Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bladel

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBladel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening duurzame energie voor particulieren 2017
CiteertitelSubsidieverordening duurzame energie voor particulieren 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

landelijke subsidiemaatregel: Subsidie energiebesparing eigen huis

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

15-12-2016

Gemeenteblad, 23 december 2016, nr. 182290

R2016.132a

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren 2017

De raad van de gemeente Bladel;

gelezen het voorstel R2016.132 van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2016;

gelet op het feit dat de gemeente Bladel streeft naar een gezond en fijn woon- en leefklimaat en dat het aanbrengen van energiebesparende maatregelen bijdraagt aan het behalen van deze doelstelling;

gelet op het feit dat de bevoegdheid tot het vaststellen van een verordening op grond van de artikelen 147 en 149 van de gemeentewet bij de gemeenteraad ligt;

overwegende dat het instellen van een subsidieregeling voor energiebesparende en duurzame energieopwekkende maatregelen bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen uit de Kempen Klimaatvisie, de Notitie Energie, de Plattelandsnota en de Woonvisie op het gebied van energiebesparing, opwekking van duurzame energie en de kwalitatieve verbetering van de bestaande woningvoorraad;

besluit:

 • 1.

  Financiële middelen beschikbaar te stellen ter grootte van € 100.000,00 via de 1e wijziging van de begroting 2017.

 • 2.

  Aanvullend op de landelijke subsidiemaatregel “Subsidie energiebesparing eigen huis” de lokale “Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren 2017” vast te stellen:

   

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren 2017

Paragraaf 1 Inleidende bepalingen:

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

Aanvraag: Een door een aanvrager ingevuld aanvraagformulier voor het verkrijgen van een subsidie voor het plaatsen van een duurzame energievoorziening. Een ontvankelijke aanvraag bestaat uit:

 • -

  een ondertekend aanvraagformulier;

 • -

  een kopie legitimatiebewijs van de aanvrager;

 • -

  een offerte óf beschrijving van de duurzame energievoorziening;

 • -

  het bank- of girorekeningnummer van de particuliere woningeigenaar.

Aanvraagformulier: Een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier voor subsidie duurzame energievoorzieningen.

Aanvrager: Een meerderjarige natuurlijke persoon, die eigenaar en tevens bewoner is van een in de gemeente Bladel gelegen woning; de aanvrager dient voor ten minste 50% eigenaar te zijn van de woning;

Bestaande woning: Woning die vóór 1 januari 2015 is opgeleverd.

Betalingsbewijs: Een kopie bankafschrift dat aantoont dat de betaling is overgemaakt aan het bedrijf dat de duurzame energievoorziening geïnstalleerd heeft. Dit bankafschrift moet voorzien zijn van de originele datum, naam en/of nummer van de aanvrager. De overige gegevens die niet van belang zijn voor de behandeling van deze aanvraag kunnen onzichtbaar gemaakt worden.

Bijgebouw: Dakkapel, serre, garage verbonden aan of behorend bij de bestaande woning.

College: Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel.

Dakisolatie: Door een specialist aangebracht materiaal ter verhoging van de warmte-isolatiewaarde van het dak van een woning.

DE-voorziening: Een duurzame energievoorziening: een duurzame energie-installatie en/óf een energiebesparende maatregel.

Duurzame energie-installatie: Een installatie of een voorziening/apparaat die zijn energie opwekt uit een schone energiebron en/of duurzaam gebruik van energie bevordert: PV-cellen, zonneboiler, warmtepomp

Eigenaar: Een natuurlijk persoon die het volledige eigendomsrecht van de woning bezit.

Energiebesparende maatregel: Een verandering/aanpassing aan een woning of complex die het energieverbruik reduceert.

Factuur: Een kopie van een door een erkend installatiebedrijf opgestelde rekening van de duurzame energievoorziening waarvoor subsidie wordt aangevraagd, voorzien van het bedrag en het type duurzame energievoorzieningen en een datum waarop de duurzame energievoorziening is geplaatst. In de factuur moet een specifiek onderscheid zijn gemaakt tussen de verschillende kostenposten.

Gereedmeldingsformulier: Een door het college beschikbaar gesteld gereedmeldingsformulier voor subsidie duurzame energievoorzieningen.

Glasisolatie: Door een specialist aangebracht materiaal ter verhoging van de warmte-isolatiewaarde van de ruiten van een woning.

Legitimatiebewijs: Een geldig legitimatiebewijs, zoals rijbewijs, paspoort of ID-kaart, van de aanvrager die de subsidieaanvraag indient.

Muurisolatie: Door een specialist aangebracht materiaal ter verhoging van de warmte-isolatiewaarde van de gevel van een woning.

