkeerschijf-zone in gemeente Beuningen;

Ontheffinghouder: de natuurlijke persoon aan wie een ontheffing is verleend;

Motorvoertuig: het voertuig op kenteken, zoals bedoeld in het RVV 1990.

 

Artikel 2. Ontheffingsoorten

Bewonersontheffing

Een bewonersontheffing kan voor één jaar, tegen een in de gemeentelijke legesverordening bepaald tarief, onder de volgende voorwaarden worden verleend:

 • aan eigenaren of huurders van woonadressen binnen de parkeerschijf-zone zonder parkeerplaats op eigen terrein, of zonder het exclusief gebruik van een parkeerplaats elders;

 • per woonadres wordt maximaal één ontheffing verleend;

 • een ontheffinghouder kan gedurende de looptijd het kenteken van de bewonersontheffing wijzigen;

 • een ontheffing wordt aangeschaft en is geldig voor de duur van één jaar. Tussentijdse restitutie is niet mogelijk.

 

Bedrijfsontheffing

Een bedrijfsontheffing kan voor één jaar, tegen een in de gemeentelijke legesverordening bepaald tarief, onder de volgende voorwaarden worden verleend:

 • het bedrijf oefent dagelijkse werkzaamheden uit binnen de parkeerschijf-zone;

 • het gebruik is noodzakelijk voor de primaire bedrijfsvoering of hoofdactiviteiten van het bedrijf. Als noodzakelijk wordt in ieder geval niet aangemerkt:

  • woon/werkverkeer

  • bevoorrading van goederen

  • vervoer van dagopbrengsten, of andere geldtransporten

 • Het bedrijf geeft bij de aanvraag aan waarom een bedrijfsontheffing noodzakelijk is;

 • medewerkers komen niet in aanmerking voor ontheffing;

 • Per bedrijf zijn maximaal twee bedrijfsontheffingen beschikbaar;

 • een bedrijfsontheffing wordt niet verleend indien de aanvrager over voldoende niet-openbare parkeergelegenheid in de omgeving van zijn werkadres beschikt of indien de openbare parkeergelegenheid in de omgeving van het werkadres een redelijk alternatief biedt.

 

Tijdelijke ontheffing

Een tijdelijke ontheffing kan voor de periode van één week of één maand, tegen een in de gemeentelijke legesverordening bepaald tarief, onder de volgende voorwaarden worden verleend:

 • het bedrijf voert activiteiten uit binnen de parkeerschijf-zone;

 • het gebruik dient noodzakelijk te zijn voor een tijdelijke activiteit of bedrijfsvoering. Een motivering en start- en einddatum van de activiteit moet worden opgegeven bij de aanvraag. Als noodzakelijk wordt in ieder geval niet aangemerkt:

  • woon/werkverkeer

  • bevoorrading van goederen

  • vervoer van dagopbrengsten, of andere geldtransporten

 • medewerkersparkeren komt niet in aanmerking voor een tijdelijke ontheffing;

 • een tijdelijke ontheffing wordt niet verleend indien aanvrager over voldoende niet-openbare parkeergelegenheid in de omgeving beschikt of indien de openbare parkeergelegenheid in de omgeving een redelijk alternatief biedt.

   

Artikel 3. Aanvraag vereisten

Bij de aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 2 dient een kopie te worden bijgevoegd van het kentekenbewijs van het bewuste voertuig. In geval van leasevoertuigen, dient een verklaring leaseovereenkomst te worden bijgevoegd.

 

Artikel 4. Voorwaarden ontheffing; intrekkingsgronden

 • 1.

  de ontheffinghouder is verplicht eventuele schade, die hij/zij door het gebruik van de ontheffing veroorzaakt, te vergoeden en redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade lijden ten gevolge van het gebruik van de ontheffing;

 • 2.

  zonder nakoming van voornoemde voorwaarde wordt de ontheffing ingetrokken;

 • 3.

  aan de ontheffing kunnen geen rechten worden ontleend voor de periode na afloop van de ontheffingstermijn;

 • 4.

  de ontheffing garandeert niet dat er voor de ontheffinghouder in de parkeerschijf-zone parkeerruimte beschikbaar is.

 

Artikel 5. Weigeringsgronden

Een ontheffing wordt geweigerd indien:

 • 1.

  niet voldaan wordt aan het bepaalde in dit besluit;

 • 2.

  de ontheffinghouder de voorwaarden van een eerder verleende ontheffing niet heeft nageleefd;

 • 3.

  er een overschrijding is van de maximale tegelijkertijd in oploop zijnde ontheffingen. Voor bewoners- en bedrijfsontheffingen ligt deze grens op 200 ontheffingen. Daarnaast kunnen er maximaal 30 tijdelijke ontheffingen in omloop zijn. Indien er sprake is van een wachtlijst, krijgt de eerst wachtende de eerste gelegenheid om een ontheffingsaanvraag in te dienen.

 

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op 1 januari 2019 in werking. De ‘beleidsregels parkeerontheffingen blauwe zone gemeente Beuningen 2018’ vervallen vanaf dan.