Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Ondermandaatbesluit Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMetropoolregio Rotterdam Den Haag
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit Metropoolregio Rotterdam Den Haag
CiteertitelOndermandaatbesluit Metropoolregio Rotterdam Dan Haag
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vastgesteld door de secretaris-generaal van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, namens het dagelijks bestuur en de voorzitter

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet;
 2. Wet gemeenschappelijke regelingen, zoals deze luidt vanaf 1 januari 2015;
 3. Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014;
 4. Afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-201507-10-2015nieuwe regeling

19-12-2014

gemeenteblad deelnemende gemeenten

1778

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De secretaris-generaal van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

 

gelet op de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen zoals deze luidt vanaf 1 januari 2015, de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014 en de afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op het Mandaatbesluit Metropoolregio Rotterdam Den Haag, handelend namens het dagelijks bestuur en de voorzitter van, alsmede handelend voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag;

 

overwegende dat het voor het efficiënt functioneren van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag wenselijk is dat hij ondermandaat verleent;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen het navolgende:

 

ONDERMANDAATBESLUIT METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG

Artikel 1 Ondermandaat

 • 1.

  De secretaris-generaal verleent ondermandaat voor de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden aan de bestuursorganen en functionarissen, zoals vermeld in het bij dit besluit behorende mandaatregister.

 • 2.

  De per gemandateerde bevoegdheid geldende begrenzingen en instructies zijn weergegeven in het bij dit besluit behorende mandaatregister.

 • 3.

  Ondertekening van een krachtens een ondermandaat genomen besluit van het dagelijks bestuur geschiedt op de volgende wijze:

   

  "Namens het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

   

  handtekening

   

  naam,

  functie"

 • 4.

  Ondertekening van een krachtens een ondermandaat genomen besluit van de voorzitter geschiedt op de volgende wijze:

   

  "Namens de voorzitter van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

   

  handtekening

   

  naam,

  functie".

 • 5.

  Ondertekening van een namens de rechtspersoon Metropoolregio Rotterdam Den Haag krachtens een volmacht verrichte privaatrechtelijke rechtshandeling geschiedt op de volgende wijze;

   

  "Namens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

   

  handtekening

   

  naam,

  functie".

Artikel 2 Algemene regels, uitzonderingen

 • 1.

  Het ondermandaat omvat de bevoegdheid om het besluit:

  • a.

   voor te bereiden;

  • b.

   te nemen, alsmede te wijzigen, beëindigen, verlengen, in te trekken en op te zeggen;

  • c.

   te ondertekenen, en

  • d.

   af te doen.

 • 2.

  De ondergemandateerde is bevoegd tot het nemen van besluiten als vermeld in het register, tenzij sprake is van een geval als bedoeld in artikel 10:3 Awb en voorts indien:

  • a.

   advies nodig is van andere (staf)afdelingen en het advies en het eigen standpunt niet op elkaar aansluiten respectievelijk niet tot dezelfde conclusie leiden;

  • b.

   uit overleg met de portefeuillehouder blijkt dat deze het voorstel aan het bestuursorgaan wil voorleggen;

  • c.

   het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid of richtlijnen;

  • d.

   het besluit overschrijding van budgetten of kredieten zou inhouden;

  • e.

   het bestuursorgaan het te nemen besluit als politiek, bestuurlijk of anderszins gevoelig heeft aangemerkt;

  • f.

   de ondermandaatgever vooraf te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen.

 • 3.

  Indien zich één of meer van de in het tweede lid omschreven situaties voordoet, dan besluit het ter zake bevoegde bestuursorgaan zelf.

 • 4.

  In afwijking van het derde lid is bevoegd tot het krachtens ondermandaat nemen van een besluit op bezwaar de functionaris die de hiërarchisch bovengeschikte is van functionaris die het primaire besluit krachtens ondermandaat heeft genomen. Indien het primaire besluit krachtens mandaat is genomen door de secretaris-generaal neemt het bestuursorgaan het besluit op bezwaar.

Artikel 3 Registratie en informatieverstrekking

 • 1.

  De ondergemandateerde houdt een registratie bij van de door hem in ondermandaat genomen besluiten.

