Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Uitvoeringsregeling precariobelasting en gebruiksretributies 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling precariobelasting en gebruiksretributies 2008
CiteertitelUitvoeringsregeling precariobelasting en gebruiksretributies 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Invorderingswet 1990, Artikelen 29 en 31
 2. Gemeentewet, Artikel 231, tweede lid, onderdeel a en derde lid
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2008Onbekend

11-12-2007

Posthoorn

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling precariobelasting en gebruiksretributies 2008

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

gelet op:

de artikelen 29 en 31 van de Invorderingswet 1990 in verbinding met artikel 231, tweede lid, onderdeel a en derde lid van de Gemeentewet en de betreffende bepalingen van de Verordening precariobelasting en gebruiksretributies 2008, alsmede de artikelen 3:18 en 3:19 van de Organisatieregeling Gemeente Den Haag in verbinding met het Uitvoeringsbesluit Gemeentebelastingen.

Besluit:

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling met betrekking tot de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting en gebruiksretributies 2008 (Uitvoeringsregeling precariobelasting en gebruiksretributies 2008).

Artikel 1 Aangifte

Indien een belastingplichtige de exploitatie van een installatie voor het al dan niet automatisch aftappen van motorbrandstoffen, olie, lucht of water beëindigt, is hij gehouden binnen veertien dagen na de beëindiging een verzoek in te dienen bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

Artikel 2 Voorlopige aanslag

Ingeval het bedrag van de verschuldigde belasting of de rechten eerst kan worden vastgesteld na afloop van het heffingstijdvak kan indien het naar verwachting verschuldigde bedrag daartoe aanleiding geeft een voorlopige aanslag worden opgelegd.

Artikel 3 Rente

 • 1.

  Het percentage van de invorderingsrente volgt het percentage dat op grond van artikel 29 van de Invorderingswet 1990 voor het betreffende kalenderkwartaal voor de rijksbelastingen is vastgesteld.

 • 2.

  Bij de invordering van de gemeentelijke belastingen vindt de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Ingeval op grond van artikel 25 van de Invorderingswet 1990 uitstel van betaling is verleend wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze in totaal een bedrag van € 23,00 niet te boven gaat.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Uitvoeringsregeling precariobelasting, gebruiks- en genotsretributies 1998, vastgesteld bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van 11 december 2001, bekendgemaakt op 27 december 2001 en in werking getreden op 1 januari 2002, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2008, met dien verstande dat deze van toepassing blijft voor belastbare feiten die betrekking hebben op de periode vóór 1 januari 2008.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als "Uitvoeringsregeling precariobelasting en gebruiksretributies 2008".

 

Dat dit besluit wordt gepubliceerd in de Posthoorn van week 51 van 2007 en met ingang van 20 december 2007 tevens terug te vinden zal zijn op de site http://zbs.denhaag.nl/internet onder risnummer 151049.

 

Den Haag, 11 december 2007

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

mw. A.W.H.Bertram

de burgemeester

W.J.Deetman