Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Flexibele werktijdenregeling Beemster

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFlexibele werktijdenregeling Beemster
Citeertitelflexibele werktijdenregeling Beemster
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Anders dan aangegeven in artikel 9, treedt de regeling in werking op 26 mei 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-2016Nieuwe regeling

31-03-2015

Gemeenteblad 2016, 62266

1174133

Tekst van de regeling

Intitulé

Flexibele werktijdenregeling Beemster

 

 

Artikel 1 Definities

 • 1.

  medewerker: diegene die is aangesteld om in openbare dienst arbeid te verrichten, alsmede de medewerker die op arbeidsovereenkomst werkzaam is.

 • 2.

  dagvenster: de tijden waarbinnen werktijden flexibel kunnen worden ingepland.

 • 3.

  rooster: de voor de medewerker in het belang van de dienst vastgestelde werktijden.

Artikel 2 Standaardregeling versus bijzondere regeling 1 .

 • 1.

  Voor de medewerker die zelf enige regelruimte heeft over zijn werktijden, geldt de standaardregeling van de CAR-UWO.

 • 2.

  Voor de medewerker die (vrijwel) geen zeggenschap heeft over zijn werktijden, geldt de bijzondere regeling van de CAR-UWO.

 • 3.

  Aan de standaardregeling en de bijzondere regeling zijn verschillende vergoedingen verbonden, welke zijn vastgesteld in de CAR-UWO.

Artikel 3 Dagvenster

 • 1.

  Voor medewerker die valt onder de standaardregeling van de CAR-UWO gelden op maandag tot en met vrijdag gelden de volgende werktijden: aanvang vanaf 7.00 uur - einde ten laatste 22.00 uur.

 • 2.

  Tussen bovengenoemde tijdstippen kan de werktijd in overleg tussen leidinggevende en medewerker flexibel worden ingevuld, al dan niet in de vorm van (zelf)roostering, met inachtneming van het bepaalde in deze regeling.

 • 3.

  De medewerker kan met toestemming van de leidinggevende binnen het dagvenster meer of minder uren werken dan de voor hem geldende gemiddelde arbeidsduur per week, mits hij aan het eind van het kalender jaar voldoet aan de voor hem geldende arbeidsduur per jaar. Het is niet mogelijk om extra gewerkte uren mee te nemen naar een volgend kalenderjaar. Eventueel te weinig gewerkte uren worden aan het eind van het kalenderjaar verrekend met restant verloftegoed danwel met verloftegoed voor het nieuwe kalenderjaar.

Artikel 4 Rooster

 • 1.

  Met inachtneming van artikel 4:2 en 4:4 van de CAR, worden door de leidinggevende met de medewerkers, met in achtneming van de te leveren kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening, afspraken gemaakt over de wijze waarop de werktijd zal worden ingeroosterd. Het rooster kan uren omvatten die niet vallen binnen het in artikel 3 genoemde dagvenster.

 • 2.

  De medewerker is, ook bij structurele wijzigingen van het rooster, minimaal één maand van te voren op de hoogte van het geldende rooster.

 • 3.

  Bij het vaststellen van het rooster wordt, voor zover de dienst dat toelaat, zo veel als mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke wensen en verplichtingen van de individuele medewerker.

 • 4.

  Het rooster is bepalend voor de wijze waarop het personeel roostervrij is bij feestdagen.

 • 5.

  Bij verlofopname geldt dat het rooster bepalend is voor het aantal uren dat verlof wordt opgenomen.

Artikel 5 Maximale werktijd

 • 1.

  Onverminderd de bepalingen van deze regeling bedraagt de werktijd maximaal 11 uur per dag en maximaal 50 uur per week.

 • 2.

  Uitgangspunt is dat de werktijden binnen de normen van de arbeidstijdenwet blijven.

Artikel 6 Rusttijd

De dagelijkse rusttijd bedraagt ten minste 11 uur in een aaneengesloten tijdsruimte van 24 uur, welke rusttijd één maal per periode van 7 maal 24 uren mag worden ingekort tot ten minste 8 uren. De in de vorige volzin bedoelde tijdruimte vangt aan op het eerste tijdstip van de dag, waarop de medewerker arbeid verricht.

Artikel 7 Afwijking

Voor individuele medewerkers kunnen in bepaalde gevallen op grond van de Arbeidstijdenwet aanvullende regels zijn gesteld op het gebied van arbeids- en rusttijden.

Artikel 8 Kortdurend verzuim

Bezoeken aan arts, tandarts e.d. worden zo veel als mogelijk buiten de voor betrokkene geldende werktijden afgelegd. Indien het noodzakelijk is dat dergelijke bezoeken geheel of gedeeltelijk binnen de geldende werktijd plaatsvinden, worden de gebruikelijke aanvangs-, pauze- en eindtijden van de medewerker ook in deze situatie als begin-, pauze- en eindtijd gehanteerd. Voor dergelijk kortdurend verzuim binnen de werktijd is toestemming van de leidinggevende nodig.

Artikel 9 Slotbepaling

De regeling "werktijden personeel gemeentehuis" in werking getreden in december 1999 en laatstelijk herzien in juni 2011 wordt met het in werking treden van deze regeling ingetrokken.

Deze regeling kan worden aangehaald als "flexibele werktijdenregeling Beemster" en treedt in werking op 1 april 2015.

Beemster, 31 maart 2015

 

Burgemeester en wethouders van Beemster,

gemeentesecretaris,

E. Kroese-Vrolijks

burgemeester,

H.N.G. Brinkman


1

De organisatie van de werkzaamheden van alle in Beemster aanwezige functies is zodanig, dat zij alle passen binnen de standaardregeling. Er zijn dus geen functies waar de bijzondere regeling op van toepassing is.