Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Verordening op de stadsdeelorganisatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de stadsdeelorganisatie
CiteertitelVerordening op de stadsdeelorganisatie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp2008/01

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-05-2011diverse artikelen

19-05-2011

Posthoorn 01-06-2011

rv 56, 2011
01-04-200820-05-2011nieuwe regeling

06-03-2008

onbekend

rv 22 2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de stadsdeelorganisatie

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

stadsdeel:

een door de raad, het college en de burgemeester aangewezen geografisch deel van de stad;

b.

stadsdeelwethouder:

een portefeuillehouder als bedoeld in de Organisatieregeling gemeente Den Haag;

c.

stadsdeelplan:

een vierjarig, kaderstellend plan, bevattende een beschrijving van de gedeconcentreerde activiteiten en de financiering daarvan;

d.

activiteitenprogramma:

een jaarlijks operationeel uitvoeringsprogramma waarin, binnen het door de gemeenteraad vastgestelde kader, in een stadsdeel te realiseren gemeentelijke activiteiten en activiteiten van niet-gemeentelijke samenwerkingspartners op het gebied van het woon-, werk- en leefklimaat in het stadsdeel en het gemeentelijk dienstverleningsaanbod inhoudelijk en volgtijdelijk op elkaar worden afgestemd, voorzien van een prioritering en een financiële vertaling;

e.

stadsdeeldirecteur:

de medewerker die door benoeming door het college is aangewezen voor de uitvoering van stadsdeelplan en activiteitenprogramma’s, voor de interne afstemming binnen de stadsdeelorganisatie en de kwaliteit van de gedeconcentreerde dienstverlening in een stadsdeel.

Artikel 2 Stadsdelen

De gemeente Den Haag kent de volgende stadsdelen:

 • a.

  Centrum;

 • b.

  Escamp;

 • c.

  Haagse Hout;

 • d.

  Laak;

 • e.

  Loosduinen;

 • f.

  Scheveningen;

 • g.

  Segbroek;

 • h.

  Leidschenveen-Ypenburg.

Artikel 3 Inrichting

 • 1.

  Elk stadsdeel heeft een stadsdeelwethouder;

 • 2.

  Elk stadsdeel heeft een stadsdeeldirecteur;

 • 3.

  Elk stadsdeel heeft een stadsdeelmanagementteam.

Artikel 4 Stadsdeelcommissie

 • Vervallen

Artikel 5 Taken

 • Vervallen

Artikel 6 Stadsdeelplan en Activiteitenprogramma

 • 1.

  De stadsdeelwethouder stelt elke vier jaar, te beginnen voor 2008, in samenspraak met bewoners, bedrijven en relevante organisaties, een ontwerp-stadsdeelplan op.

 • 2.

  Na behandeling van de ontwerp-stadsdeelplannen door het college biedt het college deze plannen ter vaststelling aan de gemeenteraad aan.

 • 3.

  De gemeenteraad stelt de stadsdeelplannen vast bij de behandeling van de gemeentebegroting.

 • 4.

  De stadsdeelwethouder stelt jaarlijks, te beginnen voor 2008, in samenspraak met bewoners, bedrijven en relevante organisaties een ontwerp-activiteitenprogramma op.

 • 5.

  Na vaststelling van het activiteitenprogramma door het college biedt het college het activiteitenprogramma ter kennisneming aan de gemeenteraad aan.

Artikel 7 Intrekking oude verordening

De Verordening op de stadsdeelorganisatie (nr. 7/2002, zoals laatstelijk gewijzigd op 15 april 2004) wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 april 2008.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de stadsdeelorganisatie”.