Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Verordening elektronische kennisgevingen gemeente Den Haag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgevingen gemeente Den Haag
CiteertitelVerordening elektronische kennisgevingen gemeente Den Haag
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp2012/10

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 149 en 139 van de Gemeentewet en de art. 2:14, tweede lid en 3:42, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-2012nieuwe regeling

08-11-2012

Gemeenteblad 39, 2012

rv 106, 2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische kennisgevingen gemeente Den Haag

 

 

Artikel 1

Berichten als bedoeld in artikel 2:14, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, worden uitsluitend elektronisch verzonden, tenzij de wet een andere wijze voorschrijft.

Artikel 2

De elektronische verzending van de berichten, bedoeld in artikel 1, geschiedt door middel van publicatie in het elektronisch gemeenteblad “Gemeenteblad” of ander geschikt medium.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 4

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening elektronische kennisgevingen gemeente Den Haag.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 8 november 2012.

De griffier, mr. H.L.G. Seuren en de voorzitter, de heer J.J. van Aartsen.