Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen aan den Rijn

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen aan den Rijn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

verordening vervangt de Verordening begrafenisrechten 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229 lid 1 aanhef en onderdelen a en b Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Nieuwe regeling

15-12-2016

Gemeenteblad 28 december 2016, nr. 187103

2016/32919 en 2016/33637

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017

De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn;

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelet op artikel 229 lid 1 aanhef en onderdelen a en b Gemeentewet;

 

B E S L U I T vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1 In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a

  afdekplaat: een door de beheerder van de begraafplaats goedgekeurde plaat, welke door de beheerder wordt aangebracht ter afsluiting van een nis;

 • b

  algemeen graf: een zandgraf of keldergraf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van overledenen of de stoffelijke resten van overledenen;

 • c

  algemene nis: een plaats waar asbussen, zonder bijzondere bestemming, worden bewaard;

 • d

  algemeen urnengraf: een ondergronds graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • e

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • f

  begraafplaats(en): de Oosterbegraafplaats te Alphen aan den Rijn, de begraafplaats aan het Zuideinde te Aarlanderveen, de begraafplaats Buitendorp te Zwammerdam, de begraafplaats aan de Roemer te Boskoop, de begraafplaats Reijerskoop te Boskoop, de begraafplaats Vrederust te Benthuizen, de begraafplaats te Hazerswoude-Dorp en de begraafplaats te Koudekerk aan den Rijn;

 • g

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats(en) of degene die hem vervangt;

 • h

  beheerverordening: verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de Gemeente Alphen aan den Rijn 2015;

 • i

  belanghebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf of algemeen urnengraf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden

 • j

  gedenkplaatje: een door de beheerder van de begraafplaats te verstrekken plaatje, welke door de beheerder óf een door de beheerder aangewezen persoon wordt aangebracht op een daarvoor bestemd gedenkteken;

 • k

  gedenkplek: een plaats ingericht om te gedenken;

 • l

  gedenkteken: voorwerpen die op het graf kunnen worden geplaatst, hieronder mede begrepen een gedenkplaatje, grafmonument, urn, kettingen en hekwerken;

 • m

  grafbeplanting: beplanting op een graf, waarmee rekening is gehouden met een door het college vastgestelde maatvoering;

 • n

  keldergraf: een betonnen of gemetselde constructie waarin 1 of meer overledenen worden begraven of asbussen worden bijgezet;

 • o

  kindergedeelte: een op de begraafplaats door het college aangewezen gedeelte, waaronder de kindervlinder, waarop uitsluitend kinderen die zijn overleden voordat zij de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt, begraven kunnen worden;

 • p

  overledene: een lijk als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging;

 • q

  particulier graf: een zandgraf of keldergraf waarvoor, voor een bepaalde tijd, aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • 1.

  het doen begraven en begraven houden van overledenen;

 • 2.

  het doen bijzetten of bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.

 • r

  particulier urnengraf: een particulier graf al dan niet gelegen in een urnentuin, waarin aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon voor bepaalde tijd het uitsluitend recht wordt gegeven tot het boven- of ondergronds plaatsen van een asbus met of zonder urn;

 • s

  urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon, voor bepaalde tijd, het gebruiksrecht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • t

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, op een particulier urnengraf, of een gebruiksrecht op een urnennis of op een gedenkplaatje;

 • u

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • v

  urnentuin: een op de begraafplaats door het college aangewezen gedeelte grond waarop urnen, hetzij ondergronds hetzij bovengronds, geplaatst worden;

 • w

  verstrooiplaats: een op de begraafplaats door het college aangewezen gedeelte waarop as wordt verstrooid.

 • 2

  De in het eerste lid genoemde door het college aanwijsbare gedeelten kunnen via het Uitvoeringsbesluit Aanwijzing zones door middel van indelingstekeningen ten behoeve van de “Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Alphen aan den Rijn 2015” worden vastgesteld.

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam lijkbezorgingsrechten worden op basis van deze verordening rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor het verlenen van diensten op rechterlijk gezag of in opdracht en belang van de gemeente.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2

  Met betrekking tot de rechten bedoeld in hoofdstuk 6, onderdeel 6.3.4 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige kenbaar gemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1

  De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 • 2

  Voor de toepassing van deze verordening wordt het tijdstip van aanwijzing van een graf, een nis of plaats voor een urn op een gemeentelijke begraafplaats als het tijdstip van aanvang van

  het gebruik van die gemeentelijke begraafplaats aangemerkt.

