Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Archiefverordening gemeente Beesel 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArchiefverordening gemeente Beesel 2012
CiteertitelArchiefverordening gemeente Beesel 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerparchiefverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de archiefverordening gemeente Beesel 2006, zoals vastgesteld op 24 april 2006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Archiefwet 1995, art. 30, lid 1
 2. Archiefwet 1995, art. 32, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-2012nieuwe regeling

29-10-2012

Gemeenteblad 2012, 45c

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening gemeente Beesel 2012

De raad van de gemeente Beesel stelt de volgende “Archiefverordening gemeente Beesel 2012“ vast

Basis van dit besluit

 • -

  archiefwet 1995: artikel 30 lid 1 en artikel 32 lid 2

 • -

  voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 augustus 2012

Hoofdstuk I De zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden

Vaststellen “ Archiefverordening gemeente Beesel 2012 ”

De raad van de gemeente Beesel stelt de volgende “Archiefverordening gemeente Beesel 2012“ vast

Basis van dit besluit

 • -

  archiefwet 1995: artikel 30 lid 1 en artikel 32 lid 2

 • -

  voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 augustus 2012

Begripsomschrijvingen:

 • ·

  de wet: de Archiefwet 1995;

 • ·

  gemeentelijke organen: de overheidsorganen die behoren tot de gemeente (artikel 1b van de wet);

 • ·

  de archiefbewaarplaats: de aangewezen archiefbewaarplaats ( conform artikel 31 van de wet);

 • ·

  de beheerder: de medewerker die belast is met het beheer van de nog niet overgebrachte archief bescheiden (artikel 3 van de wet) van de gemeentelijke organen;

 • ·

  de medewerker: medewerker die een ambtelijk dienstverband bij de gemeente Beesel heeft en is aangesteld door of namens het college van B&W of door of namens de gemeenteraad.

Inhoud verordening

Artikel 2

Burgemeester en wethouders zorgen voor:

 • -

  het inrichten en instandhouden van een archiefbewaarplaats ( conform artikel 31 van de wet);

 • -

  voldoende en doelmatige archiefruimten.

Artikel 3

Burgemeester en wethouders zorgen voor het aanwijzen van de beheerder.

Artikel 4

Burgemeester en wethouders zorgen voor de aanstelling van voldoende deskundig personeel voor werkzaamheden die te maken hebben met het beheer van de gemeentelijke bescheiden en documentaire verzamelingen.

Artikel 5

Burgemeester en wethouders zorgen ervoor dat:

 • 1.

  het maken en bewaring van de archiefbescheiden dusdanig gebeurt, dat het behoud van de archiefbescheiden voldoende is gewaarborgd.

 • 2.

  Het eerste lid geldt ook voor het maken van bescheiden bestemt voor een overheidsorgaan (of andere belanghebbende) als het aannemelijk is dat deze bescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 6

Burgemeester en wethouders zorgen ervoor dat ze er ieder jaar op de gemeentebegroting voldoende middelen beschikbaar stellen ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 7

Burgemeester en wethoudersstellen stellen voor het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen voorschriften vast.

Artikel 8

Burgemeester en wethouders informeren de raad jaarlijks over wat zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de wet. Dit gebeurt via de Programmarekening (jaarrekening) onder de paragraaf Bedrijfsvoering.

Hoofdstuk II Slotbepalingen

Artikel 9

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening vervalt de archiefverordening gemeente Beesel 2006, vastgesteld bij besluit van 24 april 2006.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 11

Deze verordening noemen we "Archiefverordening gemeente Beesel 2012”.

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 29 oktober 2012.

E. Apeldoorn-Feijts, griffier,

P. Dassen-Housen, voorzitter.