Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalten

Regeling briefadres gemeente Aalten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling briefadres gemeente Aalten 2017
CiteertitelRegeling briefadres gemeente Aalten 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpBevolkingsadministratie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling briefadres gemeente Aalten 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://wetten.overheid.nl/BWBR0033715/2015-09-01
 2. http://wetten.overheid.nl/BWBR0034306/2016-02-02
 3. http://wetten.overheid.nl/BWBR0034327/2016-10-08

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-2017nieuwe regeling

18-04-2017

gmb-2017-75872

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling briefadres gemeente Aalten 2017

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten;

 

gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38 tot en met 2.42, 2.45, 2.47, 2.52 en 4.17 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP), artikel 29 van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP), de artikelen 17, 18 en 19 van de Regeling basisregistratie personen (Regeling BRP), artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht, de circulaire BRP en briefadres (2016-0000656211) van de minister van BZK van 18 oktober 2016 en het Protocol voor ondersteuning door Burgerzaken aan achterblijvers in geval van vermissing (NVVB-2016);

 

overwegende dat het dringend gewenst is om een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot de aangifte en registratie van een briefadres om daarmee oneigenlijk gebruik van het briefadres tegen te gaan en om kwetsbare groepen zonder woonadres te registreren op een briefadres;

 

Besluit:

 

vast te stellen de Regeling briefadres gemeente Aalten 2017.

 

Artikel 1 Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  briefadres: het adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen (artikel 1.1, onder p, Wet BRP) en waar, indien het post van de overheid betreft, zorg wordt gedragen dat geschriften of inlichtingen daarover, betrokkene bereiken (artikel 2.45, lid 3, Wet BRP);

 • b.

  briefadresgever: de ingezetene in de basisregistratie personen of de rechtspersoon bij wie het briefadres wordt gehouden (artikel 1.1, onder r, Wet BRP);

 • c.

  briefadreshouder: de ingezetene die in de basisregistratie personen met een briefadres is geregistreerd;

 • d.

  gezinshuishouden:

  • 1.

   twee personen die volgens de basisregistratie personen een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan of met elkaar zijn gehuwd, met of zonder kind(eren);

  • 2.

   twee personen die door het overleggen van een door een notaris opgemaakt samenlevings-contract hebben aangetoond dat zij een gemeenschappelijke huishouding voeren, met of zonder kind(eren);

  • 3.

   een alleenstaande ouder met kind(eren).

 

Artikel 2 Redenen briefadres

Redenen voor registreren van een briefadres zijn:

 • 1.

  het ontbreken van een woonadres vanwege:

  • a.

   dak- of thuisloosheid;

  • b.

   korte overbrugging tussen twee woonadressen;

  • c.

   uitoefening van een ambulant beroep;

  • d.

   kort verblijf in het buitenland, waarmee wordt bedoeld: gedurende een jaar ten hoogste twee derden van de tijd;

  • e.

   korter dan 2 jaar verblijf in het buitenland mits beroepshalve varend op een schip dat zijn thuishaven heeft in Nederland;

  • f.

   het behoren tot een kwetsbare groep, zoals verwarde personen;

  • g.

   langdurige vermissing, waaronder wordt verstaan: degene die - tegen redelijke verwachting in - afwezig is uit de voor die persoon gebruikelijke of veilig geachte omgeving, van wie de verblijfplaats onbekend is en in wiens belang het geacht kan worden dat de verblijfplaats wordt vastgesteld;

 • 2.

  verblijf in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (de blijf-van-mijn-lijfhuizen);

 • 3.

  verblijf in een instelling als bedoeld in artikel 2.40, lid 3 en 4, van de Wet BRP;

 • 4.

  verblijf op een adres waarvan het opnemen van een woonadres in de BRP naar het oordeel van de burgemeester om veiligheidsredenen (op grond van artikel 2.41 van de Wet BRP) niet wenselijk is.

 

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1.

  De aangifte wordt gedaan in de gemeente waarin het briefadres zich bevindt.

 • 2.

  De aangever is verplicht om bij een verzoek om in te schrijven op een briefadres alle benodigde stukken te overleggen.

 • 3.

