Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Beesel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden Beesel
CiteertitelVerordening marktgelden Beesel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpmarktgelden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de “Verordening marktgelden Beesel”, zoals vastgesteld op 7 december 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

12-12-2016

Gemeenteblad, 2016, nr. 179084

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Beesel

De raad van de gemeente Beesel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2016;

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Beesel

(Verordening marktgelden Beesel)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening verstaan we onder:

 • 1.

  marktdag: de uren waarin de seizoensweekmarkt wordt gehouden. Deze uren zijn gebaseerd op de marktverordening gemeente Beesel 2005;

 • 2.

  dagplaats: een standplaats die we per marktdag beschikbaar stellen aan de vergunninghouder;

 • 3.

  kwartaal: een periode van twaalf aaneengesloten weken;

 • 4.

  vaste standplaats: een standplaats op de weekmarkt, die we beschikbaar stellen tot wederopzegging.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'marktgeld' heffen we een recht voor het gebruik van de gemeentegrond die als markt is aangewezen.

Artikel 3 Belastingplicht

Degene die gebruik maakt van de gemeentegrond is belastingplichtig.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Het marktgeld heffen we naar het aantal strekkende meters in gebruik genomengrond, per marktdag.

Artikel 5 Belastingtarief

De belastingtarieven hebben we opgenomen in de verordeningen tarieven marktgelden.

Artikel 6 Wijze van heffing

We heffen de rechten door middel van schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  Het marktgeld moet worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  Wanneer een belastingplichtige niet binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving heeft betaald, dan moet hij het marktgeld betalen aan de marktmeester bij aanvang van het nieuwe kwartaal. Daarna mag de belastingplichtige pas zijn standplaats innemen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden verlenen we geen kwijtschelding.

Artikel 9 Teruggaaf

We verlenen Geheel of gedeeltelijke teruggaaf van marktgelden op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De “Verordening marktgelden Beesel” van 7 december 2015, trekken we in met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening marktgelden Beesel”.

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 12 december 2016

griffier,

E.Apeldoorn-Feijts

voorzitter,

P. Dassen – Housen