Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Almere

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlmere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018
CiteertitelNadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De einddatum "Nadere initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018" is vastgesteld op 31 december 2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Almere 2011, art. 2, eerste lid aanhef en onder h, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-11-201731-12-2018nieuwe regeling

14-11-2017

Gemeenteblad Almere, nr. 945, 27-11-2017

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Almere,

 

Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3 van de Algemene subsidieverordeningAlmere 2011,

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de navolgende “Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018’;

Artikel 1 - Doel van de subsidieregeling

1.Doelstelling van deze subsidieregeling is tweeledig:

 

 • a.

  Om particulier eigenaars en/of huurders, bedrijven en maatschappelijke organisaties welke fysiek gevestigd zijn in Almere, te faciliteren bij het organiseren van draagvlak onder particulier eigenaars en/of huurders, bedrijven en/of maatschappelijke organisaties voor activiteiten gericht op gezamenlijke duurzame energieopwekking of energiebesparing.

 • b.

  (1) om particulier eigenaars en/of huurders, bedrijven en maatschappelijke organisaties welke fysiek gevestigd zijn in Almere, te faciliteren bij een gezamenlijk onderzoek naar de energieprestatie van hun vastgoed in Almere alsmede de mogelijkheden om hun vastgoed in Almere energiezuiniger (energiebesparing) te kunnen maken en (2) om particulier eigenaars en/of huurders, bedrijven en maatschappelijke organisaties te faciliteren bij een gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken om hierdoor per onderdeel of gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de CO2-reductie en de gemeentelijke ambitie van een energie-neutrale stad per 2020.

Artikel 2 - Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 

 • ·

  Het college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almere

 • ·

  Collectief: er is sprake van een collectief bij 2 of meer natuurlijke of rechtspersonen (n=2 of meer).

 • ·

  Doelgroepen: particulier eigenaar en/of huurder, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

 • ·

  Woning: een voor bewoning bestemd bouwwerk van een particuliere eigenaar en/of huurder.

 • ·

  Particulier eigenaar en/of huurder: de natuurlijke persoon die eigenaar of huurder is van de woning of de gerechtigde tot het appartementsrecht op een woningappartement.

 • ·

  Bedrijf: juridische eenheid die met de inzet van bedrijfsmiddelen winst realiseert dan wel tracht te realiseren.

 • ·

  Maatschappelijke organisatie: organisatorische eenheid die met de inzet van middelen maatschappelijke doeleinden tracht te realiseren (vb. scholen, sportclubs/-verenigingen, e.d.)

 • ·

  Object: bouwwerk zoals een gebouw, niet zijnde een woning of bijgebouw bij die woning.

 • ·

  Eindgebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die profijt genieten van de energiebesparing en/of duurzame energieopwekking dan wel het draagvlak organiseren.

 • ·

  De regeling: onderhavige subsidieregeling.

Artikel 3 - Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Doelgroepen kunnen collectief een aanvraag indienen voor vergoeding van de kosten van het organiseren van draagvlak onder de doelgroepen welke fysiek gevestigd zijn in Almere voor activiteiten gericht op gezamenlijke duurzame energieopwekking of energiebesparing.

 • 2.

  Een onderzoeksbureau kan in opdracht van een collectief een aanvraag indienen voor vergoeding van de kosten van het onderzoek naar de energiezuinigheid van de woningen en/of objecten van hun opdrachtgever(s), de mogelijke maatregelen tot energiebesparingen en de haalbaarheid van deze maatregelen en/of de duurzame opwekking van energie. De investeringen en technische maatregelen (welke bijvoorbeeld worden geadviseerd in het onderzoeksrapport) zijn niet subsidiabel.

 • 3.

  Er wordt slechts één keer subsidie per subsidiabele activiteit, zoals omschreven in artikel 1, aan dezelfde eindgebruiker verstrekt.

 • 4.

  Voor particulieren valt de BTW onder de subsidiabele kosten. Voor bedrijven en maatschappelijke organisaties valt de BTW niet onder de subsidiabele kosten tenzij een bedrijf of maatschappelijke organisatie kan aantonen dat de BTW niet aftrekbaar is.

