Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Littenseradiel

Fraudeverordening Intergemeentelijke Sociale Dienst Zuidwest-Fryslân

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Littenseradiel
Officiële naam regelingFraudeverordening Intergemeentelijke Sociale Dienst Zuidwest-Fryslân
CiteertitelFraudeverordening Intergemeentelijke Sociale Dienst Zuidwest-Fryslân
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpbeleidskaders, beleidsplan, beleidsplan Hoogwaardige handhaving, fraude handhavingsbeleid, Wet werk en bijstand

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Publicatie van de vaststelling van de verordening is niet meer te achterhalen. De inwerkingtreding is bij benadering.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 8a
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsplan Hoogwaardige Handhaving

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-200527-05-2011Nieuwe regeling

07-03-2005

Onbekend

Collegevoorstel, 01-02-2005, nr. 12

Tekst van de regeling

Intitulé

Fraudeverordening Intergemeentelijke Sociale Dienst Zuidwest-Fryslân

De raad van de gemeente Littenseradiel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 februari 2005;

gelet op artikel 8a van de Wet werk en bijstand (WWB), de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

overwegende dat het noodzakelijk is de bestrijding van het ter onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de WWB bij verordening te regelen;

besluit:

de Fraudeverordening Intergemeentelijke Sociale Dienst Zuidwest-Fryslân vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • ·

   dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Zuidwest-Fryslân (ISD ZWF).

  • ·

   beleidsplan: plan als bedoeld in artikel 110 van de Gemeentewet gericht op de uitvoering van de Wet werk en bijstand

Artikel 2 Beleidsplan

Het dagelijks bestuur van de ISD ZWF draagt zorg voor een beleidsplan Hoogwaardige Handhaving waarin het dagelijks bestuur aangeeft hoe het fraude voorkomt en opspoort, met inachtneming van de vier beleidskaders van het handhavingsbeleid, te weten:

Beleidskaders ter voorkoming van fraude (preventie)

 • 1.

  het beter en vroegtijdig informeren van klanten over rechten, plichten en handhaving;

 • 2.

  het optimaliseren van de dienstverlening zonder belemmeringen, zodat de kans op spontane naleving vergroot wordt;

Beleidskaders gericht op aanpak van fraude (repressie)

 • 3.

  vroegtijdige detectie en afhandeling van fraudesignalen;

 • 4.

  bij constatering van fraude daadwerkelijk sanctioneren (afstemmen van de uitkering).

Artikel 3 Vaststelling

Het beleidsplan, genoemd in artikel 2, is vóór 1 januari 2005 vastgesteld.

Artikel 4 Doelstelling

In het beleidsplan Hoogwaardige Handhaving worden de doelstellingen voor handhaving bepaald en meetbare doelen geformuleerd.

Artikel 5 Verantwoording

Het dagelijks bestuur van de ISD ZWF draagt jaarlijks, vóór 1 juni van het jaar volgend op het betreffende jaar, zorg voor een beleidsverslag waarin verantwoording wordt afgelegd van de verrichte werkzaamheden in het kader van het beleidsplan hoogwaardige handhaving volgens artikel 2.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2005.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald: “Fraudeverordening Intergemeentelijke Sociale Dienst Zuidwest-Fryslân”.

Ondertekening

Wommels, 7 maart 2005

De Raad voornoemd,

, voorzitter.

, griffier.