Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Verordening op de heffingen invordering van een rioolaansluitrechten Beesel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffingen invordering van een rioolaansluitrechten Beesel
CiteertitelVerordening rioolaansluitrecht Beesel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerprioolaansluitrechten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de “Verordening rioolaansluitrecht Beesel”, zoals vastgesteld op 7 december 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

12-12-2016

Gemeenteblad, 2016, nr. 179088

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffingen invordering van een rioolaansluitrechten Beesel

De raad van de gemeente Beesel;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2016;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffingen invordering van een rioolaansluitrechten Beesel

(Verordening rioolaansluitrecht Beesel)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening verstaan we onder:

 • 1.

  Gemeentelijk rioolstelsel:

  • a.

   het gedeelte van de riolering dat bij de gemeente in eigendom en beheer is voor inzameling en transport van afval- en hemelwater, en

  • b.

   de daartoe behorende rioolgemalen, bergingsvoorzieningen en persleidingen, en

  • c.

   werken en installaties van overeenkomstige aard, met uitzondering van de perceelaansluitleidingen;

 • 2.

  Aansluitpunt: het punt waar het particulier riool op de perceelaansluitleiding wordt aangesloten. Bij drukriolering kan dit ook het punt betreffen waar het particulier riool wordt aangesloten op de pomp-put, voorzover deze op particulier eigendom staat

 • 3.

  Perceelaansluitleiding: de riolering en de voorzieningen in beheer bij de gemeente, gelegen tussen het gemeentelijk hoofdriool en het aansluitpunt;

 • 4.

  Particulier riool: de binnen-, buiten- en terreinrioolleidingen, beginnend op het aan te sluiten perceel, tot aan het aansluitpunt. Dit riool ligt geheel binnen de kadastrale eigendomsgrenzen van het aan te sluiten perceel;

 • 5.

  Aansluiting op vrijvervalriolering: alle werkzaamheden en werken ten behoeve van het maken van de verbinding tussen een aansluitpunt en het gemeentelijk riool, waarbij het afvalwater via vrijvervalriolering wordt afgevoerd;

 • 6.

  Aansluiting op drukriolering: alle werkzaamheden en werken ten behoeve van het maken van de verbinding tussen een aansluitpunt en het gemeentelijk riool, waarbij het afvalwater via een drukriool wordt afgevoerd;

 • 7.

  Gemengd stelsel: het gemeentelijk riool voor de afvoer van afvalwater, inclusief hemelwater;

 • 8.

  (Verbeterd) gescheiden stelsel: het gemeentelijk riool met een buizenstelsel voor de afvoer van hemelwater en een buizenstelsel voor de afvoer van het overige afvalwater;

 • 9.

  Drukriool: Het gemeentelijk riool voor de afvoer van droogweerafvoer, waarbij het transport door het riool plaatsvindt door middel van met pompinstallaties veroorzaakte druk;

 • 10.

  Vrijvervalriool: Het gemeentelijk riool voor de afvoer van droogweeg- en hemelwaterafvoer waarbij het water onder vrijverval afstroomt.

 • 11.

  Rechthebbende:

  • a.

   de eigenaar of zakelijk gerechtigde van het perceel waarvan we de aansluiting op het gemeentelijk riool realiseren of in stand houden ;

  • b.

   de rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel van de onder 10a bedoelde personen.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam “rioolaansluitrecht” heffen we een recht voor het maken van een aansluiting van een perceel op het gemeentelijk riool.

Artikel 3. Belastingplicht

We heffen rioolaansluitrecht van de rechthebbende.

Artikel 4. Tarieven

 • 1.

  We heffen rioolaansluitrecht door middel van tarieven.

 • 2.

  De tarieven hebben we opgenomen op in de verordening tarieven rioolaansluitrecht Beesel.

Artikel 5. Wijze van heffing

We heffen rioolaansluitrecht door middel van een aanslag.

Artikel 6. Termijnen van betaling

We hanteren een betaaltermijn van 21 dagen.

Artikel 7. Kwijtschelding

We verlenen geen kwijtschelding bij de invordering van het rioolaansluitrecht

Artikel 8. Vrijstelling

Als een bouwperceel wordt gekocht van de gemeente en dit bouwperceel wordt aangesloten op het gemeentelijk riool, dan brengen we niet apart een aansluitrecht in rekening. In dit geval is het aansluitrecht in de kavelprijs verrekend.

Artikel 9. Overgangsrecht

De “Verordening rioolaansluitrecht Beesel” van 7 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2017, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening halen we aan “Verordening rioolaansluitrecht Beesel”.

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 12 december 2016.

griffier,

E.Apeldoorn-Feijts

voorzitter,

P. Dassen - Housen