Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties sport

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties sport
CiteertitelNadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties sport
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 149 en 156
 2. Algemene subsidieverordening 2013
 3. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-08-201422-08-2014Onbekend

19-08-2014

Gemeenteblad, 2014-08-25

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best;

gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening 2013,

titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 149 en

156 van de Gemeentewet

besluit vast te stellen de volgende:

 

Nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties sport

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

a.Subsidie per kalenderjaar: deze subsidievorm is bedoeld voor activiteiten met een structureel

karakter en wordt per kalenderjaar verleend.

Artikel 2. Doel(groepen)

De gemeente Best richt zich op een leven lang sporten en bewegen en een actieve maatschappelijke participatie door alle inwoners van Best waarbij jeugdigen de primaire doelgroep zijn.

Artikel 3. Subsidieaanvrager

De aanvrager is een rechtspersoon of rechtspersoon in oprichting zonder winstoogmerk die functioneert op basis van vrijwillige inzet.

Artikel 4. De te subsidiëren activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan worden verleend voor:

  • a.

   jeugdleden tot 18 jaar uit Best

  • b.

   een bijdrage in de zwembadhuur in Best

 • 2.

  De subsidie, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt als een subsidie per kalenderjaar verleend.

Artikel 5. Subsidievereisten

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een subsidie zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid onderdeel a wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   Verenigingen moeten aangesloten zijn bij een landelijke en bij NOC*NSF aangesloten

   sportbond of sportkoepel;

  • b.

   Onder jeugdlid wordt verstaan het lid uit Best dat op de peildatum de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;

  • c.

   Om in aanmerking te komen moet een vereniging minimaal 10 jeugdleden hebben;

  • d.

   Alle vrijwilligers (die de mogelijkheid hebben om één op één te zijn met jeugdigen) moeten

over een verklaring omtrent gedrag beschikken;

e.Bij alle activiteiten waarbij jeugdigen betrokken zijn geldt dat de vrijwilligers ook een

signaleringsfunctie hebben. Om dit waar te maken worden zij door de gemeente gefaciliteerd door b.v. een online cursus en een vast (professioneel) aanspreekpersoon voor vragen op dit gebied.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor een subsidie zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid onderdeel b wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   Verenigingen moeten aangesloten zijn bij een landelijke en bij NOC*NSF aangesloten

   sportbond of sportkoepel.

  • b.

   Om in aanmerking te komen moet een vereniging minimaal 25 leden uit Best hebben.

Artikel 6. Subsidieplafond/verdeling van de subsidie

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het subsidiëren voor activiteiten zoals bedoeld in deze nadere regels wordt jaarlijks vastgesteld.

 • 2.

  Indien het bedrag waarvoor op basis van deze nadere regels een subsidie per kalenderjaar zou moeten worden verleend aan degenen die daartoe tijdig een aanvraag hebben ingediend die aan de vereisten voldoen groter is dan het op grond van het eerste lid vastgestelde plafond voor subsidies per kalenderjaar, worden de betrokken subsidies naar evenredigheid verminderd.

Artikel 7. Subsidiehoogte

 • 1.

  Het college bepaalt de hoogte van de subsidie voor jeugdleden door het maximaal beschikbare jaarbudget voor jeugdlidsubsidie te delen door het totaal aantal jeugdleden uit Best van Bestse sportverenigingen. Het aantal jeugdleden op 1 januari in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft is bepalend voor de hoogte van het subsidiebedrag per jeugdlid.

 • 2.

  Het college bepaalt de hoogte van de subsidie voor een bijdrage in de kosten van de zwembadhuur als volgt: aantal uren per week (per zwemvereniging verschillend) x 46 weken x bedrag. Het bedrag wordt bepaald door het maximaal beschikbare jaarbudget te delen door het totaal aantal gebruiksuren door de verenigingen samen gerekend over 46 weken.

Artikel 8. Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een aanvraagformulier.

 • 2.

  In afwijking van de ASV moet een subsidie per kalenderjaar uiterlijk 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd ingediend.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 22 augustus 2014 en is van toepassing op aanvragen om subsidie voor de uitvoering van activiteiten vanaf 1 januari 2015.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties sport.

 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering

van 19 augustus 2014

Het college van burgemeester en wethouders van Best

de gemeentesecretaris de burgemeester

drs. C.M.M. Noordman drs. A.G.T. van Aert