Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Uitvoeringsregeling rioolheffing 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling rioolheffing 2009
CiteertitelUitvoeringsregeling rioolheffing 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Invorderingswet 1990, Artikelen 29 en 31
 2. Gemeentewet, Artikel 231, tweede lid, onderdeel a en derde lid
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/%27s-Gravenhage/CVDR11198/CVDR11198_11.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009Onbekend

09-12-2008

Posthoorn

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling rioolheffing 2009

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

gelet op:

de artikelen 29 en 31 van de Invorderingswet 1990 in verbinding met artikel 231, tweede lid, onderdeel a en derde lid van de Gemeentewet en de betreffende bepalingen van de Verordening rioolheffing 2009, alsmede de artikelen 3:18 en 3:19 van de Organisatieregeling Gemeente Den Haag in verbinding met het Uitvoeringsbesluit Gemeentebelastingen.

Besluit:

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling met betrekking tot de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2009 (Uitvoeringsregeling rioolheffing 2009).

Artikel 1 Voorlopige aanslag

Een voorlopige aanslag kan worden opgelegd, indien het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld dat rechtvaardigt.

Artikel 2 Aangifte

De belastingplichtige die niet binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar is uitgenodigd tot het doen van aangifte of aan wie niet binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen een maand na het verstrijken van die zes maanden een schriftelijk verzoek in te dienen bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

Artikel 3 Rente

 • 1.

  Het percentage van de invorderingsrente volgt het percentage dat op grond van artikel 29 van de Invorderingswet 1990 voor het betreffende kalenderkwartaal voor de rijksbelastingen is vastgesteld.

 • 2.

  Bij de invordering van de gemeentelijke belastingen vindt de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Ingeval op grond van artikel 25 van de Invorderingswet 1990 uitstel van betaling is verleend wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze in totaal een bedrag van € 23,00 niet te boven gaat.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Uitvoeringsregeling rioolrechten 2008, vastgesteld bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van 11 december 2007, bekendgemaakt op 20 december 2007 en in werking getreden op 1 januari 2008, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2009, met dien verstande dat deze van toepassing blijft voor belastbare feiten die betrekking hebben op de periode vóór 1 januari 2009.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als "Uitvoeringsregeling rioolheffing 2009".

Den Haag, 9 december 2008

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

mw. A.W.H.Bertram

de locoburgemeester

S.Dekker