Artikel 4 - Aanvraag subsidie

 • 1.

  Voorafgaande de subsidieaanvraag dient er een gesprek plaats te vinden tussen het collectief en een energiedeskundige van de gemeente Almere voordat de eigenlijke subsidieaanvraag wordt ingediend. Een afspraak met de energiedeskundige wordt gemaakt via Externe link

 • 2.

  De aanvraag voor een subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college door middel van de daartoe opgestelde aanvraagformulieren. Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • I.

   Het organiseren van draagvlak onder burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties welke fysiek gevestigd zijn in Almere voor activiteiten gericht op gezamenlijke duurzame energieopwekking of energiebesparing met het formulier “aanvraagformulier initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie – draagvlak”. De subsidieaanvraag wordt ingediend door:

   • a.

    Natuurlijke personen. Op het aanvraagformulier dienen de volgende gegevens te worden ingevuld: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN, IBAN aanvrager en de naam van het collectief, korte omschrijving project/proces voor het organiseren van draagvlak, begroting activiteiten/kosten organiseren draagvlak.

   • b.

    Bedrijven of maatschappelijke organisaties. Op het aanvraagformulier dienen de volgende gegevens te worden ingevuld: naam bedrijf/organisatie, naam contactpersoon, adres bedrijf/organisatie, telefoonnummer, e-mailadres, KVK, IBAN aanvrager en naam van het collectief, omschrijving project/proces voor het organiseren van draagvlak, begroting activiteiten/kosten organiseren draagvlak.

  • II.

   Het verrichten van een gezamenlijk onderzoek naar de energieprestatie van vastgoed in Almere met maatregelen voor energiebesparing en/of een gezamenlijk onderzoek naar mogelijke duurzame energieopwekking met het formulier “aanvraagformulier initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie – onderzoek”. De subsidieaanvraag wordt ingediend door een onderzoeksbureau, in opdracht van een collectief. Op het aanvraagformulier dienen de volgende gegevens te worden ingevuld: naam onderzoeksbureau, naam contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mailadres, KVK, IBAN en naam van het collectief, beschrijving van het onderzoek, kostenposten onderzoek.

 • 3.

  In afwijking van artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Almere 2011 dienen de volgende gegevens te worden overlegd:

  • I.

   Bij het aanvraagformulier voor het organiseren van draagvlak:

    • a.

     Bij aanvraag door natuurlijke personen:

     • kopie bankpas/bankbewijs;

     • een communicatieplan voor het organiseren van draagvlak van maximaal 2.000 woorden, waarin de volgende onderdelen worden beschreven:

      • een toelichting op de organisatie; bijv. organogram

      • een toelichting op de aanpak/werkwijze: hoe wordt de doelgroep bereikt, hoe groot is deze groep, welke communicatiemiddelen worden ingezet

      • een opgave van de planning en de tijdbesteding

      • een toelichting op de begroting

     • een akkoordverklaring met naam, adres en handtekening van alle betrokken bewoners/partijen i.v.m. de collectieve voorwaarde;

     • verslag van het adviesgesprek met de energie-adviseur van gemeente Almere.

    • b.

     Bij een aanvraag door bedrijven of maatschappelijke organisaties:

    • - een bewijs van bevoegdheid vertegenwoordiger

     - kopie bankpas/bankbewijs

     - een communicatieplan voor het organiseren van draagvlak van maximaal 2.000 woorden, waarin de volgende onderdelen worden beschreven:

      • een toelichting op de organisatie; bijv. organogram;

      • een toelichting op de aanpak/werkwijze: hoe wordt de doelgroep bereikt, hoe groot is deze groep, welke communicatiemiddelen worden ingezet;

      • een opgave van de planning en de tijdbesteding;

      • een toelichting op de begroting.

    • - een akkoordverklaring met naam, adres en handtekening van alle betrokken bewoners/partijen i.v.m. de collectieve voorwaarde

     - verslag van het adviesgesprek met de energie-adviseur van gemeente Almere.

