Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Uitvoeringsregeling liggeld voor woonschepen en bedrijfsschepen Den Haag 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling liggeld voor woonschepen en bedrijfsschepen Den Haag 2017
CiteertitelUitvoeringsregeling liggeld voor woonschepen en bedrijfsschepen Den Haag 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze uitvoeringsregeling treedt in werking op 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. De artikelen 29 en 31 van de Invorderingswet 1990
  2. Artikel 231, tweede lid, onderdeel a. en derde lid van de Gemeentewet
  3. De betreffende bepalingen van de Verordening liggeld voor woonschepen en bedrijfsschepen Den Haag 2017
  4. De artikelen 3:22 en 3:23 van de Organisatieregeling Gemeente Den Haag in verbinding met het Uitvoeringsbesluit Gemeentebelastingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuwe regeling

22-11-2016

De Uitvoeringsregeling liggeld voor woonschepen en bedrijfsschepen Den Haag 2017 wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad.

RIS295715, PBS/2016.203

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling liggeld voor woonschepen en bedrijfsschepen Den Haag 2017

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

 

overwegende dat op 4 november 2016 de Verordening liggeld voorwoonschepen en bedrijfsschepen Den Haag 2017 is vastgesteld;

 

gelet op de artikelen 29 en 31 van de Invorderingswet 1990 in verbinding met artikel 231, tweede lid, onderdeel a. en derde lid van de Gemeentewet en de betreffende bepalingen van de Verordening liggeld voor woonschepen en bedrijfsschepen Den Haag 2017, alsmede de artikelen 3:22 en 3:23 van de Organisatieregeling Gemeente Den Haag in verbinding met het Uitvoeringsbesluit Gemeentebelastingen.

 

Besluit:

 

vast te stellen de Uitvoeringsregeling liggeld voor woonschepen en bedrijfsschepen Den Haag 2017:

 

Artikel 1Rente

 

1. Het percentage van de invorderingsrente volgt het percentage dat op grond van artikel 29 van de Invorderingswet 1990 voor het betreffende kalenderkwartaal voor de rijksbelastingen is vastgesteld.

 

2. Bij de invordering van de gemeentelijke belastingen vindt de ministeriële regeling bedoeld inartikel 31 van de Invorderingswet 1990 overeenkomstige toepassing.

 

3. Ingeval op grond van artikel 25 van de Invorderingswet 1990 uitstel van betaling is verleendwordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze in totaal een bedrag van € 23,00 niet te boven gaat.

Artikel 2 Slotbepalingen

1. Deze uitvoeringsregeling treedt in werking op 1 januari 2017.

 

2. Deze regeling kan worden aangehaald als: Uitvoeringsregeling liggeld voor woonschepen en bedrijfsschepen Den Haag 2017.

 

 

Den Haag, 22 november 2016

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris,

mw. A.W.H. Bertram

 

de burgemeester,

J.J. van Aartsen