Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Verordening Ibb Starterslening gemeente Den Haag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Ibb Starterslening gemeente Den Haag
CiteertitelVerordening Ibb Starterslening gemeente Den Haag
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp1/2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-201618-02-2020Nieuwe regeling

24-03-2016

Gemeenteblad 62, 2016

rv 24, 2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Ibb Starterslening gemeente Den Haag

 

 

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

a)Aanvrager:

de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de IbbStarterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

b)College:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag;

c)Gemeenterekening IbbStarterslening:

een fondsrekening waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, IbbStartersleningen kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen kunnen worden teruggestort;

d)IbbStarterslening:

een lening die, na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning;

e)NHG:

Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

f)SVn:

stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  De gemeente Den Haag heeft een gemeenterekening IbbStarterslening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Ibb Starterslening kan worden toegekend. De gemeenterekening IbbStarterslening is ondergebracht bij SVn.

 • 2.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:

  • -

   Van in Nederland woonachtige en verblijfsgerechtigde personen, die op het moment van de aanvraag zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen dan wel inwonend zijn.

  • -

   Voor het verwerven van woningen die deel uitmaken van een door de gemeenteraad en/of het college geselecteerd nieuwbouwproject onder regeling “ik bouw betaalbaar”

  • -

   Waarbij de kosten voor het verkrijgen in eigendom (verwervingskosten) van de woning niet hoger zijn dan het maximum volgens de meest actuele normen van de NHG.

  • -

   Waarbij de aanvrager zijn maximale financieringscapaciteit, conform de op dat moment geldende NHG normen, inzet ter verkrijging van een eerste hypotheek

  • -

   Waarbij de aanvrager daarnaast het beschikbaar eigen geld, gelijk aan het belastbaar vermogen in box 3 (boven de vrijstelling), inzet ter financiering van de verwervingskosten

    

   Het college kan besluiten bovengenoemde maximum per aan te wijzen project naar beneden bij te stellen.

 • 3.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt tenminste drie jaar zelf gaan bewonen.

Artikel 3 Budget

 • 1.

  De raad van de gemeente Den Haag stelt jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor het toekennen van IbbStartersleningen.

 • 2.

  IbbStartersleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Den Haag en SVn, alsmede de aanvullende overeenkomst daarop.

Artikel 5 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een IbbStarterslening toe te kennen.

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast op € 30.000,- per woning, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 40% bedraagt van de verwervingskosten De totale verwervingskosten kunnen niet meer bedragen dan het maximale bedrag volgens de, op het moment van offreren van de IbbStarterslening, geldende actuele NHG normen.

  Bovengenoemd bedrag en percentage kunnen door het college per project worden bijgesteld.

 • 3.

  De IbbStarterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW+ en/of een ander koopinstrument, (rente)kortings- of financiële regeling is toegekend.

 • 4.

  Het college wijst, zonodig op advies van SVn, een aanvraag IbbStarterslening af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de IbbStarterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

 • 5.

  Zowel de eerste hypotheek als de IbbStarterslening moeten worden verstrekt met NHG. Tot zekerheid voor de verplichtingen uit hoofde van de Regeling “Ik bouw betaalbaar” wordt een derde hypotheek gevestigd ten behoeve van de gemeente.

 • 6.

  Het college kan aan de toekenning van IbbStartersleningen nadere voorschriften verbinden. Bij het toekennen van een IbbStarterslening verbindt het college in elk geval de voorwaarde dat uitbetaling van de IbbStarterslening geschiedt door middel van een bouwdepot aan de hand van de laatste factuur of facturen die tijdens de bouw aan de Aanvrager worden uitgereikt. Dat betekent dat de Aanvrager eerst zijn eigen middelen en hypothecaire geldlening van zijn eerste hypotheekverstrekker zal moeten inzetten voor de verwerving van zijn nieuw te bouwen woning.

Artikel 6 Procedure aanvraag en toekenning

 • 1.

  Een aanvrager die, op grond van artikel 2 binnen het toepassingsbereik van de IbbStarterslening valt, kan een SVn-aanvraagformulier IbbStarterslening verkrijgen.

 • 2.

  De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats in overeenstemming met de hierna bedoelde Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (met inbegrip van de nadere toelichting van uitvoeringsaspecten Starterslening).

 • 3.

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzing- of afwijzingsbesluit schriftelijk mee aan de aanvrager.

Artikel 7 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

 • 1.

  Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit IbbStarterslening in, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

  • b.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • c.

   de IbbStarterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • d.

   de koopovereenkomst van de betreffende eigen woning wordt ontbonden.

 • 2.

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 3.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 8 Voorwaarden SVn

Op een IbbStarterslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Starterslening (A)’, ‘Procedures en Uitvoeringsregels Starterslening’ en ‘Toelichting op een Starterslening’, zoals die op het moment van aanvragen zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Den Haag en SVn danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 9 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 2 lid 2 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de eerste dag na publicatie.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Ibb Starterslening gemeente Den Haag’.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 24 maart 2016.

De griffier, mr. H.L.G. Seuren en de voorzitter, J.J. van Aartsen