Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Nadere regeling mantelzorgcompliment

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regeling mantelzorgcompliment
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-201901-01-2019nieuwe regeling

16-07-2019

gmb-2019-186655

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regeling mantelzorgcompliment

Het college van burgemeester en wethouders van Best;

gelet op:

 

 • 1.

  artikel 2.1.6. van de Wmo 2015 die stelt dat gemeenten moeten regelen op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers;

 • 2.

  artikel 19 van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Best 2015 waarin is bepaald dat het college de jaarlijkse blijk van waardering van de mantelzorgers bij nadere regeling bepaalt;

 

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Nadere regeling mantelzorgcompliment

 

Artikel 1 begripsomschrijving

1. In deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die niet binnen de gebruikelijke zorg valt, rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep of hulp uit het sociaal netwerk betaald uit pgb (art. 1.1.1. Wmo 2015);

 • b.

  Zorgvrager: persoon die door haar of zijn fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen zorgbehoevend is, mantelzorg ontvangt en het mantelzorgcompliment aanvraagt;

 • c.

  Het mantelzorgcompliment: de (financiële) attentie in het kader van deze regeling;

 • d.

  Steunpunt Mantelzorg: Het door het college aangewezen loket voor mantelzorgondersteuning voor inwoners en organisaties in Best.

2. Alle begrippen die in deze nadere regeling worden gebruikt en die niet nader zijn omschreven in het eerste lid hebben dezelfde betekenis als de begrippen in de verordening, de wet en/of de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 

 

Artikel 2 Doelstelling

Het doel van deze regeling is om mantelzorgers te waarderen voor hun inzet.

 

Artikel 3 Voorwaarden

1. Het mantelzorgcompliment kan worden toegekend als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 

 • a.

  De zorgvrager woont in Best.

 • b.

  De zorgvrager mag per kalenderjaar één mantelzorger voor het mantelzorgcompliment voordragen.

 • c.

  De zorgvrager mag een mantelzorger aandragen indien die persoon gedurende een periode van ten minste 3 maanden, aaneengesloten, 8 uur per week, hulp verleent.

 • d.

  De mantelzorger die wordt voorgedragen is bij het Steunpunt Mantelzorg als mantelzorger geregistreerd.

 • e.

  Een mantelzorger mag één mantelzorgcompliment per kalenderjaar ontvangen.

 •  

 •  

 

Artikel 4 Vorm en hoogte van het mantelzorgcompliment

 

 • 1.

  Het mantelzorgcompliment wordt verstrekt in de vorm van een Best Bijzonder bon ter waarde van €75,00.

 •  

Artikel 5 Aanvraagprocedure

 

 • 1.

  De zorgvrager dient de aanvraag voor het mantelzorgcompliment vóór 1 december van het betreffende kalenderjaar in bij het Steunpunt Mantelzorg middels het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

 • 2.

  Het Steunpunt Mantelzorg beoordeelt of de mantelzorger in aanmerking komt voor het compliment.

 • 3.

  Aan de mantelzorger wordt per brief bekend gemaakt of deze het mantelzorgcompliment in ontvangst mag nemen.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

1. De aanvraag wordt geweigerd indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in art. 3 van deze nadere regeling.

 

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

1. Deze nadere regeling kan worden aangehaald als “Nadere regeling mantelzorgcompliment”.

2. Deze nadere regeling treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2019.

3. Deze nadere regeling vervangt de “Nadere regeling waardering mantelzorgers”

 

 

College van burgemeester en wethouders Best

Namens deze,

Hans Ubachs, burgemeester

Ceciel Noordman, secretaris