  Onder benodigde stukken als bedoeld in het tweede lid worden in ieder geval verstaan:

  • a.

   een geldig identiteitsbewijs;

  • b.

   de schriftelijke verklaring van verzoeker met reden(en) voor de aangifte en de te verwachten periode gedurende welke het briefadres noodzakelijk is;

  • c.

   een geldig identiteitsbewijs of een kopie ervan en een schriftelijke verklaring van instemming van de briefadresgever;

  • d.

   de ingevulde en ondertekende aanvraag inschrijving briefadres, als het briefadres wordt verzocht op grond van artikel 2, onder 1.

 • 4.

  Als het briefadres wordt verzocht op grond van artikel 2, lid 4, is een schriftelijke verklaring van de burgemeester noodzakelijk waaruit blijkt dat opname van een woonadres om veiligheidsredenen niet wenselijk is.

 • 5.

  Als het briefadres noodzakelijk is op grond van artikel 2, lid 1, onder f en g, dient de noodzaak te blijken uit een onderliggend dossier.

 • 6.

  De briefadresgever kan maximaal aan twee gezinshuishoudens, aan twee alleenstaanden óf aan een gezinshuishouden en een alleenstaande toestemming geven een briefadres te houden.

 

Artikel 4 Volledige aangifte

 • 1.

  De aangifte is volledig indien alle benodigde gegevens, als bedoeld in artikel 3, lid 2 en 3, zijn overgelegd.

 • 2.

  Als één of meer gegevens ontbreken, dan wordt de aangever in de gelegenheid gesteld het verzuim binnen veertien dagen te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen.

 • 3.

  Indien de aangifte niet binnen de in het vorige lid bepaalde termijn kan worden aangevuld, kan - op verzoek van de aangever - de termijn eenmalig worden verlengd met veertien dagen.

 • 4.

  Indien de aangifte niet binnen veertien dagen, na te zijn ingediend, wordt aangevuld óf niet binnen deze termijn uitstel wordt gevraagd, wordt de aangifte buiten behandeling gesteld.

 

Artikel 5 Weigeringsgronden

Het is in ieder geval niet mogelijk om ingeschreven te worden op een briefadres indien:

 • a.

  de aangever een woonadres heeft;

 • b.

  de aangever langer dan acht maanden gedurende één jaar in het buitenland verblijft en niet beroepshalve varend is op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft;

 • c.

  de aangever, beroepshalve varend op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft, verwacht langer dan twee jaar niet in Nederland te zullen verblijven;

 • d.

  er een onderzoek is ingesteld naar de verblijfplaats van de briefadresgever;

 • e.

  het briefadres een adres is waarop reeds aan twee alleenstaanden of twee gezinshuishoudens óf aan een alleenstaande en een gezinshuishouden een briefadres is verleend;

 • f.

  het briefadres geen bestaand BAG-adres betreft;

 • g.

  het briefadres een postbus is.

 

Artikel 6 Termijn briefadres

 • 1.

  In de situatie als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder b, mag een briefadres worden gekozen voor de duur van maximaal drie maanden. Deze termijn kan met maximaal drie maanden worden verlengd.

 • 2.

  In de situatie als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder d en e, mag een briefadres worden gekozen voor de duur van de periode die aangever buiten Nederland zal verblijven.

 • 3.

  Als de aangever vóór het aflopen van de termijn als bedoeld in het eerste en tweede lid geen woonadres heeft (gekozen), wordt door de aangever een verzoek ingediend om het briefadres te verlengen.

 • 4.

  In de situatie als bedoeld in artikel 2, lid 4, mag een briefadres worden verleend voor de tijd die de burgemeester daarvoor noodzakelijk acht.

 • 5.

  De aanvraag voor verlenging van het briefadres wordt beoordeeld met inachtneming van de redenen genoemd in artikel 2, waarbij de in artikel 5 genoemde weigeringsgronden onverkort worden toegepast.

 • 6.

  Onverminderd het in het eerste tot en met het derde lid van dit artikel bepaalde, is diegene die op een briefadres is geregistreerd, verplicht om in de periode tussen vier weken vóór de beoogde verhuisdatum tot en met de vijfde dag na verhuisdatum naar een woonadres, hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente waar hij zijn nieuwe woonadres heeft.

 • 7.

  Blijft een verzoek om verlenging van het briefadres achterwege of wordt na afloop van de termijn(en) geen aangifte van adresverandering gedaan, dan start de gemeente Aalten een procedure adresonderzoek, met als mogelijk resultaat opschorting van de bijhouding van de persoonslijst wegens emigratie naar een onbekend land.

