Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

VERORDENING op de heffing en invordering van rechten markten Den Haag 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING op de heffing en invordering van rechten markten Den Haag 2013
CiteertitelVerordening rechten markten Den Haag 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp2012/11

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 216 en 229 eerste lid, onderdeel a. en b. van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018tarieventabel hfdstuk 1, tabel 1 en hfdstuk 2, tabel 2

04-11-2016

Gemeenteblad 158576, 2016

RIS295249, 2016
01-01-201601-01-2017tarieventabel hfdstuk 1, tabel 1 en hfdstuk 2, tabel 2

05-11-2015

Gemeenteblad 216, 2015

rv 128, 2015
01-01-201501-01-2016tarieventabel hfdstuk 2, tabel 2

18-12-2014

Gemeenteblad 218, 2014

rv 136, 2014
01-01-201401-01-2015tarieventabel

07-11-2013

Gemeenteblad 47, 2013

rv 146, 2013
21-11-201301-01-201301-01-2014tarieventabel

07-11-2013

Gemeenteblad 47, 2013

rv 146, 2013
01-01-201321-11-2013Nieuwe regeling

22-11-2012

Gemeenteblad 40, 2012

rv 101, 2012

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING op de heffing en invordering van rechten markten Den Haag 2013 (Verordening rechten markten Den Haag 2013)

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

a.

markt:

de door het college ingestelde warenmarkt, bestemd voor de uitoefening van de ambulante handel;

b.

marktregister:

het register als bedoeld in artikel 5 van de Marktverordening Den Haag 2013;

c.

standplaats:

de door het college als zodanig aangewezen verkoopruimte op het marktterrein;

d.

vaste standplaats:

de standplaats die voor de duur van de marktvergunning mag worden ingenomen;

e.

dagplaats:

de niet ingenomen vaste standplaats die per marktdag mag worden ingenomen;

f.

standwerken:

de wijze van het uitoefenen van de ambulante markthandel waarbij de verkoper de aandacht van het publiek op zich richt, uitweidt over het door hem te verhandelen product en dit daarna aan het om hem heen verzamelde publiek te koop aanbiedt;

g.

standwerkerplaats:

de standplaats die uitsluitend voor standwerken mag worden ingenomen;

h.

marktvergunning:

de vergunning voor een vaste standplaats, een dagplaats of een standwerkerplaats;

i.

kwartaal:

de driemaandelijkse perioden aanvangende1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober;

j.

dag:

de tijdspanne, als vermeld in artikel 2 van het Marktreglement Den Haag 2013.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam rechten markten Den Haag 2013 worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, bestaande uit:

 • a.

  het ter beschikking stellen van een standplaats op de door het college ingestelde warenmarkten, zoals vermeld in het marktreglement Den Haag 2013  voor het uitoefenen van de markthandel en daarmee verband houdende handelingen en/of het gebruik van verstrekte hulpmiddelen;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen en verzoeken zoals genoemd in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten markten Den Haag 2013 worden geheven van:

 • a.

  degene aan wie een in artikel 2, onderdeel a, genoemde standplaats ter beschikking is gesteld;

 • b.

  de aanvrager van de in artikel 2, onderdeel b, omschreven dienst dan wel degene ten behoeve van wie deze dienst is verleend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten markten Den Haag 2013 worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffen

 • 1.

  De rechten markten Den Haag 2013 worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt verstaan een factuur, nota of andere schriftuur.

 • 2.

  Het gevorderde bedrag wordt aan de belastingschuldige bekendgemaakt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 6 Heffingstijdvak

Voor de rechten markten Den Haag 2013 bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is het heffingstijdvak gelijk aan een kalenderkwartaal, of een dag tenzij bij één van deze tijdvakken uit de marktvergunning blijkt dat een korter tijdvak van toepassing is, met dien verstande dat ook heffing voor elk belastbaar feit afzonderlijk kan plaatsvinden.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De rechten markten Den Haag 2013 bedoeld in artikel 2, onderdeel a, zijn verschuldigd bij de aanvang van het heffingstijdvak.

 • 2.

  De rechten markten Den Haag 2013 bedoeld in artikel 2, onderdeel b, zijn verschuldigd op het tijdstip waarop de aanvraag in behandeling genomen wordt.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  De in artikel 5, eerste lid, genoemde kennisgeving moet worden betaald:

  • a.

   na verzending: binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • b.

   bij uitreiking: op het moment waarop de kennisgeving wordt uitgereikt;

  • c.

   In afwijking van artikel 8, eerste lid, onderdeel a geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de kennisgevingen moeten worden betaald in drie gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving en elk van de volgende termijnen telkens dertig dagen later

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing .

Artikel 9 Ontheffing

Ingeval de rechten markten Den Haag bedoeld in artikel 2, onderdeel a per kwartaal worden geheven en de belastingplicht eindigt in de loop van het kalenderkwartaal, bestaat aanspraak op ontheffing naar rato van het aantal volle maanden dat resteert in het desbetreffende kalenderkwartaal.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten markten Den Haag 2013.

