Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Mandaatbesluit Stadsbank Oost Nederland inzake schuldhulpverlening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Stadsbank Oost Nederland inzake schuldhulpverlening
CiteertitelMandaatbesluit Stadsbank Oost Nederland inzake schuldhulpverlening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageOverzicht mandatering behorende bij Mandaatbesluit SON

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201201-07-2012Nieuwe regeling

21-08-2012

Contact, 9 oktober 2012

Z38542 BW12-06558

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Stadsbank Oost Nederland inzake schuldhulpverlening

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bronckhorst

 

gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

besluit:

 

 • I.

  de uitvoering van de, in de bijlage vermelde werkzaamheden, alsmede de ondertekening van de daaruit voortvloeiende stukken, op te dragen aan de genoemde functionarissen en daarop de in die bijlage vermelde specifieke bepalingen alsmede de onder II van dit besluit gestelde algemene bepalingen van toepassing te verklaren.

   

 • II.

  ten aanzien van de uitoefening van de onder I bedoelde mandaten de volgende algemene bepalingen vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

college: college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Bronckhorst;

SON: Stadsbank Oost Nederland;

mandataris: degene aan wie een mandaat is verleend;

mandaat: de bevoegdheid om in naam van het bevoegde bestuursorgaan besluiten te nemen;

ondermandaat: de bevoegdheid om in naam van een gemandateerde besluiten te nemen;

beslissingsmandaat: de bevoegdheid om namens het bevoegde bestuursorgaan een besluit te nemen en te ondertekenen.

Artikel 2  

 • 1.

  Bij een, namens het college te nemen, beslissing legt de mandataris de zaak vooraf aan het college voor, indien:

  • -

   de uitoefening van de toegekende bevoegdheid politieke consequenties heeft of vermoedelijk zal krijgen;

  • -

   van de uitoefening van de toegekende bevoegdheid precedentwerking is te verwachten;

  • -

   de gemandateerde besluiten de nodige publiciteit kunnen genereren.

 • 2.

  Indien er belangrijke financiële consequenties c.q. risico’s uit de te nemen beslissing voortvloeien, wordt die beslissing aan het college voorgelegd.

Artikel 3  

Ingeval van uitoefening van een beslissingsmandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

“Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst, namens deze,” gevolgd door de functieaanduiding van de mandataris dan wel ondermandataris, zijn handtekening en naam.

Artikel 4  

Indien en voor zover dat op de bij dit besluit behorende bijlage dan wel in een afzonderlijk mandaat is aangegeven, zijn mandatarissen bevoegd om functionarissen binnen hun organisatieonderdeel te machtigen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van de bij dit besluit gegeven mandaatbevoegdheden.

Artikel 5  

Bij afwezigheid van functionarissen aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat is toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervanger.

Artikel 6  

Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit Stadsbank Oost Nederland inzake schuldhulpverlening”.

Artikel 7  

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking tot en met 1 juli 2012.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 augustus 2012 van het college van Burgemeester en Wethouders van Bronckhorst.

 

De Secretaris, De Burgemeester,

 

 

A.H. van HoutH.A.J. Aalderink