Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Verordening tarieven lijkbezorging Beesel 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tarieven lijkbezorging Beesel 2019
CiteertitelVerordening tarieven lijkbezorging Beesel 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpTarieven lijkbezorging 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening tarieven lijkbezorging Beesel, vastgesteld op 12 december 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

17-12-2018

gmb-2018-279023

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tarieven lijkbezorging Beesel 2019

De raad van de gemeente Beesel;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2018;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Beesel;

 

b e s l u i t:

 

1. Vast te stellen de: Verordening tarieven lijkbezorging Beesel 2019.

2. In te trekken de: Verordening tarieven lijkbezorging Beesel, welke is vastgesteld door de Raad van de gemeente Beesel op 12 december 2016.

Artikel 1 Belastingtarief vanaf 2019

De tarieven lijkbezorging voor 2019 hebben we opgenomen in onderstaande tabel.

 

 

 

Tarief

HOOFDSTUK 1

 

 

 

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht (reserveren) voor begraven en begraven houden in een huurgraf, heffen we bij:

 

1.1.1

Een periode van 10 jaar:

€ 702,00

1.1.2

Een periode van 20 jaar:

€ 1.404,00

1.1.3

Een periode van 30 jaar:

€ 2.106,00

 

 

 

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht (reserveren) voor het bijzetten en bijgezet houden van asbussen in een huurgraf heffen we bij:

 

1.2.1

Een periode van 10 jaar:

€ 250,00

1.2.2

Een periode van 20 jaar:

€ 500,00

1.2.3

Een periode van 30 jaar:

€ 750,00

 

 

 

1.3

Voor het verlengen van het uitsluitend recht (reservering) zoals bedoeld onder 1.1 heffen we bij:

 

1.3.1

Een periode van 5 jaar:

€ 345,00

1.3.2

Een periode van 10 jaar:

€ 690,00

1.3.3

Een periode van 15 jaar:

€ 1.035,00

1.3.4

Een periode van 20 jaar:

€ 1.380,00

 

 

 

1.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht (reservering) zoals bedoeld onder 1.2 heffen we bij:

 

1.4.1

Een periode van 5 jaar:

€ 200,00

1.4.2

Een periode van 10 jaar:

€ 400,00

1.4.3

Een periode van 15 jaar:

€ 600,00

1.4.4

Een periode van 20 jaar:

 € 800,00

 

 

HOOFDSTUK 2

 

 

 

 

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder heffen we:

€ 554,00 

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind van één jaar tot 12 jaar heffen we:

€ 280,00 

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar heffen we

€ 140,00 

2.4

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met:

€ 54,00 

 

 

 

HOOFDSTUK 3

 

 

 

 

3.1

Voor het bijzetten van een asbus heffen we:

 

3.1.1

in een urnengraf (asbusbewaarelement)

€ 214,50

3.1.2

in een bestaand urnengraf (2e asbus)

€ 68,00

3.1.3

in een eigen graf

€ 99,50

3.1.4

Voor het bijzetten op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 3.1.1, 3.1.2 en 3.1.3 verhoogd met:

€ 54,00

 

 

 

HOOFDSTUK 4

 

 

 

 

4.1

Voor het verstrooien van as op een asverstrooiingsplaats

€ 19,50

4.2

Voor het verstrooien van as op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 4.1 verhoogd met:

€ 54,00

 

 

 

HOOFDSTUK 5

 

 

 

 

5.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van graftekens of gedenkplaten als bedoeld in het besluit "Voorschriften graftekens en gedenkplaten", wordt geheven per gedenkteken of kruis:

€ 25,50

 

 

 

HOOFDSTUK 6

 

 

 

 

6.1

Voor het lichten van een lijk heffen we:

€ 533,50

6.2

Voor het na lichting opnieuw begraven in hetzelfde graf heffen we:

€ 554,00

6.3

Voor het na lichting begraven in een ander graf heffen we:

€ 554,00

6.4

Voor het lichten van een asbus heffen we

 

6.4.1

uit een eigen graf:

€ 305,00

6.4.2

uit een eigen urnengraf (asbusbewaarelement):

€ 70,50

6.4.3

bij het weer terugplaatsen van de asbus:

€ 70,50

6.5

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende heffen we

€ 554,00

 

Artikel 2 Intrekken oude verordening / Overgangsrecht

De Verordening tarieven lijkbezorging Beesel van 12 december 2016, trekken we in met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 3 Inwerkingtreding

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening tarieven lijkbezorging Beesel 2019”.

 

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 17 december 2018.

E. Apeldoorn-Feijts,

griffier

P. Dassen-Housen,

voorzitter