Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Almere

Nadere regels projectsubsidies amateurkunsten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlmere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels projectsubsidies amateurkunsten 2011
CiteertitelNadere regels projectsubsidies amateurkunsten 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Almere 2011, art. 2, aanhef en onder f en art. 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2011Nieuwe regeling

22-11-2011

Gemeenteblad Almere, 24-11-2011

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels projectsubsidies amateurkunsten 2011

 

Het college van burgemeester en wethouders van Almere,

 

Gezien artikel 2, aanhef en onder f en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Almere 2011,

 

Besluit:

 

Vast te stellen de navolgende Nadere regels projectsubsidies amateurkunsten 2011.

Artikel 1 Subsidiabele projecten

Voor subsidie komen in aanmerking kosten voor projecten die gericht zijn op vormen van kunst die worden uitgeoefend door amateurkunstenaars.

Artikel 2 Aanvullende voorwaarden aanvraag

De aanvraag om subsidie omvat naast de gegevens zoals genoemd in artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening Almere 2011 de volgens gegevens:

a. een beschrijving van het aandeel en de betrokkenheid van amateurkunstenaars bij het project;

b. een beschrijving waarin wordt aangegeven op welk publiek (met vermelding van aantallen) het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd zich richt en de wijze waarop dit publiek wordt benaderd;

c. een beschrijving met welke organisaties en personen wordt samengewerkt, een beschrijving van hun kwalificaties en de aard van die samenwerking.

Artikel 3 Voorwaarden subsidieverlening

Het college kan subsidie verlenen in geval het betreft een project als omschreven in artikel 2 en voorts wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. het project vindt in Almere plaats en is gericht op de Almeerse bevolking;

b. tenminste 25% van de (begrote) kosten van het project waarvoor subsidie wordt gevraagd, dient te worden bekostigd uit andere dan gemeentelijke middelen;

c. ten tijde van het indienen van de aanvraag dient aannemelijk te zijn dat 25% van de kosten als hiervoor onder b bedoeld verkregen zal worden;

d. vergoedingen aan de organisator en vrijwilligers verband houdende met het project mogen niet meer bedragen dan 20% van het totale projectbudget;

e. het project mag geen onderdeel uitmaken van activiteiten waarvoor al subsidie van het gemeentebestuur wordt ontvangen;

f. het project moet bij voorkeur de samenwerking bevorderen met instellingen in Almere;

g. het project moet een aanvulling zijn op bestaande activiteiten en voorzien in leemten binnen de amateurkunst in Almere;

h. het project mag niet langer dan één jaar duren;

i. het eigen vermogen van de aanvrager om subsidie mag niet meer bedragen dan € 10.000,-.

Artikel 4 Maximum bedrag te verlenen subsidie

Een te verlenen subsidie kan maximaal € 8.000,- bedragen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag nadat deze is bekend gemaakt onder gelijktijdige intrekking van de Nadere regels projectsubsidie amateurkunst 2010.

Artikel 6 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels projectsubsidies amateurkunsten 2011.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Almere op 22 november 2011

 

Het college voornoemd,

 

 

de secretaris, de burgemeester,

A.J. Grootoonk A. Jorritsma-Lebbink