 • 3

  Voor de toepassing van deze verordening wordt het tijdstip, waarop met de voorbereidingen van de omschreven dienst(en) wordt begonnen, als het tijdstip van aanvang van de dienstverlening aangemerkt.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen zes weken na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2

  De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Restitutie

 • 1

  Indien het recht op een particulier (urnen)graf of het recht op een nis, is vervallen als gevolg van een besluit tot gehele of gedeeltelijke sluiting van een gemeentelijke begraafplaats, wordt van het vroeger ter verkrijging van dat recht betaalde aan de rechthebbende terugbetaald naar evenredigheid met de tijdsduur, gedurende welke van het recht nog gebruik gemaakt zou kunnen worden.

 • 2

  Indien er vrijwillig, dan wel om andere redenen dan genoemd in het eerste lid van dit artikel, afstand wordt gedaan van een recht op een particulier (urnen)graf of het recht op een nis, wordt van het vroeger ter verkrijging van dat recht betaalde, niets aan de rechthebbende terugbetaald.

Artikel 12 Ontheffing

Het college verleent ontheffing van de rechten omschreven in hoofdstuk 6, onderdeel 6.3.1 van de tarieventabel voor onbepaalde tijd aan rechthebbenden op een gedenkteken op de begraafplaats Aarlanderveen, uitgegeven voor 1 januari 1972, ingeval de rechthebbende het gedenkteken zelf aantoonbaar onderhoudt of laat onderhouden.

Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1

  De ‘Verordening begrafenisrechten 2016’ van de Gemeente Alphen aan den Rijn, vastgesteld bij raadsbesluit op 17 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2017, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2017’.

Tarieventabel behorende bij de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2017’

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten op een graf

Particulier graf

 

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf, voor een periode van 10 jaar, wordt geheven:

1.1.1 voor een zandgraf gelegen buiten het kindergedeelte € 1075

1.1.2 voor een zandgraf gelegen in het kindergedeelte € 650

 

1.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf, voor een periode van 20 jaar, wordt geheven:

1.2.1 voor een zandgraf gelegen buiten het kindergedeelte € 2115

1.2.2 voor een zandgraf gelegen in het kindergedeelte € 1265

1.2.3 voor een keldergraf (periode minimaal 20 jaar) € 6285

 

1.3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf, voor een periode van 30 jaar, wordt geheven:

1.3.1 voor een zandgraf gelegen buiten het kindergedeelte € 3155

1.3.2 voor een zandgraf gelegen in het kindergedeelte € 1880

1.3.3 voor een keldergraf € 9410

 

1.4 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf, voor een periode van 40 jaar (=maximum), wordt geheven:

1.4.1 voor een zandgraf gelegen buiten het kindergedeelte € 4195

1.4.2 voor een zandgraf gelegen in het kindergedeelte € 2495

1.4.3 voor een keldergraf € 12535

 

Particulier urnengraf of urnennis

1.5 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf, voor een periode van 5 jaar, wordt geheven:

1.5.1 voor een plaats in de urnentuin € 345

1.5.2 voor een plaats in de nis, model klein € 205

1.5.3voor een plaats in de nis, model middel € 250

1.5.4 voor een plaats in de nis, model groot € 295

 

Gedenkplaatje

1.6 Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een aangebracht

gedenkplaatje voor een periode van 5 jaar, wordt geheven € 90

Hoofdstuk 2 Verlenging van rechten

Particulier graf

2.1 Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in Hoofdstuk 1 onderdelen 1.1, 1.2 of 1.3 van deze tarieventabel voor elke periode van 5 jaar, wordt geheven:

2.1.1 voor een zandgraf gelegen buiten het kindergedeelte € 520

2.1.2 voor een zandgraf gelegen in het kindergedeelte € 310

2.1.3 voor een keldergraf € 520

 

Particulier urnengraf of urnennis

2.2 Voor het verlengen van het uitsluitend recht of gebruiksrecht bedoeld in Hoofdstuk 1 onderdeel 1.5 van deze tarieventabel voor elke periode van 5 jaar, wordt geheven:

2.2.1voor een plaats in de urnentuin € 310

2.2.2 voor een plaats in de nis, model klein € 170

2.2.3 voor een plaats in de nis, model middel € 215

2.2.4 voor een plaats in de nis, model groot € 260

 

Verlenging bij bijzetting particulier graf

2.3Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in Hoofdstuk 1 onderdelen 1.1, 1.2 of 1.3 van deze tarieventabel, wordt alleen in geval sprake is van een bijzetting in een bestaand particulier graf, voor elke periode van 1 jaar geheven (tot maximaal 9 jaar na een bijzetting):

2.3.1 voor een zandgraf € 104

2.3.2 voor een keldergraf € 104

 

Gedenkplaatje

2.4 Voor de verlenging van de periode, als genoemd in onderdeel

1.6 voor elke periode van 5 jaar, wordt geheven € 50

 

Termijn uitsluitend recht

2.5 De periode van het uitsluitend recht of gebruiksrecht op een particulier graf, particulier urnengraf of urnennis of een gedenkplaatje, kan inclusief verlenging niet meer bedragen dan 40 jaar.