 

Artikel 7 Bestuurlijke boete

 • 1.

  Onverminderd het gestelde in artikel 2 tot en met 6 is de zowel de briefadresgever als de briefadresnemer verplicht om op verzoek van het college van burgemeester en wethouders inlichtingen te verstrekken die van belang zijn voor de registratie van het briefadres.

 • 2.

  De betrokkene verschijnt hierbij desgevraagd in persoon.

 • 3.

  Aan degene die niet voldoet aan verplichting als bedoeld in het eerste lid kan een bestuurlijke boete worden opgelegd van ten hoogste € 325.

 

Artikel 8 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van het bepaalde in deze regeling afwijken als vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze regeling zou leiden tot een onbillijkheid.

 

Artikel 9 Controle

De gemeente Aalten controleert ten minste eenmaal per jaar of opname van de aanduiding briefadres op de persoonslijst van ingezetenen van de gemeente juist is. Zij schrijft daarvoor zowel briefadreshouders als briefadresgevers aan. Die zijn verplicht hun volledige medewerking te verlenen en de inlichtingen te verstrekken waarom de gemeente verzoekt.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het gemeenteblad waarin zij wordt gepubliceerd.

 

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling briefadres gemeente Aalten 2017.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 april 2017.

De burgemeester, J.A. Gerritsen

De secretaris, J. Nobel

Toelichting op de regeling

 

Toelichting artikel 1, sub d, onder 3:

Onder een alleenstaande ouder wordt verstaan:

 • 1.

  een ongehuwde ouder, een ouder zonder geregistreerd partnerschap, of

 • 2.

  een ouder wiens huwelijk of geregistreerd partnerschap is ontbonden of beëindigd, of

 • 3.

  een gehuwde ouder, die niet samenwoont met de echtgenoot (of echtgenote), of

 • 4.

  een ouder die geregistreerd partner is van iemand waarmee betrokkene niet samenwoont.

 

Toelichting artikel 2, lid 1, sub a:

Personen die niet beschikken over een woonadres en die gebruik maken van de maatschappelijke opvang (passantenverblijven en dag- en nachtopvang) kunnen worden geregistreerd op een briefadres bij één van de opvanginstellingen. Personen die niet beschikken over een woonadres, maar geen gebruik maken van de maatschappelijke opvang (mensen met een zwervend bestaan), zijn verplicht elders een briefadres te kiezen.

 

Toelichting artikel 2, lid 1, sub b:

Een voorbeeld: een persoon heeft een nieuwe woning gekocht en de oude woning verkocht én overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De nieuwe woning moet echter nog worden opgeleverd. De oude bewoner logeert tijdelijk bij vrienden of familie dan wel in een recreatieobject.

 

Toelichting artikel 2, lid 1, sub c:

Personen die vallen onder de categorie ‘ambulant beroep’ zoals binnenvaartschippers die (met hun gezin) aan boord van een schip wonen en kermismedewerkers die (met hun gezin) meereizen met een kermisattractie. Personen die zo’n ambulant beroep uitoefenen komen in aanmerking voor een briefadres, op voorwaarde dat zij geen woonadres hebben.

 

Toelichting artikel 2, lid 1, sub d:

Als iemand naar het buitenland vertrekt, wordt gelet op de periode die betrokkene verwacht buiten Nederland te zijn.  Iemand moet een briefadres kiezen, wanneer hij/zij voor een kortere periode dan 2/3 deel van een jaar (8 maanden) naar het buitenland gaat en betrokkene feitelijk niet meer beschikt over een woonadres. Wat met wonen wordt bedoeld, is in de Wet BRP niet te omschreven. Daarvoor moet de praktische betekenis worden gehanteerd. De rechter heeft zich daarover diverse keren uitgesproken. Hieruit vloeit voort dat voor het begrip wonen moet worden gelet op zaken als: tot welk gezin behoort iemand feitelijk, waar zijn de persoonlijke goederen van betrokkene, enzovoort.

Op grond van artikel 2.43 Wet BRP mag iemand die voor een periode van meer dan 8 maanden, in een tijdvak van een jaar, naar het buitenland vertrekt niet als ingezetene ingeschreven zijn of blijven in de BRP. In dat geval is de burger verplicht om aangifte te doen van vertrek naar het buitenland. Op grond van die aangifte wordt de bijhouding van zijn persoonslijst een verantwoordelijkheid van de minister van BZK en ‘verhuist’ de persoonslijst naar de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) vanwege emigratie. In dat geval mag nooit een briefadres worden gekozen.