Artikel 11 Intrekking, inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De Marktgeldverordening 2008 wordt per 1 januari 2013 ingetrokken, met dien verstande dat deze verordening van kracht blijft voor de tijdvakken waarvoor deze heeft gegolden.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechten markten Den Haag 2013.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 22 november 2012.

De griffier, mr. H.L.G. Seuren en de voorzitter, J.J. van Aartsen.

Bijlage Tarieventabel behorende bij de Verordening rechten markten Den Haag 2013

 

 

Hoofdstuk 1        Standplaatsen markten

 

1. Voor de in dit hoofdstuk genoemde rechten markten Den Haag 2013 is de maatstaf van heffing de oppervlakte die een standplaats op grond van een van gemeentewege marktvergunning mag innemen.

 • a.

  De oppervlakte wordt gesteld op het aantal volle vierkante meters van de grootste lengte en de grootste breedte van de standplaats, zoals opgenomen in het Inrichtingsplan per marktdag.

 • b.

  De oppervlakte wordt gesteld op het aantal volle vierkante meters van de grootste lengte en de grootste breedte van de standplaats, zoals opgenomen in het Inrichtingsplan per marktdag. De in dit hoofdstuk genoemde dagtarieven vinden toepassing ten aanzien van dagplaatsen en standwerkerplaatsen die per dag ter beschikking worden gesteld. De in dit hoofdstuk genoemde jaartarieven vinden toepassing ten aanzien van vaste standplaatsen.

 

2. De standwerkerplaatsen kennen een oppervlak van 10 m². Het tarief per m² is gelijk aan het tarief per m² voor een dagplaats.

 

3. Indien de rechten markten Den Haag bedoeld in artikel 2, onderdeel a per kwartaal dan wel per maand worden geheven, bedraagt het verschuldigde recht telkens één vierde dan wel één twaalfde van het in de tarieventabel onder 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 opgenomen jaartarief.

 

4. Het jaartarief zoals opgenomen in Tabel 1 onder

 • a.

  1.7 omvat 20 zondagen of 20 donderdagen;

 • b.

  1.8 omvat 32 donderdagen.

 

 

tabel 1

 

Nummer

 

Omschrijving

Tarief per m² voor dag- en standwerker-plaatsen per dag

1.1

Standplaats die voor de duur van de vergunning ter beschikking wordt gesteld op de markt aan de Herman Costerstraat op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag

€ 1,91

1.2

Standplaats die voor de duur van de vergunning ter beschikking wordt gesteld op de markt aan de Leyweg op dinsdag

€ 1,11

1.3

Standplaats die voor de duur van de vergunning ter beschikking wordt gesteld op de markt aan de Stevinstraat op donderdag

€ 1,41

1.4

Standplaats die voor de duur van de vergunning ter beschikking wordt gesteld op de markt aan het Loosduinse Hoofdplein op woensdag

€ 1,24

1.5

Standplaats die voor de duur van de vergunning ter beschikking wordt gesteld op de markt in Ypenburg op vrijdag

€ 1,34

1.6

Standplaats die voor de duur van de vergunning ter beschikking wordt gesteld op de Boerenmarkt op woensdag

€ 1,08

1.7

Standplaats die voor de duur van de vergunning ter beschikking wordt gesteld op de Antiek- en Boekenmarkt op het Lange Voorhout op donderdag

€ 1,51

1.8

Standplaats die voor de duur van de vergunning ter beschikking wordt gesteld op de Antiek- en Boekenmarkt op het Lange Voorhout op zondag

€ 1,60

1.9

Standplaats die voor de duur van de vergunning ter beschikking wordt gesteld op de Antiek- en Boekenmarkt op het Plein op donderdag

€ 1,09

1.10

Standplaats die voor de duur van de vergunning ter beschikking wordt gesteld op de Zeeheldenmarkt op het Prins Hendrikplein op donderdag

€ 2,04

 

Hoofdstuk 2         Vergunningen markten

 

Tabel 2

 

Nummer

Omschrijving

Tarief

 

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot inschrijving in het marktregister voor een dagplaats of een standwerkerplaats

€ 20,35

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging van een inschrijving in het marktregister voor een dag- of standwerkerplaats

€ 14,75

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een nieuwe marktpas

€ 23,45

 

2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling van een aanvraag om een marktvergunning voor een (vrijgekomen) vaste standplaats

€ 20,35

 

2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling van een aanvraag om de standplaats te ruilen

€ 20,35

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling van een aanvraag om overschrijving

€ 20,35

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling van een verzoek tot voordracht van een nieuwe vergunninghouder

€ 20,35

 

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

€ 14,75

 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing

€ 20,35

 

2.10

Het tarief bedraagt voor de overdracht binnen familie (1e en/of 2e lijn)

€ 20,35

 

2.11

Het tarief bedraagt voor overige verzoeken, die niet vallen onder de onderdelen 2.1 tot 2.10

€ 20,35