 • 2.

  De ondergemandateerde informeert de secretaris-generaal en het ter zake bevoegd bestuursorgaan desgewenst over de krachtens ondermandaat genomen besluiten.

Artikel 4 Schakelbepaling volmachten en machtigingen

Dit ondermandaatbesluit is van overeenkomstige toepassing op de gevallen waarin de secretaris-generaal aan een functionaris werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid of een derde, volmacht verleent tot het namens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 5 Schakelbepaling penvoering samenwerkingsverbanden en verkregen mandaten

 • 1.

  Dit mandaatbesluit is van overeenkomstige toepassing op handelingen die een bestuursorgaan van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag verricht als penvoerder van het samenwerkingsverband Koepel Regionale opdrachtgevers Openbaar Vervoer, het samenwerkingsverband OV bureau Randstad en het samenwerkingsverband Bereik! uit eigen hoofde, dan wel verricht krachtens een mandaat, machtiging of volmacht van dat samenwerkingsverband of van een deelnemer aan dat samenwerkingsverband.

 • 2.

  Het bestuursorgaan verleent het mandaat als bedoeld in het eerste lid aan de directeur Vervoersautoriteit. De directeur Vervoersautoriteit is bevoegd ondermandaat en ondervolmacht te verlenen aan een functionaris van het samenwerkingsverband om ten behoeve van de uitvoering van de taken van het samenwerkingsverband te besluiten overeenkomsten aan te gaan tot een bedrag € 50.000 per overeenkomst en de daaruit volgende verplichtingen voor het samenwerkingsverband binnen de begroting van het samenwerkingsverband blijven.

 • 3.

  Dit mandaatbesluit is van overeenkomstige toepassing op handelingen die een bestuursorgaan van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag verricht krachtens een mandaat, machtiging of volmacht zoals vermeld in onderdeel 5 van het register behorende bij dit mandaatbesluit.

Artikel 6 Wijzigingen

 • 1.

  Wijzigingen in het ondermandaatbesluit dienen in overleg met de senior adviseur juridische zaken en de manager van de afdeling Bedrijfsvoering plaats te vinden.

 • 2.

  De senior adviseur juridische zaken van de afdeling Bedrijfsvoering draagt zorg voor een actuele geconsolideerde versie van het ondermandaatbesluit.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015, dan wel indien de datum van bekendmaking ligt na 31 december 2014 met ingang van de dag na bekendmaking van het besluit.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Ondermandaatbesluit Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Aldus besloten op 19 december 2014,

Namens het dagelijks bestuur en de voorzitter,

de secretaris-generaal,

mr. M.J. Toet.

Toelichting Ondermandaatbesluit Metropoolregio Rotterdam Den Haag

 

In het Mandaatbesluit Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna: Mandaatbesluit) hebben het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna: MRDH) mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de secretaris-generaal. De bevoegdheden waarvoor het dagelijks bestuur en de voorzitter mandaat, volmacht en machtiging hebben verleend staan vermeld in het mandaatregister bij het Mandaatbesluit.

 

In het Mandaatbesluit is tevens bepaald dat de secretaris-generaal voor bepaalde aan hem gemandateerde bevoegdheden ondermandaat, volmacht en machtiging mag verlenen. Voor welke bevoegdheden de secretaris-generaal ondermandaat, volmacht en machtiging mag verlenen is tevens bepaald in voornoemd mandaatregister bij het Mandaatbesluit.

 

In dit Ondermandaatbesluit Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna: Ondermandaatbesluit) verleent de secretaris-generaal voor de aan hem gemandateerde bevoegdheden ondermandaat, machtiging en volmacht. Voor welke bevoegdheden dat geldt aan welke functionarissen de verlening van het ondermandaat, de volmacht of machtiging plaats vindt is geregeld in het mandaatregister bij dit Ondermandaatbesluit.

 

Op de verlening van de onderhavige ondermandaten, volmachten en machtigingen zijn de bepalingen uit het Mandaatbesluit van toepassing. Voor een toelichting op de artikelen van dit Ondermandaatbesluit wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting bij het Mandaatbesluit.

