Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meppel

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel houdende regels omtrent Nadere regels subsidies amateurkunst gemeente Meppel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeppel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel houdende regels omtrent Nadere regels subsidies amateurkunst gemeente Meppel
CiteertitelNadere regels subsidies amateurkunst gemeente Meppel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Meppel, art. 2
 2. Kadernota De Kunst van het Verbinden en Verankeren
 3. Algemene subsidieverordening Meppel, art. 6
 4. Algemene subsidieverordening Meppel, art. 8
 5. Algemene subsidieverordening Meppel, art. 9
 6. Algemene subsidieverordening Meppel, art. 20
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020artikel 4, 6

12-11-2019

gmb-2019-281903

07-04-201101-01-2020nieuwe regeling

25-01-2011

Elektronisch gemeenteblad, 30-03-2011

2011-708

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel houdende regels omtrent Nadere regels subsidies amateurkunst gemeente Meppel

Nr. 2011-708

Nadere regels subsidies amateurkunst gemeente Meppel Burgemeester en wethouders van Meppel;

 

overwegende dat het wenselijk is nadere regels te geven voor de subsidiëring van de amateurkunstbeoefening in de gemeente Meppel;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 6, 8, 9 en 20 van de Algemene subsidieverordening Meppel en de Kadernota De Kunst van Verbinden en Verankeren 2009-2012;

 

b e s l u i t e n :

vast te stellen de Nadere regels subsidies amateurkunst gemeente Meppel

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten

Voor subsidiëring komen in aanmerking activiteiten die bijdragen aan het bevorderen en in stand houden van de amateurkunstbeoefening voor inwoners van de gemeente Meppel en die niet beroepsmatige kunstbeoefening en –bevordering tot doel hebben.

Artikel 2 Doel(groep) subsidie

 • 1.

  De subsidies amateurkunst zijn bedoeld om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Meppel, in het bijzonder jongeren tot 18 jaar, ouderen en mensen vanuit andere culturele tradities en gewoonten, de kans te bieden om in de vrije tijd deel te nemen aan diverse vormen van amateurkunst en cultuur, waaronder instrumentale en vocale muziek, theater en dans en beeldende kunst.

 • 2.

  Door financiële ondersteuning als gemeente de waardering uitspreken voor het bestaan van de amateurkunstverenigingen.

 • 3.

  Amateurkunstverenigingen die de niet beroepsmatige kunstbeoefening en –bevordering tot doel hebben en gevestigd of werkzaam zijn in de gemeente Meppel.

Artikel 3 Algemene criteria jaarlijkse subsidie

 • 1.

  De instelling moet minimaal 25 contributie betalende leden hebben.

 • 2.

  Minstens 80% van de leden moet woonachtig zijn in de gemeente Meppel.

 • 3.

  De instelling moet minimaal 25% van de begrote kosten uit eigen inkomsten verwerven, niet zijnde de gemeentelijke subsidie.

Artikel 4 Berekeningsgrondslag jaarlijkse subsidie

Discipline Subsidiebedrag per lid Subsidiabele kosten

( teldatum is 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar) Muziekverenigingen/-korpsen € 20,29 19% professionele leiding (gediplomeerde docenten) tot een maximum van € 2.898,45

Toneel-, schilder- en dansverenigingen Koren en orkesten € 6,76 19% professionele leiding (gediplomeerde docenten) tot een maximum van

€ 2.898,45

Artikel 5 Algemene criteria eenmalige subsidie

 • 1.

  De activiteit moet binnen de gemeente Meppel plaatsvinden.

 • 2.

  De instelling moet minimaal 25% van de begrote kosten uit eigen inkomsten verwerven, niet zijnde de gemeentelijke subsidie.

 • 3.

  De activiteit mag geen winstoogmerk hebben en moet zich richten op één of meerdere doelgroepen, zoals benoemd in artikel 2, eerste lid.

Artikel 6 Berekeningsgrondslag eenmalige subsidie

De subsidie bedraagt 71,25% van het exploitatietekort tot een maximum van € 724,61.

Artikel 7 Aanvragen subsidie

 • 1.

  De aanvraag om een jaarlijkse subsidie moet voor 15 november voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, worden ingediend.

 • 2.

  De aanvrager maakt gebruik van een door de gemeente voorgeschreven (digitaal) subsidieaanvraagformulier.

 • 3.

  Een subsidieaanvraag die buiten de in het eerste lid genoemde aanvraagtermijn wordt ontvangen, wordt buiten behandeling gelaten.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen van bovenstaande bepalingen beargumenteerd afwijken

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking acht dagen na bekendmaking en zijn voor het eerst van toepassing op subsidieaanvragen voor het jaar 2012.

Met de inwerkingtreding worden de beleidsregels voor amateurkunstbeoefening, vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2009, ingetrokken. Deze beleidsregels blijven van toepassing op de voor 2011 verleende, vast te stellen en vastgestelde subsidies.

Aldus vastgesteld in de vergadering vanburgemeester en wethouders op 25 januari 2011,

de secretaris, de burgemeester,