Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierverblijven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierverblijven
Citeertitelverordening geurhinder en veehouderij
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpgeurhinder en veehouderij

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij, art. 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-2008nieuwe regeling

17-11-2008

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierverblijven.

De raad van de gemeente Beesel;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2008;

Gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;

Gelet op de bij besluit van 17 november 2008 vastgestelde Geurgebiedsvisie als bedoeld in artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij;

BESLUIT:

Vast te stellen de verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierverblijven.

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  geurhinder: gevolgen voor het milieu door de emissie van geur afkomstig van veehouderijen;

 • b.

  geurbelasting: de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object, berekend met V-Stacks, uitgedrukt in Europese Odour units per tijdseenheid;

 • c.

  geur gevoelig object: zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;

 • d.

  veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen,verladen of wegen van dieren;

 • e.

  odour units (ouE/m3; P98): Geurconcentratie als aantallen Europese odour units in een volume-eenheid lucht (ouE/m3), gemeten volgens de NEN-EN 13725:2003 “Luchtbepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie”. In deze verordening wordt uitgegaan van een 98-percentiel geurconcentratie. Dat betekent dat de -met het verspreidingsmodel- berekende geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden;

 • f.

  vergunning: milieuvergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer;

 • g.

  Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 2: Aanwijzing gebied

 • 1.

  Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de Wet wordt het gebied ‘Wederikstraat’ van de gemeente Beesel aangewezen;

 • 2.

  Het gebied als bedoeld in lid 1 wordt aangegeven op de bij deze verordening behorende en zodanig gewaarmerkte Geurgebiedsvisie gemeente Beesel en bijbehorende kaart;

Artikel 3: Waarden voor de geurbelasting

 • 1.

  Op grond van artikel 6 lid 1 van de wet en in afwijking van artikel 3, lid 1van de wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in artikel 2 lid 1 van deze verordening:

  • -

   gebied ‘Wederikstraat’: een geurbelasting van 5 ouE/m3 (voorgrondbelasting);

 • 2.

  De in lid 1 bepaalde begrenzing en waarde zijn gebaseerd op de bij deze verordening en als zodanig gewaarmerkte Geurgebiedsvisie gemeente Beesel;

 • 3.

  Voor de rest van het grondgebied van de gemeente Beesel gelden de waarden van artikel 3 lid 1 van de Wet.

Artikel 4: In werking treding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 20 november 2008.

Artikel 5: Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘verordening geurhinder en veehouderij’.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Beesel op 17 november 2008.