 • II. Bij het aanvraagformulier voor het verrichten van onderzoek:

   • -

    bewijs bevoegdheid contactpersoon onderzoeksbureau;

   • -

    kopie bankpas/bankbewijs;

   • -

    een akkoordverklaring met naam adres en handtekening van alle betrokken bewoners/partijen i.v.m. de collectieve voorwaarde (bij een collectief van huurders akkoord vastgoedeigenaar toevoegen);

   • -

    offerte onderzoek met referenties/portfolio van vergelijkbare onderzoeken;

   • -

    verslag van het adviesgesprek met de energie-adviseur van gemeente Almere.

Artikel 5 – Subsidieplafond en verlening

 • 1.

  De hoogte van de subsidie voor het organiseren van draagvlak kan maximaal 100% van de totale kosten bedragen, met daarbij een maximale hoogte van de subsidie van € 3.000,= (zegge: drieduizend euro) per aanvraag.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie voor het gezamenlijk onderzoek naar energiebesparing en/of duurzame energieopwekking kan maximaal 100% van de totale kosten voor het onderzoek en rapportage bedragen, met daarbij een maximale hoogte van de subsidie van € 10.000,= (zegge: tienduizend euro) per aanvraag.

 • 3.

  Het totale subsidieplafond bedraagt € 100.000,= (zegge: driehonderdduizend euro).

 • 4.

  Indien het totale subsidieplafond is bereikt of met een subsidieaanvraag het subsidieplafond zal worden overschreden, wordt de betreffende subsidieaanvraag/aanvragen geweigerd.

Artikel 6 - Overige voorwaarden voor subsidie

 • 1.

  Subsidie wordt geweigerd in geval er eerder subsidie is verstrekt voor dezelfde woning(en) en/of object(en) op grond van een gelijksoortige gemeentelijke of landelijke subsidieregeling.

 • 2.

  Naast particuliere eigenaren, kunnen ook huurders een subsidieaanvraag indienen voor het doen van onderzoek of het organiseren van draagvlak. Daarbij dient tevens een verklaring van de eigenaar/eigenaren van de woning(en) en/of object(en) te worden overlegd waaruit blijkt dat deze de subsidieaanvraag steunt en zich wil inspannen om de uit het onderzoek mogelijk gebleken energiemaatregelen te (laten) realiseren.

 • 3.

  De subsidieaanvraag wordt niet ontvankelijk verklaard indien:

  • a.

   vooraf geen bespreking over het initiatief heeft plaatsgevonden met een energiedeskundige van de gemeente Almere. Tijdens deze bespreking wordt een 1e advies gegeven over de kansen van resultaat en de mogelijkheden om die kansen te vergroten.

  • b.

   er tijdens de bespreking van het initiatief door de energiedeskundige van de gemeente Almere een negatief advies wordt gegeven over het initiatief.

  • c.

   bij de subsidieaanvraag voor het onderzoek aannemelijk is dat de energiemaatregelen die getroffen kunnen worden leiden tot een maximale energiebesparing of opwekking van hernieuwbare energie van 10% (er dient dus minimaal 11% energiebesparing gerealiseerd te kunnen worden).

  • d.

   en/of op basis van de meegestuurde portfolio/referenties aannemelijk is dat de kwaliteit van het beoogde onderzoeksbureau (en diens rapportage) ontoereikend is.

 • 4.

  Indien een subsidieaanvraag niet ontvankelijk wordt verklaard (op grond van lid 3c en/of lid 3d) en de eindgebruiker(s) op eigen kosten een gecertificeerd onderzoeksbureau het onderzoek laat/laten uitvoeren en rapporteren waaruit blijkt dat in alle redelijkheid maatregelen getroffen kunnen worden die leiden tot een energiebesparing of hernieuwbare energieopwekking van minimaal 11%, dan wordt de subsidieaanvraag alsnog conform de regeling in behandeling genomen.

 • 5.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie voor het doen van onderzoek of het organiseren van draagvlak dient de subsidieaanvraag inhoudelijk aan te sluiten op de uitkomsten van het adviesgesprek met de energieadviseur van de gemeente Almere.