Offerte: Een kopie van een door een erkend installatiebedrijf opgestelde offerte, die een duidelijke beschrijving geeft van het type duurzame energievoorziening waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

PV-cellen: Een installatie in de vorm van zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit, afkomstig uit een schone energiebron en die nagelvast is bevestigd op of aan de woning en/of bijgebouw.

Rc-waarde: De Rd-waarde van isolatiemateriaal geeft de warmteweerstand aan van enkel het isolatiemateriaal.

Rd-waarde: De Rc-waarde geeft de warmteweerstand weer van de gehele constructie (bijvoorbeeld binnenmuur/spouw/buitenmuur) na het aanbrengen van isolatie.

Schone energie: Energie opgewekt uit schone energiebronnen zoals zon, water, wind en warmte afkomstig uit de warmte van lucht en/of (bodem)water.

Uitkering: Een door het college uit te keren bedrag. Het bedrag wordt uitgekeerd op het moment dat de volgende documenten door gemeente Bladel zijn ontvangen:

 • -

  een gespecificeerde factuur;

 • -

  een betalingsbewijs.

Vloerisolatie: Door een specialist aangebracht materiaal ter verhoging van de warmte-isolatiewaarde van de vloer van een woning.

Warmtepomp: Een installatie voor het opwekken van elektriciteit, afkomstig uit een schone energiebron en die nagelvast in of aan een woning en/of bijgebouw is bevestigd.

Woning: Een, volgens een vastgesteld bestemmingsplan, voor bewoning bestemd gebouw, dat opgeleverd is en bewoond wordt door een burger. De woning moet kadastraal gelegen zijn in de gemeente Bladel.

Zonneboiler: Een installatie voor het verwarmen van tapwater, waarvoor de opgewekte energie afkomstig is van een schone energiebron en die nagelvast is bevestigd op, aan of in de woning en/of bijgebouw.

Artikel 2 Doel van de verordening en doelgroep

Deze verordening is bedoeld voor het verstrekken van de subsidie voor maatregelen die in opdracht van de eigenaar aan een bestaande woning wordt getroffen, met de bedoeling om het verbruik van energie in deze woningen te verminderen om daarmee te komen tot vermindering van de uitstoot van CO2.

Er wordt ingezet op maatregelen die leiden tot energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Dit leidt tot een bijdrage aan de mondiale, landelijke, provinciale en gemeentelijke doelstellingen om te komen tot een reductie van de emissie van CO2. De doeltreffendheid en effectiviteit van deze maatregelen, die in artikel 4.1 zijn opgenomen, zijn relatief hoog.

Ook leidt dit tot lagere energiekosten voor de aanvrager.

Artikel 3 Inhoud van de aanvraag

 • 1.

  Alle in het aanvraagformulier gevraagde gegevens dienen bij de indiening van de aanvraag te worden verstrekt. Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de aanvraag ontvankelijk is.

 • 2.

  Ontvankelijke aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de aanvraag wel volledig is.

 • 3.

  Het college beslist op een aanvraag binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 4.

  Het college kan de beslistermijn met 8 weken verdagen.

Artikel 4 Subsidiecriteria voor eigenaren van woningen en hoogte van de subsidie

 • 1.

  Een particuliere eigenaar van een woning kan subsidie aanvragen voor:

 • Energie-installaties:

  • a.

   PV-cellen (zonnecellen)

  • b.

   Zonneboiler;

  • c.

   Warmtepomp.

 • Energiebesparende maatregelen:

  • d.

   Vloerisolatie;

  • e.

   Muurisolatie/gevelisolatie;

  • f.

   Dakisolatie;

  • g.

   Glasisolatie.

 • 2.

  Om voor een subsidie in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden en verplichtingen:

 • a.

  in het kalenderjaar waarin de aanvraag is ingediend, is nog niet eerder een aanvraag ingediend voor dit type duurzame energievoorziening;

 • b.

  het totaal geïnvesteerde bedrag, waarvoor de aanvrager subsidie aanvraagt, bedraagt minimaal € 1.000,00;

 • c.

  de duurzame energievoorziening wordt geplaatst door een daarvoor gespecialiseerd bedrijf;

 • d.

  de aanleg of installatie van de duurzame energievoorziening is uitgevoerd conform de, op het moment van aanleg, geldende (bouw)regelgeving, geldende normen, beleid en/of overige wet- en regelgeving.

 • 3.

  De subsidie voor een geplaatste installatie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel onder a tot en met c bedraagt:

  20% van het factuurbedrag, met een maximum van € 750,00 per installatie.

 • 4.

