Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Volmacht/machtigingsbesluit 2015 DVO sociaal domein

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVolmacht/machtigingsbesluit 2015 DVO sociaal domein
CiteertitelVolmacht/machtigingsbesluit 2015 DVO sociaal domein
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 171 lid 1 en 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2015Nieuw besluit

18-05-2015

Gemeenteblad 2015, 116409

1196248

Tekst van de regeling

Intitulé

Volmacht/machtigingsbesluit 2015 behorende bij: De gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking decentralisaties in het sociale domein (nader te noemen: “Regeling”); Dienstverlenings- en Samenwerkingsovereenkomst "Regionale inkoop sociaal domein" (nader te noemen: “DVO”) 2015.

Gelet op:

artikel 171, lid 1 van de Gemeentewet als volgt luidt:

"De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte"

artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet als volgt luidt:

"De burgemeester kan de in het eerste lid bedoelde vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon."

 

Overwegende dat:

er op basis van bovengenoemde Regeling en DVO regionaal sinds 1 februari 2014 wordtsamengewerkt op het gebied van de inkoop van producten en diensten ter uitvoering van de driedecentralisaties;

 

in dit kader door de burgemeester van de gemeente Zaanstad namens de deelnemende gemeenten privaatrechtelijke en feitelijke handelingen verricht moeten worden;

 

de burgemeesters van de deelnemende gemeenten de burgemeester van de gemeente Zaanstad volmacht/machtiging verleend hebben de deelnemende gemeenten te vertegenwoordigen in en buiten rechte;

 

gebleken is dat de overeenkomsten die gesloten worden bij de inkoop op het gebied van Jeugdzorg,AWBZ en Participatie, al dan niet na een procedure van Bestuurlijk aanbesteden, zich niet beperkentot de in de mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluiten genoemde raamovereenkomsten en het daarom

wenselijk is te besluiten dat de mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluiten zich uitstrekken tot alle soorten overeenkomsten die in het kader van eerdergenoemde samenwerking ten behoeve van de inkoop Jeugdzorg, AWBZ en Participatie moeten worden gesloten;

 

Er daarom aanleiding is een vervangend Volmacht-/machtigingsbesluit vast te stellen.

De burgemeester van de gemeente Beemster

 

Besluit:

 • I.

  Aan de burgemeester van de gemeente Zaanstad op te dragen de bevoegdheid tot het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de gemeente voor zover dit noodzakelijk is ter uitoefening en uitvoering van:

  • het voorbereiden en uitvoeren van aanbestedingen, waaronder het opstellen vanProgramma's van eisen/bestek en het onderhandelen met Leveranciers;

  • het opstellen, sluiten, beheren en evalueren van overeenkomsten met leveranciers voor delevering van producten op het gebied van Jeugdzorg, AWBZ en Participatie;

  • het opstellen en sluiten van intentieverklaringen en conceptovereenkomsten en het toe latentreden van nieuwe leveranciers zoals genoemd in de DVO;

  • het voeren van strategisch contractmanagement van de overeenkomsten.

 • II.

  Het is toegestaan dat de burgemeester van de gemeente Zaanstad deze bevoegdheid middels ondervolmacht en ondermachtiging opdraagt aan functionarissen werkzaam voor de gemeente Zaanstad.

 • III.

  Het Volmacht/machtigingsbesluit is van toepassing voor de duur van de DVO.

 • IV.

  Het Volmacht/machtigingsbesluit vervangt het Besluit vertegenwoordiging in en buiten rechte van 25-02-2014

18 mei 2015.

De burgemeester van de gemeente Beemster

A.J.M. van Beek.

Instemming college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad:

Mr G.H. Faber, burgemeester

Drs C. Vermeer, secretaris

Instemming van de burgemeester van de gemeente Zaanstad

Mr G.H. Faber, burgemeester