Hoofdstuk 3 (Her)begraven

3.1Voor het (her)begraven van een overledene van

12 jaar of ouder, wordt geheven:

3.1.1 in een particulier graf € 1040

3.1.2 in een algemeen graf € 515

 

3.2Voor het (her)begraven van een overledene van

1 jaar tot 12 jaar, wordt geheven:

3.2.1 in een particulier graf € 520

3.2.2 in een algemeen graf € 275

 

3.3Voor het (her)begraven van een overledene tot 1 jaar of

een doodgeborene, wordt geheven:

3.3.1 in een particulier graf € 260

3.3.2 in een algemeen graf € 155

 

3.4 Voor het na opgraven weer opnieuw begraven van een overledene of de stoffelijke resten van een overledene in hetzelfde particuliere graf, wordt een recht geheven van 50% van de onder 3.1, 3.2 en 3.3 genoemde rechten.

 

3.5 Ter bepaling van de leeftijd voor artikel 3.1, 3.2 en 3.3, wordt uitgegaan van de leeftijd op het moment van overlijden.

Hoofdstuk 4 Bijzetten van asbussen of urnen

Bijzetten

4.1 Voor het bijzetten of (her)plaatsen van een asbus of urn wordt geheven:

4.1.1 in een urnennis, ongeacht model nis € 225

4.1.2 in een algemeen urnengraf € 395

4.1.3 op of in een particulier zandgraf of keldergraf € 225

4.1.4 in de urnentuin € 225

4.1.5 indien bij het bijzetten of (her)plaatsen tegelijkertijd nog een asbus

of urn wordt bijgezet of (her)plaatst, wordt hiervoor geen extra

tarief in rekening gebracht.

 

Bewaren

4.2 Voor het ter bewaring afgeven van een asbus wordt geheven

voor een periode van 10 jaar of een gedeelte daarvan; € 105

met dien verstande dat de eerste 6 maanden kosteloos zijn.

 

Afdekplaat

4.3 Voor het verstrekken van een afdekplaat ter afsluiting van

een urnennis wordt geheven:

4.3.1 uitgevoerd in natuursteen € 190

4.3.2 uitgevoerd in glas € 400

Hoofdstuk 5 Verstrooien van as

Verstrooien

5.1 Voor het verstrooien van as op een verstrooiplaats, wordt per verstrooiing geheven € 150

Hoofdstuk 6 Onderhoud

Afkoop onderhoud

6.1 Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats, wordt gelijktijdig met het begraven, bijzetten of plaatsen geheven:

6.1.1 voor een algemeen graf of voor een algemeen urnengraf, gelegen buiten het kindergedeelte, gedurende een periode van 10 jaar (=maximum) € 460

6.1.2 voor een algemeen graf of voor een algemeen urnengraf, gelegen in het kindergedeelte, gedurende een periode van 20 jaar (=maximum) € 720

6.1.3 voor een particulier zandgraf of keldergraf, gedurende een periode van 10 jaar € 1030

6.1.4 voor een particulier urnengraf of urnennis, gedurende een periode van 5 jaar  € 265

 

Verlenging afkoop onderhoud

6.2 Voor de verlenging van de onderhoudsperiode, wordt geheven

6.2.1 voor onderdeel 6.1.3, voor elke periode van 5 jaar € 515

6.2.2 voor onderdeel 6.1.4, voor elke periode van 5 jaar € 265

 

Historisch onderhoud

Oude jaarlijkse onderhoudsrechten, waarbij het uitsluitend recht verleend  of verlengd is vóór 1 januari 2015

6.3 Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden, wordt voor een periode van 1 jaar, geheven:

