Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Almere

Nadere regels subsidie popstimulering 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlmere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidie popstimulering 2011
CiteertitelNadere regels subsidie popstimulering 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Almere 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2011Nieuwe regeling

22-11-2011

Gemeenteblad Almere, 24-11-2011

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders van Almere,

 

Gezien artikel 2, aanhef en onder f en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Almere 2011,

 

Besluit:

 

Vast te stellen de navolgende Nadere regels subsidie popstimulering 2011.

Artikel 1 Aanvullende voorwaarden aanvraag

De aanvraag om subsidie omvat naast de gegevens zoals genoemd in artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening Almere 2011 de volgens gegevens:

 • a

  het aantal te verwachten bezoekers en de leeftijdsgroepen waarop de uitvoering is gericht;

 • b

  een beschrijving waarin wordt aangegeven op welk publiek de uitvoering waarvoor subsidie wordt aangevraagd zich richt en de wijze waarop dit publiek wordt benaderd;

 • c

  het aantal vrijwilligers dat voor de organisatie en het houden van de uitvoering zal worden ingezet;

 • d

  een beschrijving met welke organisaties wordt samengewerkt en de aard van die samenwerking;

 • e

  in geval de aanvraag om subsidie meer dan € 3.000,-- bedraagt een beschrijving van de eigen professionaliteit van de aanvrager dan wel de door deze in te schakelen professionaliteit benodigd voor het adequaat organiseren en houden van de uitvoering waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Artikel 2 Rechtspersoonlijkheid aanvrager

Een subsidie op grond van deze Nadere regels kan tot een bedrag van € 3.000,- worden verleend aan een natuurlijk persoon.

Artikel 3 Termijn indiening aanvraag

In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 7, lid 3, tweede zin van de Algemene subsidieverordening 2011 kan een aanvraag om subsidie 52 weken vóór de dag waarop de uitvoering plaatsvindt worden aangevraagd.

Artikel 4 Voorwaarden subsidieverlening

 • 1.

  Het college kan subsidie verlenen voor uitvoeringen op het gebied van popmuziek die zijn gericht op een publiek zoals festivals, popprogrammering op een podium, contests, masterclasses en scholingstrajecten en informatievoorziening mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a

   de uitvoeringen vinden in Almere plaats;

  • b

   de aanvrager moet -met uitzondering van het Centrum Amateurkunst Flevoland- gevestigd dan wel woonachtig zijn in Almere dan wel voor wat betreft de uitvoering, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, samenwerken met een in Almere gevestigde dan wel werkzame instelling;

  • c

   de uitvoering is voor wat betreft festivals, contests en podiumprogrammering gericht op tenminste 200 bezoekers;

  • d

   tenminste 25% van de (begrote) kosten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd, dient te worden bekostigd uit andere dan gemeentelijke middelen waaronder subsidie;

  • e

   ten tijde van het indienen van de aanvraag dient aannemelijk te zijn dat 25% van de kosten als hiervoor onder c bedoeld verkregen zal worden;

  • f

   vergoedingen aan de organisator en vrijwilligers met betrekking tot de activiteiten mogen niet meer bedragen dan 20% van de (begrote) kosten.

 • 2.

  Bij de beoordeling of een aanvrager daadwerkelijk voor een subsidie in aanmerking komt, zal het college naast de voorwaarden als vermeld in lid 1 de navolgende afwegingsgronden betrekken:

  • a

   de spreiding van de activiteiten over het kalenderjaar en de stadsdelen zulks in relatie tot andere aanvragen om subsidie;

  • b

   de activiteiten onderscheiden zich van het reguliere aanbod van popmuziek in Almere en van dat van andere aanvragers om subsidie voor een uitvoering in dat desbetreffend kalenderjaar;

  • c

   de begroting is realistisch en staat in verhouding tot het aantal bezoekers en vrijwilligers.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag nadat deze is bekend gemaakt onder gelijktijdige intrekking van de Nadere regels popstimulering 2010.

Artikel 6 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels subsidie popstimulering 2011.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Almere op 22 november 2011,

 

Het college voornoemd,

 

de secretaris, de burgemeester,

A.J. Grootoonk A. Jorritsma-Lebbink