Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling toeristenbelasting 2008
CiteertitelUitvoeringsregeling toeristenbelasting 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpUitvoeringsregeling toeristenbelasting 2008

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Intrekking Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2008

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Invorderingswet 1990, Artikelen 29 en 31
 2. Gemeentewet, Artikel 231, tweede lid, onderdeel a en derde lid
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200801-01-2016Onbekend

11-12-2007

Posthoorn

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting 2008

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

gelet op:

de artikelen 29 en 31 van de Invorderingswet 1990 in verbinding met artikel 231, tweede lid, onderdeel a en derde lid van de Gemeentewet en de betreffende bepalingen van de Verordening toeristenbelasting 2008, alsmede de artikelen 3:18 en 3:19 van de Organisatieregeling Gemeente Den Haag in verbinding met het Uitvoeringsbesluit Gemeentebelastingen.

Besluit:

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling met betrekking tot de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting (Uitvoeringsregeling toeristenbelasting 2008).

Artikel 1 Aangifte

De belastingplichtige die niet tijdig uitgenodigd wordt tot het doen van aangifte om aan zijn aangifteplicht te voldoen is gehouden voor de afloop van de termijn voor het doen van aangifte (en betaling) een verzoek in te dienen bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

Artikel 2 Rente

 • 1.

  Het percentage van de invorderingsrente volgt het percentage dat op grond van artikel 29 van de Invorderingswet 1990 voor het betreffende kalenderkwartaal voor de rijksbelastingen is vastgesteld.

 • 2.

  Bij de invordering van gemeentelijke belastingen vindt de ministeriele regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Ingeval op grond van artikel 25 van de Invorderingswet 1990 uitstel van betaling is verleend wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze in totaal een bedrag van € 23,00 niet te boven gaat.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De Uitvoeringsregeling toeristenbelasting 2005, vastgesteld bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van 30 november 2004, bekendgemaakt op 8 december 2004 en in werking getreden op 1 januari 2005, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2008, met dien verstande dat deze van toepassing blijft voor belastbare feiten die betrekking hebben op de periode voor 1 januari 2008.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als "Uitvoeringsregeling toeristenbelasting 2008".

Dat dit besluit wordt gepubliceerd in de Posthoorn van week 51 van 2007 en met ingang van 20 december 2007 tevens terug te vinden zal zijn op de site http://zbs.denhaag.nl/internet onder risnummer 151051.

Den Haag, 11 december 2007

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

mw. A.W.H.Bertram

de burgemeester

W.J.Deetman