 

Mandaatregister

1. Algemeen

 

 

Bevoegdheid

Mandaat-gever

Gemandateerde/ ondermandaat-gever

Ondergeman-dateerde

Bijzondere voorwaarden/ toelichting

1.1

Het ondertekenen van stukken die geen besluit van het bestuursorgaan vergen (bijv. het verstrekken of het opvragen van informatie)

DB/VZ

secretaris-generaal

Directeuren VA en EV

Managers BV, V en OV

Toelichting: de informatie- verstrekking omvat het voeren van algemene correspondentie die het taakveld van de afdeling betreft, inclusief het verstrekken van informatie of inlichtingen over vastgesteld beleid, uit vastgestelde regelingen en voorschriften of van algemene aard, het deelnemen aan enquêtes

1.2

Het voeren van correspondentie ter uitvoering van besluiten van AB, DB en VZ

DB/VZ

secretaris-generaal

 

 

Directeuren VA en EV

Managers BV, V en OV

 

1.3

Het doorsturen van stukken op grond van artikel 2:3 Awb

DB/VZ

secretaris-generaal

Directeuren VA en EV

Managers BV, V en OV

doorzendplicht

1.4

Het sturen van ontvangstbevestigingen en verzoeken om een aanvraag aan te vullen op grond van artikel 4:5 Awb en het verdagen van de beslistermijn

DB/VZ

secretaris-generaal

Directeuren VA en EV

Managers BV, V en OV Beleidsmede-werkers

 

 

1.5

Het opschorten van de beslistermijn op grond van artikel 4:15 Awb

DB/VZ

secretaris-generaal

Directeuren VA en EV

Managers BV, V en OV

 

1.6

Het tekenen voor ontvangst bij aanbieding van deurwaardersexploten

DB/VZ

secretaris-generaal

Manager BV

Senior adviseur juridische zaken

 

1.7

Het voldoen aan voorschriften van rijks- en provinciale bijdrageregelingen en vergelijkbare regelingen (zoals het inzenden van declaraties, jaarverslagen, accountantsrapporten, gereedmeldingen)

DB

secretaris-generaal

Directeuren VA en EV

Managers BV, V en OV

 

1.8

Het besluiten tot het aanvragen van vergunningen, noodzakelijk bij uit te voeren werken, alsmede de afhandeling van met die vergunningen verband houdende verzoeken tot nadere informatie en gereed melden

DB/VZ

secretaris-generaal

Managers BV, V en OV

 

 

2. Bezwaar, beroep en civiele rechtsgedingen

 

 

Bevoegdheid

Mandaat-gever

Gemandateerde/

ondermandaat-gever

Ondergeman-

dateerde

Bijzondere voorwaarden/ toelichting

2.1

Het vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepszaken en rechtsgedingen in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke aangele-genheden bij de commissie bezwaarschriften, de rechtbank, de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, het College van beroep voor het Bedrijfsleven, Raad van Arbitrage en andere gerechtelijke instanties

DB/VZ

secretaris-generaal

Senior adviseur juridische zaken,

advocaat

toelichting: de vertegenwoordi-ging omvat het indienen van een verweerschrift en de stukken, het voeren van alle correspondentie over de bezwaar- of beroepsprocedure en civiele rechtsgedingen, het verschijnen en het woord voeren op (hoor)zittingen van genoemde instanties

 

3. Opdrachten voor dienstverlening, leveringen en werken met inachtneming van het aanbestedingsreglement Metropoolregio Rotterdam Den Haag

 

 

Bevoegdheid

Mandaat/volmacht-gever/

Machtig-inggever

Gemandateerde/ ondermandaat-gever

Ondergeman-dateerde/ge-volmachtigde/ gemachtigde

Bijzondere voorwaarden/

toelichting

3.1

Het nemen van een besluit tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht tot € 10.000 en het sluiten van de overeenkomst

DB/VZ

secretaris-generaal

Procesmanagers EV

binnen vigerend begrotingskrediet en budget

3.2

Het nemen van een besluit tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht tot € 50.000 en het sluiten van de overeenkomst