 

Toelichting artikel 2, lid 1, sub e:

Als een inwoner beroepshalve vaart aan boord van een schip dat in Nederland zijn thuishaven heeft en er bij vertrek de redelijke verwachting bestaat dat hij niet langer dan twee jaar buiten Nederland zal verblijven, dan hoeft hij geen aangifte van vertrek te doen (artikel 29 Besluit BRP). Een voorwaarde is wel dat hij/zij gedurende het verblijf buiten Nederland beschikt over een adres in Nederland. Dat kan een woonadres zijn maar vaak zal dit een briefadres zijn. Het is de burger echter wel toegestaan om aangifte van vertrek naar het buitenland te doen in zo’n situatie als hij verwacht voor een langere tijd dan 2/3 deel van een jaar (8 maanden) buiten de landsgrenzen van Nederland te zijn. Een verplichting daartoe bestaat echter niet.

 

Toelichting artikel 2, lid 1, sub f:

Deze kwetsbare groep kampt soms met de gevolgen van een verslaving, psychiatrische aandoeningen en verstandelijke beperkingen. Daardoor komen deze mensen hun administratieve verplichtingen en afspraken niet altijd na. Juist deze mensen hebben laagdrempelige medische basiszorg nodig die zij in de praktijk alleen krijgen na inschrijving in de BRP. Zonder zorgverzekering krijgen deze personen niet de zorg die zij nodig hebben. Dat vergroot de kans op bijvoorbeeld ernstige lichamelijke en/of psychiatrische aandoeningen. Zonder inschrijving in de BRP komen zij in de praktijk ook niet in aanmerking voor een plek op de wachtlijst voor een woning, waardoor zij gedwongen dakloos blijven. Een inschrijving op een briefadres is daarom voor deze groep noodzakelijk.

Waar nodig wordt het briefadres ambtshalve toegekend op een adres van een gemeentelijke instelling.

 

Toelichting artikel 2, lid 1, sub g:

Met een langdurig vermist persoon wordt bedoeld een persoon, die:

 • 1.

  tegen redelijke verwachting in afwezig is uit zijn of haar gebruikelijke en/of veilig geachte omgeving,

 • 2.

  waarvan de verblijfplaats van de persoon onbekend is, en

 • 3.

  het in diens belang is dat de verblijfplaats wordt vastgesteld.

 

Gemeenten kunnen te maken krijgen met de melding dat een persoon is vermist. In het protocol voor ondersteuning door Burgerzaken aan achterblijvers in geval van vermissing is vermeld dat in overleg de vermiste persoon kan worden geregistreerd met een briefadres op het adres van de melder.

 

Toelichting artikel 2, lid 2:

In de circulaire BRP en briefadres van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 oktober 2016 (kenmerk 2016-0000656211) is geregeld dat personen die verblijven in een opvanghuis voor mannen en vrouwen met een briefadres ingeschreven kunnen worden op het kantooradres van de desbetreffende instelling. Op die manier wordt het feitelijke woonadres van betrokkenen adequaat beschermd tegen ongewenste kennisneming door onbevoegden.

 

Toelichting artikel 2, lid 3:

Degene die zijn woonadres heeft in een instelling, kan in afwijking van artikel 2.38, lid 1 en artikel 2.39, lid 1 van de Wet BRP in plaats van inschrijving op zijn woonadres een briefadres kiezen. Instellingen waarop artikel 2.40, lid 3 Wet BRP duidt, zijn instellingen voor de gezondheidszorg, instellingen op het gebied van kinderbescherming en penitentiaire instellingen. In de artikelen 17 t/m 19 van de Regeling BRP is aangegeven voor welke instellingen een briefadres gekozen kan worden.

Het college van B&W is daarnaast bevoegd om, op grond van artikel 2.40, lid 4 Wet BRP, instellingen aan te wijzen op het terrein van maatschappelijke opvang. Een zorgboerderij, waarin tevens wordt gewoond, kan als een door B&W aangewezen instelling dienen als het adres waarvoor, op een andere locatie, een briefadres mag worden aangehouden in plaats van op het werkelijke woonadres van de zorgboerderij te worden geregistreerd.