  Bij de subsidie voor energiebesparende maatregelen geldt de voorwaarde dat na het aanbrengen van de vloerisolatie, dakisolatie en glasisolatie een isolatiewaarde Rc van tenminste 2,5 m² K/W wordt behaald. Bij de subsidie voor spouwmuurisolatie geldt de voorwaarde dat isolerend materiaal met een minimale Rd-waarde van 1,1 m² K/W wordt toegepast voor spouwmuurisolatie en een minimale Rd-waarde van 3,5 m² K/W voor isolatiemateriaal voor gevelisolatie. De subsidie voor isolatie, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel 4.1 onder d tot en met g bedraagt:

  20% van het factuurbedrag, met een maximum van € 750,00.

 • 5.

  De volgende kosten, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van deze regeling, komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   materiaalkosten;

  • b.

   installatiekosten.

 • 6.

  Een subsidie voor de aanschaf van duurzame energievoorzieningen kan worden aangevraagd na het in werking treden van deze verordening.

 • 7.

  Een eigenaar kan per jaar subsidie aanvragen voor twee typen duurzame energievoorzieningen. In totaal wordt per woning maximaal € 1.500,00 subsidie per kalenderjaar verstrekt.

 • 8.

  Een subsidie wordt per aangeschafte en geplaatste duurzame energievoorziening eenmalig verstrekt.

 • 9.

  Uitsluitend voorzieningen die in bestaande woningen in de gemeente Bladel worden geplaatst na het in werking treden van deze verordening, na het aanvragen van de subsidie, komen in aanmerking voor subsidie.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Het college kan een aanvraag voor subsidie weigeren indien:

 • a.

  een eventuele benodigde (bouw)vergunning niet verleend is;

 • b.

  een eigenaar van een woning een subsidie voor dezelfde maatregel aanvraagt die door de gemeente Bladel al verstrekt is aan een andere partij;

 • c.

  een subsidie wordt aangevraagd voor hetzelfde type duurzame energievoorziening(en) waarvoor al eerder door de gemeente een subsidie is verstrekt in het huidige of in een ander kalenderjaar;

 • d.

  het door de raad beschikbaar gestelde subsidiebedrag bij toekenning wordt overschreden.

Artikel 6 Inhoud van de beschikking tot subsidieverlening

 • 1.

  De beschikking tot subsidieverlening vermeldt in ieder geval de maximale hoogte van de subsidie.

 • 2.

  De beschikking tot subsidieverlening vermeldt of aan de voorwaarden en verplichtingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van deze verordening is voldaan en aan welke voorschriften en verplichtingen moet worden voldaan.

 • 3.

  Het college kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorschriften en verplichtingen verbinden.

Artikel 7 Betaling van de subsidie

  • 1.

   Indien een beschikking tot subsidievaststelling wordt gegeven, vindt de betaling van de gehele subsidie in één bedrag plaats.

  • 2.

   Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

  • 3.

   Een subsidie wordt pas uitbetaald als:

  • a.

   de duurzame energievoorziening geplaatst is;

  • b.

   een gespecificeerde factuur is overhandigd (hierin moet duidelijk zijn welke maatregel is getroffen);

  • c.

   een betalingsbewijs is overhandigd.

  • 4.

   De subsidie wordt alleen betaald en overgemaakt op het rekeningnummer van de aanvrager wanneer binnen 6 maanden na de beschikking tot subsidieverlening de duurzame energievoorziening is gerealiseerd.

Artikel 8 Verplichtingen van de subsidieontvanger en vaststelling van de subsidie

 • 1.

  Aanvrager dient binnen 12 weken na betaling van de eindfactuur een aanvraag om vaststelling van de subsidie in bij het college met behulp van het gereedmeldingsformulier.

 • 2.

  Alle in het gereedmeldingsformulier gevraagde gegevens dienen bij de indiening van de aanvraag om vaststelling van de subsidie te worden verstrekt.

 • 3.

  De beschikking tot subsidievaststelling vermeldt in ieder geval:

 • a.

  of is voldaan aan de voorwaarden en verplichtingen voor de vaststelling van de subsidie zoals opgenomen in de beschikking tot subsidieverlening, de subsidieverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

 • b.

  de hoogte van de subsidie uitgedrukt in euro’s.

 • c.

  het bedrag dat als subsidie wordt vastgesteld kan niet hoger zijn dan het bedrag dat in de beschikking tot subsidieverlening is opgenomen.

Artikel 9 Inwerkingtreding en looptijd

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017 nadat deze bekend is gemaakt in het lokale huis-aan-huisblad.

 • 2.

  De subsidieverordening eindigt op 31 december 2018 of zoveel eerder als het door de raad beschikbaar gestelde subsidiebedrag bereikt is.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren 2017.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 15 december 2016.

 

De raad voornoemd,

de griffier, L.A.J. Dirks

de voorzitter, A.J.A. van Dun