DB/VZ

secretaris-generaal

Managers BV, V en OV

binnen vigerend begrotingskrediet en budget

3.3

Het nemen van een besluit tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht vanaf € 50.000 tot het Europese drempelbedrag

algemeen en het sluiten van de overeenkomst

DB/VZ

secretaris-generaal

Directeuren VA en EV

 

binnen vigerend begrotingskrediet en budget

3.4

Aanvullende werken of diensten

DB/VZ

secretaris-generaal

Directeuren en managers met inachtneming van 3.2 en 3.3 inzake de totale opdrachtsom

alleen mogelijk als gevolg van onvoorziene omstandigheden

tot 50% van de hoofdopdracht

3.5

Herhalings-opdrachten voor werken of diensten

DB/VZ

secretaris-generaal

Directeuren en managers met inachtneming van 3.2 en 3.3 inzake de totale opdrachtsom

 

alleen mogelijk volgens de regels van het aanbestedings-reglement

3.6

Aanvullende leveringen

DB/VZ

secretaris-generaal

Directeuren en managers met inachtneming van 3.2 en 3.3 inzake de totale opdrachtsom

alleen mogelijk volgens de regels van het aanbestedings-reglement

 

4. Subsidies

 

 

Bevoegdheid

Mandaat-gever

Gemandateerde/ ondermandaat-gever

Ondergeman- dateerde

Bijzondere voorwaarden/ toelichting

4.1

Het verlenen van subsidie of besluit op aanvraag om een bijdrage, met uitzondering van het toepassen van de hardheidsclausule

DB

secretaris-generaal

Directeuren VA en EV

Managers V en OV

tot een bedrag van maximaal € 50.000

4.2

Het verlenen van voorschotten

DB

secretaris-generaal

Directeuren VA en EV

Managers V en OV

 

4.3

Het in de gelegenheid stellen om een zienswijze in te dienen op een ontwerp-beschikking

DB

secretaris-generaal

Directeuren VA en EV

Managers V en OV

 

4.4

Het vaststellen van subsidie of besluit op aanvraag om een bijdrage verleend door het DB, met uitzondering van het toepassen van de hard-heidsclausule

DB

secretaris-generaal

Directeuren VA en EV

Managers V en OV

geen mandaat in het geval de subsidie met gebruikmaking van artikel 4:46, tweede lid Awb lager wordt vastgesteld

 

5. Personele aangelegenheden

 

 

Bevoegdheid

Mandaat-gever

Gemandateerde/ ondermandaat-gever

Ondergeman-dateerde

Bijzondere voorwaarden/ toelichting

5.1

Het toekennen van regulier verlof, studiefaciliteiten en binnenlandse dienstreizen

DB

secretaris-generaal

Directeuren VA en EV

Managers BV, V en OV

advies HRM

5.2

Buitenlandse dienstreizen en het uitvoeren van de overige rechtspositieregelingen

DB

secretaris-generaal

Directeuren VA en EV

 

advies HRM

5.3

 

Afwikkelen van overige correspondentie en ondertekenen van brieven inzake personele aangelegenheden die niet vallen onder 6.1, 6.2 of 6.4

DB

secretaris-generaal

Senior HRM/

Organisatie-adviseur

 

 

6. Overige rechtshandelingen

 

 

Bevoegdheid

Mandaat en volmacht-gever

Gemandateerde en gevolmachtigde/ ondermandaat-gever

 

Ondergeman-dateerde

 

Bijzondere voorwaarden/ toelichting

6.1

Het nemen van het besluit tot doen van aangifte bij de politie en het verrichten daarvan

DB/VZ

secretaris-generaal

Directeuren VA en EV, manager BV

advies JZ

6.2

Het nemen van een besluit tot het sluiten van een verzekerings-overeenkomst en het aangaan daarvan

DB/VZ

secretaris-generaal

Directeuren VA en EV, manager BV

advies JZ

6.3

Het nemen van het besluit tot het sluiten van een overeenkomst van opdracht met een incassobureau, makelaar, notaris of advocaat en het aangaan daarvan

DB/VZ

secretaris-generaal

Manager BV

advies JZ en controller