Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Destructieverordening 1997

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening 1997
CiteertitelDestructieverordening 1997
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp1997/17

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-199701-01-2008nieuwe regeling

27-11-1997

Posthoorn/Stadskrant, 29-12-1997

rv 283 1997

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening 1997

 

 

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

a.

wet:

de Destructiewet (Staatsblad nr. 177 van 1995);

b

destructiemateriaal:

dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijke afval;

c.

aangifteplichtige:

degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

d.

de ondernemer:

natuurlijke of rechtspersoon, aan wie of aan welke een vergunning, als bedoeld in artikel 5 van de wet is verleend ter zake van de verwerking van destructiemateriaal.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders wijzen een of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen. Daarbij zal de overdracht van het destructiemateriaal aan de ondernemer worden geregeld.

Artikel 3

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren of te doen vervoeren naar de naastbij gelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen ten aanzien van de aangifte, het vervoer en de overdracht van het destructiemateriaal, alsmede omtrent de afgifte daarvan bij de verzamelplaats.

Artikel 5

Tot het tijdstip van afgifte is de afgifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 6

De artikelen 3 en 5 vinden geen toepassing voor zover artikel 30 van het Destructiebesluit 1996 van toepassing is.

Artikel 7
  • 1.

    Deze verordening kan worden aangehaald als : Destructieverordening 1997.

  • 2.

    Zij treedt in werking op de dag na bekendmaking.