Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling
CiteertitelSubsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpSubsidies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Bergen op Zoom 2015, art. 3, eerste lid
 2. Algemene subsidieverordening Bergen op Zoom 2015, art. 7, tweede lid
 3. Algemene subsidieverordening Bergen op Zoom 2015, art. 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2015Nieuwe regeling

23-06-2015

Gemeenteblad, 58104

BW15-00593

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom;

 

Overwegende dat het gewenst is om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning, sociaal cultureel werk, sociale veiligheid en / of maatschappelijke zorg in de gemeente of ten behoeve inwoners van de gemeente.

 

Gelet op artikel 3, eerste lid, artikel 7, tweede lid, artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Bergen op Zoom 2015;

 

Besluiten:

 

Vast te stellen de volgende regeling

 

Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling

 

Artikel 1 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn die activiteiten, producten en/of diensten die een bijdrage leveren aan het beleidsterrein van welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning, sociaal cultureel werk, sociale veiligheid en / of maatschappelijke zorg in de gemeente of ten behoeve van inwoners van de gemeente.

Artikel 2 Weigeringsgronden

Het colleg e kan een aanvraag om subsidie weigeren als:

 • 1.

  activiteiten van godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke aard zijn;

 • 2.

  er sprake is van belangenbehartiging;

 • 3.

  het beleid al op een andere manier gestalte krijgt.

Artikel 3 Doelgroep

Organisaties en natuurlijke personen die zich richten op maatschappelijke dienstverlening, kunnen in aanmerking komen voor subsidie in het kader van deze regeling.

Artikel 4 Overschot

1.Indien de gesubsidieerde volledig heeft voldaan aan de verplichtingen voor subsidieverlening en er sprake is van een overschot ten opzichte van het verleende bedrag, beslist het college in het besluit tot vaststelling over hoe om te gaan met dit overschot.

Artikel 5 Procedurebepalingen

1. Te overleggen gegevens bij de aanvraag

1. Bij een subsidieaanvraag dienen de volgende stukken te worden ingediend:

 • a.

  Eerste aanvraag

  • -

   Activiteitenplan (inclusief motivering en omschrijving van de bijzondere activiteit, de beoogde doelgroep, het beoogde resultaat en de relatie met de nota’s van gemeente Bergen op Zoom)

  • -

   Begroting (incl. -opgave van de eigen financiële bijdrage c.q. contributie van deelnemers aan activiteiten)

  • -

   Opgave van het aantal leden (in geval van een vereniging)

  • -

   Jaarrekening van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar

 • b.

  Tweede of vervolgaanvraag

  • -

   Activiteitenplan (inclusief motivering en omschrijving van de bijzondere activiteit, de beoogde doelgroep, het beoogde resultaat en de relatie met de nota’s van gemeente Bergen op Zoom)

  • -

   Begroting (incl. -opgave van de eigen financiële bijdrage c.q. contributie van deelnemers aan activiteiten)

  • -

   Opgave van het aantal leden (in geval van een vereniging)

   • 2.

    Indien de subsidieaanvraag niet voldoet aan de door het college vastgestelde regels, wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gesteld en wordt deze een passende hersteltermijn geboden.

    2. Aanvraag termijn

   • 1.

    De aanvraag om in aanmerking te komen voor een eenmalige subsidie, dient tenminste 2 maanden vóór de start van de activiteit ingediend te worden.

   • 2.

    De aanvraag om in aanmerking te komen voor een jaarlijkse subsidie dient in de periode van 1 september tot en met 30 september in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar, digitaal ingediend te worden.

Artikel 6 Slot- en overgangsbepalingen

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager, gemotiveerd afwijken van een artikel of artikelen van deze regeling voor zover toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende aard;

 • 2.

  In gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet of waarin zij tot onredelijkheid leidt, kan het college van het bepaalde in deze regeling afwijken;

 • 3.

  De “Subsidieregeling Maatschappelijke Dienstverlening, in werking getreden 1 januari 2011, wordt ingetrokken per 1 juli 2015;

 • 4.

  Aanvragen om subsidie welke zijn ingediend voor 1 juli 2015 worden afgedaan op basis van de “Subsidieregeling Maatschappelijke Dienstverlening” die in werking is getreden op 1 januari 2011.

 • 5.

  Deze Subsidieregeling kan aangehaald worden onder de titel ‘Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling’;

 • 6.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juli 2015;

.

De secretaris, De burgemeester,

 

Mevr. mr. A.C. Spindler Dhr. dr. F.A. Petter