Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Beesel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Beesel
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten Beesel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpLijkbezorgingsrechten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de “Verordening lijkbezorgingsrechten Beesel”, zoals vastgesteld op 7 december 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

12-12-2016

Gemeenteblad, 2016, nr. 179082

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Beesel

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Beesel

De raad van de gemeente Beesel:

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2016;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

Vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Beesel

(Verordening lijkbezorgingsrechten Beesel)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening verstaan we onder:

 • 1.

  Gemeentelijke begraafplaatsen:

  • a.

   de algemene begraafplaats Beesel;

  • b.

   de algemene begraafplaats Reuver;

 • 2.

  Eigen graf: een graf voor een persoon van 12 jaar of ouder. Voor dit graf hebben we aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon het uitsluitend recht verleend tot:

  • a.

   het begraven en begraven houden van lijken;

  • b.

   het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • c.

   het verstrooien van as.

 • 3.

  Eigen kindergraf: een graf voor een kind jonger dan 12 jaar. Voor dit graf hebben we aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon het uitsluitend recht verleend tot:

  • a.

   het begraven en begraven houden van lijken;

  • b.

   het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • c.

   het verstrooien van as;

 • Bij een kindergraf maken we onderscheid tussen kinderen jonger dan 1 jaar en kinderen tussen 1 en 12 jaar.

 • 4.

  Asbusbewaarelementen: elementen, waarvoor we aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon voor een bepaalde tijd het uitsluitend recht hebben verleend voor het bijzetten of bijgezet houden van as-bussen;

 • 5.

  Asbus; een bus waarin de as van een overledene is opgeborgen;

 • 6.

  Asverstrooiingsplaats: een terrein of plaats waarop as wordt verstrooid. Hieronder verstaan we een terrein dat we daartoe hebben bestemd of een plaats waarvoor we voor (on)bepaalde tijd het recht hebben verleend om as te verstrooien.

 • 7.

  Buitengewone uren: uren gelegen buiten reguliere werktijden, zoals opgenomen in de “Werktijdenregeling van de gemeente Beesel”.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening heffen we rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen. We heffen tevens rechten voor de diensten die we verlenen in verband met de algemene begraafplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

We heffen de rechten van:

 • a.

  degene die de dienst heeft aangevraagd, of

 • b.

  degene ten behoeve van wie de dienst wordt verricht, of

 • c.

  van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

We heffen geen rechten voor:

 • a.

  het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of van overleden zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven of in één asbus worden bijgezet.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De tarieven hebben we opgenomen in de verordening tarieven lijkbezorging Beesel.

Artikel 6 Wijze van heffing

We heffen de rechten door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop we het gevorderde bedrag vermelden. We maken het gevorderde bedrag schriftelijk aan de belastingplichtige bekend.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 geldt een betaaltermijn van 1 maand na dagtekening van de aanslag.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de dit artikel gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten verlenen we geen kwijtschelding.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Overgangsrecht

De “Verordening lijkbezorgingsrechten Beesel” van 7 december 2015, trekken we in met ingang van 1 januari 2017, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening lijkbezorgingsrechten Beesel”.

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 12 december 2016

griffier,

E.Apeldoorn-Feijts

voorzitter,

P. Dassen - Housen