 

Toelichting artikel 3, lid 1:

Een briefadres kan, in aanvulling op wat de wet regelt en in afwijking van een woonadres, worden gekozen in een willekeurige gemeente van Nederland. Het is dus niet verplicht om een briefadres te kiezen in de gemeente waar voor het laatst een woonadres werd aangehouden. Voor gedetineerden of personen die in een psychiatrische inrichting verblijven, is het advies om bij voorkeur een briefadres te kiezen in de gemeente van herkomst. Dit is onder andere van belang voor de verworven rechten die de briefadreshouder daar heeft opgebouwd, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting. De aangifte wordt altijd gedaan in de gemeente waar het briefadres zich bevindt.

 

Toelichting artikel 3, lid 2 en 3:

Bij de aangifte dient een schriftelijke verklaring van instemming te worden gevoegd van degene bij wie het briefadres wordt gehouden op grond van artikel 2.45, lid 2, van de Wet BRP. In de schriftelijke verklaring van aangifte dienen de redenen voor het aanhouden van een briefadres en de te verwachten duur te worden opgenomen. De aangever dient tevens een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs te overleggen van zichzelf en van degene bij wie het briefadres wordt gehouden, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. Om te moeten besluiten tot afwijzing van een kansloos verzoek, waarvoor het briefadres niet is bedoeld, wordt bij sterke twijfel aan het recht op vestiging van een briefadres een (inventariserende) vragenlijst gehanteerd. Bedoelde vragenlijst briefadres is als bijlage 1 aan de Regeling briefadres gemeente Aalten 2017 toegevoegd.

 

Toelichting artikel 3, lid 4:

Het is niet waarschijnlijk dat de briefadreshouder bij zijn aangifte altijd de verklaring van de burgemeester zal kunnen overleggen. Reëel is te veronderstellen dat deze verklaring veelal via de interne (gemeentelijke) kanalen bij de aangifte kan worden gevoegd.

 

Toelichting artikel 3, lid 5:

Maximaal 2 briefadressen betekent maximaal aan twee gezinshuishoudens of twee alleenstaanden of één gezinshuishouden en één alleenstaande.

Het blijft mogelijk en is toegestaan dat een briefadresgever meer dan één briefadreshouder op zijn woonadres heeft. Bijvoorbeeld voor een particulier die, al dan niet tegen betaling, briefadresgever is voor gedetineerden, omdat die hun familie daarmee niet willen belasten. In dat geval kan worden uitgeweken naar de hardheidsclausule van artikel 8. Er zal steeds duidelijkheid over moeten bestaan met welke achtergrond wordt verzocht om meerdere briefadressen te vestigen op één woonadres.

 

Toelichting artikel 3, lid 6:

Maximaal 2 briefadressen betekent maximaal aan twee gezinshuishoudens of twee alleenstaanden of één gezinshuishouden en één alleenstaande.

Het blijft mogelijk en is toegestaan dat een briefadresgever meer dan één briefadreshouder op zijn woonadres kan hebben. Bijvoorbeeld een particulier die al dan niet tegen betaling briefadresgever is voor veel gedetineerden, omdat zij hun familie daar niet mee willen belasten. In dat geval kan uitgeweken worden naar de hardheidsclausule van artikel 8.

 

Toelichting artikel 4:

Ontbreken bij de aanvraag om in te schrijven met briefadres één of meer van de benodigde stukken, dan wordt de aangifte behandeld als een onvolledige aangifte. De aangever wordt schriftelijk in de gelegenheid gesteld om binnen veertien dagen na verzending van het verzoek het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen met de ontbrekende stukken. De aangever kan echter in reactie daarop het verzoek doen om de termijn eenmalig te verlengen met veertien dagen. Wanneer de aangever niet binnen veertien dagen zijn/haar aangifte aanvult of uitstel aanvraagt, wordt een brief verstuurd waarin wordt vermeld dat de aanvraag inschrijving met briefadres buiten behandeling wordt gesteld wegens het ontbreken van de relevante (beoordelings)documenten. Het is toegestaan om in de mededeling, waarbij wordt verzocht om aanvulling van gegevens (4:5 Awb), al melding te maken van het voornemen om de aangifte buiten behandeling te stellen (4:7 Awb) voor het geval niet wordt voldaan aan het verzoek om ontbrekende stukken te overleggen.