6.3.1 voor een gedenkteken, waarvan het eerste recht op een graf  is

verleend vóór 1 januari 2008 op de Oosterbegraafplaats

te Alphen aan den Rijn, de Begraafplaats Aarlanderveen en de

Begraafplaats Buitendorp te Zwammerdam. € 134

6.3.2 voor een particulier graf, waarvan het eerste recht op een graf is

verleend na 1 januari 2008 maar vóór 1 januari 2015 op de

Oosterbegraafplaats te Alphen aan den Rijn, de Begraafplaats

Aarlanderveen, de Begraafplaats Buitendorp te Zwammerdam € 134

6.3.3 voor een particulier urnengraf of urnennis, waarvan het eerste recht

op een graf is verleend na 1 januari 2008 maar vóór 1 januari 2015

op de Oosterbegraafplaats te Alphen aan den Rijn, de Begraafplaats

Aarlanderveen, de Begraafplaats Buitendorp te Zwammerdam € 69

 

Afkoop oude onderhoudsrechten, waarbij het uitsluitend recht verleend of verlengd is vóór 1 januari 2015

6.3.4 De rechten, genoemd in onderdeel 6.3.1, 6.3.2 en 6.3.3 kunnen vanaf 1 januari 2015 worden afgekocht voor de nog niet aangevangen belastingjaren, die in de periode vallen waarvoor het recht als bedoeld in hoofdstuk 1 nog geldend is. De afkoopsom is gebaseerd op het tarief genoemd in 6.1.3 en 6.1.4 en wordt naar rato berekend.

 

6.3.5 Oude onderhoudsrechten vervallen automatisch indien het uitsluitend recht als bedoeld in hoofdstuk 1 of het onderhoudsrecht afloopt en verlenging van rechten nodig is. Op dat moment dient tot onmiddellijke afkoop van onderhoudsrecht te worden overgegaan, volgens de tarieven van 6.1.3 en 6.1.4.

 

6.3.6 Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of aanbrengen van een gedenkteken op een (urnen)graf, urnennis waarvoor het gebruiksrecht of uitsluitend recht is verleend voor 1 januari 2015, wordt geheven € 71

 

Hoofdstuk 7 Opgraven, ruimen

Opgraven

7.1 Voor het opgraven van de stoffelijke resten van een overledene

uit een algemeen of particulier graf binnen 10 jaar na de datum van de laatste bijzetting, wordt geheven € 1235

 

7.2 Voor het opgraven van de stoffelijke resten van een overledene uit een algemeen of particulier graf ná verloop van 10 jaar na de datum van laatste bijzetting wordt geheven:

7.2.1 voorafgaand aan een reguliere begrafenis in hetzelfde graf € 350

7.2.2 niet aansluitend aan een reguliere begrafenis € 1135

 

7.3 Voor het opgraven van een asbus wordt geheven:

7.3.1 uit een particulier graf € 375

7.3.2 uit een algemeen urnengraf € 235

 

7.4 Indien de stoffelijke resten van meer overledenen in één kist zijn begraven, wordt bij opgraving per kist een recht berekend van € 350

 

Ruimen

7.5 Voor het, tijdens of na een algehele ruiming van een grafveld, afzonderen van de stoffelijke resten van een overledene ten behoeve van een crematie of een herbegrafenis wordt geheven € 170

Hoofdstuk 8 Overige heffingen en toeslagen

8.1 Voor het (her)begraven, op afwijkende tijden zoals bedoeld in

artikel 10 lid 2 van de Beheerverordening, worden de

tarieven in hoofdstuk 3 van de tarieventabel verhoogd met € 300

 

8.2 Voor het bijzetten, (her)plaatsen of verstrooien van as, asbus of urn

op afwijkende tijden zoals bedoeld in artikel 10 lid 2 van de

Beheerverordening, worden de tarieven in hoofdstuk 4, 5 en 7

van de tarieventabel verhoogd met € 100

 

8.3 Voor het gebruik van de gemeentelijke aula, per uur of een

gedeelte hiervan, wordt geheven € 165

 

8.4 Voor het opbaren van een overledene in de gemeentelijke aula bij de begraafplaats wordt geheven per etmaal of gedeelte daarvan € 55

 

8.5 Voor het graveren van een gedenkplaatje wordt geheven € 35

 

8.6 Voor het door of vanwege de gemeente leveren van een kist voor het (her)begraven of cremeren, wordt geheven:

8.6.1 Kist 40 cm € 120

8.6.2 Kist 60 cm € 145

8.6.3 Kist 100 cm € 160

8.6.4 Kist 195 cm € 190

 

Vastgesteld door de raad van Alphen aan den Rijn in de openbare raadsvergadering van 15 december 2016,

de griffier, de voorzitter,

drs. J.A.M. Timmerman, mr. drs. J.W.E. Spies