Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Verordening bedrijveninvesteringszone Spuistraat eigenaren Den Haag 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening bedrijveninvesteringszone Spuistraat eigenaren Den Haag 2019
CiteertitelVerordening bedrijveninvesteringszone Spuistraat eigenaren Den Haag 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp7/2018
Externe bijlageRaadsvoorstel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
 2. artikel 2 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
 3. artikel 3 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
 4. artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
 5. artikel 5 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
 6. artikel 6 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
 7. artikel 7 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
 8. artikel 8 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
 9. artikel 9 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
 10. artikel 10 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
 11. artikel 11 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

20-12-2018

gmb-2018-281023

RIS301174

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening bedrijveninvesteringszone Spuistraat eigenaren Den Haag 2019

 

De raad van de gemeente Den Haag,

 

gezien het voorstel van het college van 27 november 2018,

 

gelet op de Wet op de bedrijveninvesteringszones en de tussen de gemeente Den Haag en de BIZ-vereniging Spuistraat eigenaren gesloten Uitvoeringsovereenkomst 2018;

 

besluit vast te stellen de Verordening bedrijveninvesteringszone Spuistraat eigenaren Den Haag 2019:

 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

bedrijveninvesteringszone Spuistraat eigenaren:

het bij deze verordening aangewezen gebied in de gemeente waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven. Het gebied omvat de volgende straten of delen van straten: Spuistraat 1 t/m 74 (even en oneven nummers) en Grote Marktstraat 48;

college:

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag;

perceptiekosten:

de kosten die de gemeente moet maken voor de heffing en inning van de BIZ-bijdrage;

uitvoeringsovereenkomst:

de tussen de gemeente Den Haag en de BIZ- vereniging Spuistraat eigenaren gesloten  overeenkomst als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de wet;

vereniging:

de BIZ - vereniging Spuistraat eigenaren;

wet:

de Wet op de bedrijveninvesteringszones.

 

Hoofdstuk II Belastingbepalingen

Artikel 2 Aard van de belasting

Onder de naam ‘BIZ-bijdrage’ wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.

 

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  De BIZ-bijdrage wordt gedurende een periode van 5 jaren jaarlijks geheven ter zake van binnen de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen.

 • 2.

  De BIZ-bijdrage wordt geheven van degenen die bij het begin van het kalenderjaar in de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken het genot hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

 • 3.

  Voor de toepassing van het tweede lid wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

 

Artikel 4 Belastingobject

 • 1.

  Als een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dient.

 • 2.

  Een onroerende zaak dient niet in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak niet in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De BIZ-bijdrage wordt geheven naar de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor het belastingobject vastgestelde waarde voor het belastingjaar 2019 (waardepeildatum 1 januari 2018).

 • 2.

  De heffingsmaatstaf als bedoeld in het eerste lid geldt voor de gehele in artikel 3, eerste lid genoemde periode.

 • 3.

  Indien met betrekking tot het belastingobject geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van dat belastingobject bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken, met dien verstande dat de waardepeildatum 1 januari 2018 is.

 

Artikel 6 Belastingtarief

De BIZ-bijdrage bedraagt bij een WOZ-waardeklasse van:

 • a.

  € 0 tot € 1.000.000: € 500

 • b.

  € 1.000.000 tot € 2.500.000: € 750

 • c.

  € 2.500.000 tot € 5.000.000: € 1.000

 • d.

  € 5.000.000 en hoger: € 1.500

 

Artikel 7 Wijze van heffing

De BIZ-bijdrage wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 worden de aanslagen betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in twaalf gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 9 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels vaststellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage.

 

 

Hoofdstuk III Subsidiebepalingen

Artikel 10 Algemeen

 • 1.

  De BIZ- vereniging Spuistraat eigenaren wordt aangewezen als de vereniging als bedoeld in artikel 7 van de wet.

 • 2.

  Op de subsidie op grond van deze verordening is de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 niet van toepassing.

 

Artikel 11 Subsidieverlening

 • 1.

  Het college verleent jaarlijks aan de vereniging subsidie voor de uitvoering van de activiteiten, die zijn opgenomen in de met deze vereniging gesloten uitvoeringsovereenkomst. De subsidie wordt verleend op een daartoe gedane aanvraag, die vergezeld moet gaan van een jaarplan.

 • 2.

  De subsidie bedraagt maximaal het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BIZ-bijdragen, verminderd met de daarmee samenhangende perceptiekosten. Deze perceptiekosten bedragen 2,1% van de (begrote) opbrengst.

 • 3.

  Het college is bevoegd de subsidieverlening in te trekken of ten nadele van de vereniging te wijzigen, voor zover het verleende subsidiebedrag met de opbrengst van de BIZ-bijdragen, bedoeld in artikel 3, eerste lid niet kan worden gedekt.

 

Artikel 12 Voorschot

Het college verleent de vereniging jaarlijks een voorschot op de subsidie van 90% van het voor dat jaar te verlenen subsidiebedrag.

 

Artikel 13 Vaststelling

 • 1.

  De vereniging is verplicht jaarlijks uiterlijk 12 weken na afloop van het hieraan voorafgaande subsidiejaar, een jaarverslag te overleggen.

 • 2.

  Het college stelt de subsidie jaarlijks vast, uiterlijk 12 weken na ontvangst van het jaarverslag.

 

Artikel 14 Melding van relevante wijzigingen

 • 1.

  De vereniging stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van meer dan ondergeschikte veranderingen in haar financiële situatie.

 • 2.

  De vereniging stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van een wijziging van de statuten, dan wel van een verandering of beëindiging van activiteiten.

 

Hoofdstuk IV Slotbepalingen

Artikel 15 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019, nadat van voldoende steun, als bedoeld in artikel 4 van de wet, is gebleken.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing op grond van deze verordening is 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bedrijveninvesteringszone Spuistraat eigenaren Den Haag 2019.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2018.

De griffier, Lilianne Blankwaard-Rombouts en de voorzitter, Pauline Krikke.