 

Toelichting artikel 5:

Het betreft hier een (niet-limitatieve) opsomming van weigeringsgronden voor de aangifte briefadres. Gemeenten kunnen hier hun eigen gemeentelijke beleid in kwijt. In de gemeente Aalten geldt de verplichting dat aangifte van een briefadres, in de situaties als bedoeld in artikel 2, lid 1, altijd in persoon (aan de balie) plaatsvindt in het bijzijn van de briefadresgever. Dat maakt het mogelijk vragen te stellen over een concrete situatie om daarmee te kunnen bewerkstelligen dat snel duidelijkheid ontstaat over twijfelgevallen. Door bovendien geen formulieren neer te leggen of digitaal beschikbaar te stellen waarmee om het aanhouden van een briefadres kan worden verzocht, wordt voorkomen dat er een nodeloos hoge administratieve werklast ontstaat terwijl bij uitgave van de formulieren tijdens een intakegesprek op voorhand enige duidelijkheid wordt verkregen over de situatie en de houdbaarheid van een concreet in te dienen verzoek.

In de gevallen dat een briefadres wordt toegekend vanwege veiligheidsreden vastgesteld door de burgemeester (art 2, lid 4) of omdat de briefadreshouder behoort tot een kwetsbare groep (art 2, lid 1 onder f), zal de gemeente zelf altijd de afweging maken tot al dan niet toekennen van een briefadres.

Het is overigens toegestaan om bij inschrijving op grond van aangifte van verblijf en adres een briefadres te kiezen.  Dit is in niet strijd met artikel 2.38 Wet BRP. Uiteraard wordt het verzoek ook dan getoetst aan de wettelijke bepalingen en de Regeling briefadres gemeente Aalten 2017. Het kiezen van een briefadres om permanente bewoning van recreatiewoning mogelijk te maken is geen gegronde reden. Als feitelijk sprake is van wonen, als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet BRP, moet de ingezetene worden geregistreerd op het woonadres ook al biedt het bestemmingsplan geen ruimte voor (permanente) bewoning van een recreatieobject (overeenkomstig de regel: lex specialis derogat lex generalis).

 

Toelichting artikel 5 sub a:

Er kan geen briefadres worden gekozen wanneer de aangever een woonadres heeft. Onder woonadres wordt het adres verstaan als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet BRP. Hieronder valt ook het adres, a. indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres waar hij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten; of b. het adres waar, bij het ontbreken van een adres als bedoeld onder a, betrokkene naar redelijke verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derden van de tijd zal overnachten. In de situatie dat geen woonadres kan worden vastgesteld, kan wel gekozen worden voor een briefadres.

 

Toelichting artikel 5 sub b en c:

Er dient aangifte van vertrek uit Nederland te worden gedaan als betrokkene verwacht langer buiten Nederland te verblijven dan 2/3 deel van een jaar. In dat geval kan niet worden gekozen voor een briefadres. Hierop is één uitzondering (zie: artikel 29 Besluit BRP) in het geval de persoon beroepshalve vaart op een schip dat zijn thuishaven heeft in Nederland. Zie hiervoor de toelichting bij artikel 2, lid 1, sub e.

 

Toelichting artikel 5 sub e:

Met de hierin vermelde weigeringsgrond wordt bedoeld dat een briefadres alleen kan worden verleend op een woonadres waarop nog geen of slechts één briefadres werd geregistreerd. Hierbij geldt een briefadres, verleend aan een gezinshuishouden, als één briefadres. Dit betekent dat er maximaal of twee alleenstaanden of twee gezinshuishoudens of één alleenstaande en één gezinshuishouden een briefadres kunnen hebben op één adres. Zie ook de toelichting bij artikel 3, lid 4 en artikel 8.

 

Toelichting artikel 5 sub f:

Zolang er geen BAG-id toegekend is aan het adres is er onzekerheid over de authenticiteit van het adres. Het op voorhand toestaan van de registratie van een briefadres op dit adres levert risico’s op met betrekking tot de bereikbaarheid van de briefadreshouder.

 

Toelichting artikel 5 sub g:

Een briefadres mag niet tevens een postbus zijn. Kenmerk van een briefadres is dat er de waarborg is dat voor de briefadreshouder bestemde geschriften of inlichtingen daarover aan hem worden doorgegeven en/of worden medegedeeld. Als post naar een postbus wordt gestuurd, wordt aan die voorwaarde niet voldaan. Het is wel mogelijk om een briefadres bij een rechtspersoon te vestigen. Hierbij geldt dan wel, dat een natuurlijk persoon die namens de rechtspersoon optreedt, als briefadresgever schriftelijk toestemming daarvoor moet hebben verleend.

