Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Verordening tarieven rioolaansluitrecht Beesel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tarieven rioolaansluitrecht Beesel
CiteertitelVerordening tarieven rioolaansluitrecht Beesel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerptarieven rioolaansluitrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

12-12-2016

Gemeenteblad, 2016, nr. 179093

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tarieven rioolaansluitrecht Beesel

De raad van de gemeente Beesel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2016;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de Verordening op de heffingen invordering van een rioolaansluitrechten Beesel;

b e s l u i t:

vast te stellen de:

Verordening tarieven rioolaansluitrecht Beesel

Artikel 1 Belastingtarief vanaf 2017

De aansluitkosten splitsen we in:

 • a.

  het maken van een aansluiting op het vrijvervalriool;

 • b.

  het maken van een aansluiting op het drukriool.

 

a. aansluiting op vrijvervalriool

Tarief

1.Het recht per aansluiting waarbij de rioolaansluiting een diameter heeft van < 125mm en/of een maximale lengte van 6 meter.

€ 466,90

2.Het recht per aansluiting waarbij de rioolaansluiting een diameter van > 125mm en/of een lengte van meer dan 6 meter heeft.

Werkelijke kostprijs met een minimum van € 466,90. Deze kostprijs maken we aan de aanvrager bekend voordat we de aanvraag in behandeling nemen. Hiertoe stellen we een begroting op.

b. Aansluiting op het drukriool

Tarief

1.Het recht per standaardaansluiting op het drukriool

Werkelijke kostprijs met een minimum van € 2.980,70

2.Het recht voor een extra aansluiting per perceel of noodzakelijke aanpassingen van de standaardaansluiting op een drukriolering.

Werkelijke kostprijs. Deze kostprijs maken we aan de aanvrager bekend voordat we de aanvraag in behandeling nemen. Hiertoe stellen we een begroting op.

Artikel 2 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 12 december 2016.

E.Apeldoorn-Feijts

griffier

P. Dassen - Housen

voorzitter