 • 6.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie voor het organiseren van draagvlak dient het bij te voegen communicatieplan naar oordeel van het college van voldoende kwaliteit te zijn. Het communicatieplan wordt beoordeeld aan de hand van drietal criteria:

  • a.

   De grootte van de doelgroep: hoeveel burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties worden aangesproken voor het behalen van draagvlak? Hoe groter de te bereiken doelgroep, hoe beter de beoordeling.

  • b.

   De te verwachten energiebesparing en/of opwekking van duurzame energie. Hoe hoger de te verwachten energiebesparing en/of opwekking van duurzame energie, hoe beter de beoordeling.

  • c.

   De kwaliteit van het beschreven proces voor de organisatie van draagvlak: een toelichting op de organisatie, een opgave van de planning en de tijdbesteding, een toelichting op de werkwijze, een toelichting op budgetbesteding. Hoe beter de kwaliteit van het beschreven proces, hoe beter de beoordeling.

 • 7.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie voor het doen van onderzoek dient de subsidieaanvraag naar oordeel van het college van voldoende kwaliteit te zijn. De aanvraag wordt beoordeeld op:

  • a.

   Aantal betrokken natuurlijke of rechtspersonen (hoe groot is het collectief?). Hoe groter het collectief, hoe beter de beoordeling.

  • b.

   De leeftijd van de woning en/of objecten die het onderzoek betreft. Hoe ouder de woningen en/of objecten, hoe beter de beoordeling.

  • c.

   De te verwachten energiebesparing en/of opwekking van duurzame energie. Hoe hoger de te verwachten energiebesparing en/of opwekking van duurzame energie, hoe beter de beoordeling.

Artikel 7 - Aanvraag tot subsidievaststelling

 • 1.

  De aanvraag voor subsidievaststelling voor het draagvlak wordt schriftelijk ingediend bij het college door de verenigingsvorm die ook de subsidieaanvraag heeft gedaan, door indiening van:

  • a.

   (een scan van) het ingevulde formulier “vaststellingsformulier Samen werken aan duurzame energie – draagvlak”.

  • b.

   (een scan van) de originele facturen van de kosten ten behoeve van het organiseren van draagvlak (bijeenkomsten buurthuis, kleine consumpties als koffie/thee, ontwerp/drukkosten flyers en ander promotiemateriaal).

  • c.

   (een scan van) een inhoudelijk verslag van de activiteiten, resultaten en leerpunten van het proces. Wat is er ondernomen? Hoeveel mensen hebben uiteindelijk daadwerkelijk deelgenomen aan de activiteiten? Wat heeft dit opgeleverd aan besparing?

 • 2.

  De aanvraag voor subsidievaststelling voor het onderzoek wordt schriftelijk ingediend bij het college door het onderzoeksbureau dat ook de subsidieaanvraag heeft gedaan, door indiening van:

  • a.

   (een scan van) het ingevulde formulier “vaststellingsformulier Samen werken aan duurzame energie – onderzoek”

  • b.

   (een scan van) van het onderzoeksrapport.

  • c.

   (een scan van) de originele factuur van het onderzoek door het onderzoeksbureau.

 • 3.

  De aanvraag tot vaststelling dient uiterlijk 6 maanden na de datum van het besluit tot subsidieverlening ingediend te worden.

 • 4.

  Indien uit de subsidievaststelling blijkt dat het uitgekeerde subsidiebedrag onrechtmatig is verkregen, dan kan het college besluiten tot het terugvorderen van onverschuldigd betaalde subsidiebedrag.

Artikel 8 – Inwerkingtreding en duur van de nadere regels

De nadere regels treden in werking met ingang van de dag van bekendmaking en gelden tot 31 december 2018.

Artikel 9 - Afwijking

Het college kan in bijzondere gevallen van het bepaalde in deze subsidieregeling afwijken ofbepalingen buiten toepassing laten, voor zover toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid vanoverwegende aard.

Artikel 10 -Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: “Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018”

 

 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 14 november 2017

 

 

 

de secretaris, de burgemeester,

R.Wielinga F.M. Weerwind