 

Toelichting artikel 6, lid 1 en 4:

Om het tijdelijke karakter te bevestigen, is besloten om een briefadres voor een periode van drie maanden te verlenen met de mogelijkheid tot éénmalige verlenging met ten hoogste drie maanden. Na verloop van deze periode moet de burger zijn ingeschreven op het adres waar hij feitelijk verblijft. De periode van eerst slechts drie maanden is bewust gekozen om op deze manier in ieder geval na drie maanden een contactmoment te hebben met de burger, om er zo voor te kunnen zorgen dat hij/zij snel met een woonadres is geregistreerd  (zie artikel 2, 1e lid, sub b).

Hierop is een aantal uitzonderingen.

 • 1.

  Als van te voren al bekend is dat iemand een bepaalde periode in het buitenland zal verblijven en geen woonadres heeft, dan kan een briefadres worden verleend voor maximaal deze termijn.

 • 2.

  Een andere uitzondering heeft te maken met de feitelijke onmogelijkheid van de burger om een woonadres te hebben. Hierbij valt te denken aan binnenvaartschippers. Zolang deze schippers varen kunnen zij kiezen voor een briefadres. Het recht op het briefadres kan voor deze categorie bijvoorbeeld om de vijf jaar worden getoetst.

 • 3.

  Ook voor dak- en thuislozen ligt het voor de hand om een afwijkende termijn te kiezen. Zolang de briefadreshouder een zwervend bestaan leidt kan een briefadres gehouden worden. Het recht op het briefadres kan voor deze categorie bijvoorbeeld elk jaar getoetst worden.

 

Toelichting artikel 6, lid 5

Als de briefadreshouder een verzoek doet om na de overeengekomen termijn ingeschreven te blijven op zijn briefadres, dan wordt beoordeeld of hij nog voldoet aan de voorwaarden van deze regeling.

 

Toelichting artikel 6, lid 6

De Wet BRP verplicht een ingezetene om aangifte te doen als hij beschikt over een nieuw adres. Zodra hij weer beschikt over een woonadres of over een ander briefadres, moet betrokkene aangifte doen van adresverandering. Hij mag hiermee niet wachten totdat de maximale termijn van het briefadres is verstreken. Als aangifte wordt gedaan van een nieuw briefadres, dan wordt deze uiteraard opnieuw getoetst aan de voorwaarden die hieraan in wet- en regelgeving zijn gesteld.

 

Toelichting artikel 7

Op grond van artikel 4.17 Wet BRP kan een bestuurlijke boete worden opgelegd als er geen of een onjuiste aangifte van (brief)adres wordt gedaan. Dit geldt zowel voor de verplichting van de briefadreshouder als voor die van de briefadresgever om op verzoek van het college van burgemeester en wethouders inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor een juiste bijhouding van de basisregistratie zoals bepaald in artikel 2.45 Wet BRP. Voor de op te leggen bestuurlijke boete geldt als maximaal bedrag van € 325.

 

Toelichting artikel 8

In uitzonderingsgevallen kan het gerechtvaardigd zijn om af te wijken van deze regeling, bijvoorbeeld in het geval van eenmalige verlenging (als bedoeld in artikel 6 lid 4 van de regeling). Individuele omstandigheden kunnen er toe leiden dat er nog een (extra) verlenging van de termijn wordt overeengekomen. Een ander voorbeeld van een gerechtvaardigde uitzonderingssituatie heeft betrekking op de particulier die - al dan niet tegen betaling - briefadresgever is voor een grote groep gedetineerden, om daarmee te voorkomen dat de familie van deze categorie daarmee wordt belast. Conform artikel 4:84 Awb wordt gehandeld overeenkomstig deze beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. Dit kan zich voordoen bij bedreigde personen in de opvang conform de circulaire BRP en briefadres (kenmerk 2016-0000656211) van de minister van BZK van 18 oktober 2016. . In deze circulaire zijn de mogelijkheden aangegeven die bewoners van opvanghuizen hebben om in de Wet basisregistratie personen (BRP) een briefadres te kiezen bij een gemeente of aan het kantoor van een opvanghuis.

Bijlage 1 Vragenlijst briefadres gemeente Aalten

 

 

Bijlage 2 Aanvraag inschrijving met briefadres met verklaring toestemming briefadresgever