Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vught

Regeling Stimuleringssubsidie Amateurkunstbeoefening 2017-2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVught
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Stimuleringssubsidie Amateurkunstbeoefening 2017-2021
CiteertitelRegeling Stimuleringssubsidie Amateurkunstbeoefening 2017-2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Onbekend

06-12-2016

GVOP, Gemeenteblad

Nieuwe Regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Stimuleringssubsidie Amateurkunstbeoefening 2017-2021

 

 

Artikel 1 Doel van de subsidie:

Zoveel mogelijk mensen in Vught in staat stellen om actief een vorm van amateurkunst te beoefenen. Dit gebeurt in verenigingsverband.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

Organisaties uit Vught die beoefening van amateurkunst in Vught als doel hebben. Een substantieel deel van de leden moet uit Vught komen.

Artikel 3 Woordenlijst

 • 1.

  Organisatie: een rechtspersoon zoals een stichting of vereniging.

 • 2.

  Gelijke verdeling subsidie: Bij overstijging van het subsidieplafond dat het college heeft vastgesteld, vindt er een korting plaats op alle subsidies die we in verhouding toepassen op alle subsidieontvangers.

 • 3.

  Amateurkunst: het niet beroepsmatig beoefenen van kunst in verenigingsverband.

 • 4.

  Actieve leden: contributie betalende leden van de organisatie die actief deelnemen.

Artikel 4 Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

U kunt een subsidie aanvragen voor de beoefening van amateurkunst in verenigingsverband. We onderscheiden verschillende vormen van amateurkunst:

- Harmonie/fanfare

- Toneelgezelschappen

- Zangkoren

- Beeldende kunst

- Fotografie

Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

 • 1.

  Voor de volgende vormen van amateurkunst is het volgende basissubsidiebedrag beschikbaar:

  Basissubsidie:

  € 7.000,-- voor harmonie en fanfare (bij minimaal 40 actieve leden) .

  € 600,-- voor koren (bij minimaal 15 leden).

  € 600,-- voor toneel en musicalgezelschappen (bij minimaal 15 leden).

  € 600,-- voor een vereniging van fotografie of beeldende kunst (bij minimaal 15 leden).

 • 2.

  Harmonie en fanfare ontvangen een aanvullende subsidie van € 70,- per actief deelnemend lid.

Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

 • 1.

  De aanvraag voor de subsidieperiode 2017 t/m 2020, moeten wij uiterlijk 15 januari 2017 hebben ontvangen. Aanvragen voor deze periode die wij na 15 januari 2017 ontvangen worden afgewezen voor 2017.

 • 2.

  Een nieuwe eerste aanvraag voor een subsidie vanaf 2018 moeten wij uiterlijk 1 november voorafgaand aan het eerste subsidiejaar hebben ontvangen.

 • 3.

  U ontvangt binnen 6 weken antwoord op uw aanvraag.

 • 4.

  Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. We verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers. We gebruiken hiervoor de “gelijke verdeling subsidie”-methode.

 • 5.

  Als de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden wordt de subsidie per jaar meteen vastgesteld.

 • 6.

  Het subsidiebedrag berekenen we voor de periode van 2017 t/m 2020 jaar. Als er in deze periode grote wijzigingen komen in aantallen leden, activiteiten of andere aspecten die van belang zijn voor de berekening van uw subsidie moet u ons hierover informeren. In ieder geval als hierdoor het subsidiebedrag 10% of meer afwijkt van het bij de aanvraag berekend bedrag. Als dit het geval is passen we het subsidiebedrag aan.

 • 7.

  Jaarlijks vindt een indexering plaats van de subsidiebedragen uit artikel 5 met het percentage dat in de kadernota staat.

Artikel 7 Hoe vraagt u het aan?

De aanvraag kunt u doen via het aanvraagformulier op de website van de gemeente Vught. Hierbij staat aangegeven welke documenten u bij een aanvraag moet overleggen.

Organisaties die al subsidie hebben ontvangen informeren we rechtstreeks over de mogelijkheid van het aanvragen van subsidie.

Artikel 8  

 • 1.

  Uw organisatie organiseert jaarlijks minimaal één openbare uitvoering of voorstelling in Vught.

 • 2.

  Jaarlijks nodigt het college uw organisatie uit voor een openbare informatiebijeenkomst waar de organisaties hun activiteiten presenteren.

 • 3.

  Het college kan verantwoordingsstukken opvragen, zoals een inhoudelijk en financieel jaarverslag.

Artikel 9 Tot slot

 • 1.

  Deze regeling gaat in op 1 januari 2017 en loopt door tot 1 januari 2021.

 • 2.

  De subsidie wordt direct vastgesteld.

 • 3.

  Uitbetaling van de subsidie gebeurt in het 2e kwartaal, tenzij er specifieke afspraken gemaakt zijn tussen gemeente en subsidieontvanger .