Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Regeling flexibele werktijden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling flexibele werktijden
CiteertitelRegeling flexibele werktijden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 4:2, eerste lid van de Collectieve ARbeidsvoorwaardenregeling (CAR)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2014Nieuwe regeling

20-05-2014

GVOP, 23 oktober 2014

Z59991 BW14-00863

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling flexibele werktijden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

 

gelet op artikel 4:2, eerste lid van de CAR;

 

gelet op de instemming van de Ondernemingsraad van 27 maart 2014

 

besluit:

vast te stellen de: Regeling Flexibele Werktijden.

Begripsbepalingen  

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

Ambtenaar

De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, sub a van de CAR-UWO.

 

Formele arbeidsduur

De volgens de aanstelling vastgestelde omvang van het aantal uren dat de ambtenaar in een bepaalde periode arbeid moet verrichten.

 

Feitelijke arbeidsduur

Het aantal uren dat de ambtenaar in een bepaalde periode arbeid heeft verricht.

 

Werktijd

De periode waarop door de medewerker arbeid wordt verricht.

 

Dagvenster

Van maandag tot en vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur.

 

Buitendagvenstervergoeding

Indien de ambtenaar buiten het dagvenster werkzaamheden moet verrichten (in kader van dienstbelang), dan komt de medewerker in aanmerking voor de buitendagvenstervergoeding zoals beschreven in artikel 3:8 CAR-UWO. De vergoeding bedraagt per gewerkt uur een percentage van het uurloon. De gewerkte uren buiten het dagvenster worden in tijd gecompenseerd. De ambtenaar maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende.

De ambtenaar die een functie bekleedt waaraan een functieschaal 11 of hoger verbonden is heeft conform artikel 3:8, lid 3 CAR-UWO geen recht op buitendagvenstervergoeding.

 

Dienstverleningsprofiel gemeente Bronckhorst

Toegang voor de ambtenaar tot het gemeentehuis ligt binnen de werktijd tussen 07.00 en 18.00 uur.

Toepassingen  

Artikel 2  

 • 1.

  De werktijdenregeling is van toepassing op alle medewerkers. De regeling bestaat uit een standaard- en een bijzondere regeling.

 • 2.

  De standaardregeling geldt voor de medewerkers die zelf regelruimte hebben voor het bepalen van hun werktijden, zoals genoemd in hoofdstuk 4, paragraag 1 van de CAR UWO.

  Met regelruimte wordt bedoeld dat de ambtenaar (enige) vrijheid heeft bij het bepalen van zijn werktijden. Ook werken in roosters kan vallen onder de standaardregeling als de medewerkers enige vrijheid van zelfroostering en enige zeggenschap hebben bij de inroostering.

 • 3.

  De bijzondere regeling is van toepassing op ambtenaren die geen of heel geringe zeggenschap hebben over hun werktijden en welke eenzijdig door de werkgever worden vastgesteld. Dit geldt in de gemeente Bronckhorst voor de medewerkers van de cluster Uitvoering (inclusief team Service), bodes en medewerkers sportaccomodaties. De uitvoeringsregeling van de bijzondere regeling voor de genoemde medewerkers worden vermeld in bijlage A behorende bij deze regeling.

Uitzonderingen  

Artikel 3  

 • 1.

  De directie kan bij afzonderlijk besluit individuele ambtenaren dan kan wel ambtenaren belast met bepaalde werkzaamheden, geheel of gedeelteijk, uitzonderen van de toepassing van deze regeling.

 • 2.

  Binnen de bepalingen van deze regeling is de ambtenaar vrij zijn werktijd in te vullen. Onverlet deze vrijheid, blijft de ambtenaar verantwoordelijk voor de goede voortgang van zijn/haar werkzaamheden.

 • 3.

  In bijzondere omstandigheden kan van deze regeling in overleg met het afdelingshoofd worden afgeweken.

Arbeidsduur  

Artikel 4  

 • 1.

  De formele arbeidsduur voor de voltijder bedraagt 36 uur per week.

 • 2.

  De feitelijke arbeidsduur per week kan afwijken van de formele arbeidsduur per week. Met inachtneming van de artikelen uit hoofdstuk 4 van de CAR UWO.

 • 3.

  Voor de deeltijder bedraagt de formele arbeidsduur het bij de aanstelling overeengekomen aantal uren naar rato van een voltijd dienstverband.

 • 4.

  Het afdelingshoofd left in overleg met de medewerker vast op welke dagen c.q. dagdelen medewerkers in beginsel formeel werkzaam zullen zijn.

Artikel 5
 • 1.

  De feitelijke arbeidsduur bedraagt ten hoogste 11 uur per dag en per week 50 uren.

 • 2.

  Na een feitelijke arbeidsduur van maximaal 5.5 uur moet de arbeid met een pauze worden onderbroken.

 • 3.

  Als de feitelijke arbeidsduur tussen 5.5 en maximaal 8 bedraagt, moet tenminste eenmaal 0.5 uur worden gepauzeerd. Als de feitelijke arbeidsduur meer dan 10 uur bedraagt moet tenminste 0.75 uur worden gepauzeerd. De pauzetijden moet minimaal in 2 delen worden opgenomen.

Roostervrije (compensatie) uren  

Artikel 6  

 • 1.

  De feitelijk meer gewerkte tijd dan de formele arbeidsduur mag worden gecompenseerd met vrije dagen of dagdelen.

 • 2.

  Aan het einde van een kalenderjaar moeten de roostervrije uren in beginsel gecompenseerd zijn.

Begrenzing werktijd  

Artikel 7  

Met verwijzing naar het dienstverleningsprofiel (toegang tot het gemeentehuis) ligt de werktijd tussen 07.00 en 18.00 uur.

Beschikbaarheidstijd  

Artikel 8  

Het afdelingshoofd zorgt voor een adequate bezetting op:

 • *

  Maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.30 uur

 • *

  Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur

 • *

  Donderdagavond tot 19.30 uur alleen voor de publieksbalie

 • *

  Telefonisch is het gemeentehuis van maandag tot en met woensdag bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur, donderdag van 08.30 tot 19.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Fictieve werktijden  

Artikel 9

Bij gehele of gedeeltelijke afwezigheid wegens vakantie, verlof, dienstreis, ziekte, cursus, lesbezoek, receptie, doktersbezoek, gelden als werktijd de volgende fictieve werktijden: voor ambtenaar die is ingeroosterd de vooraf vastgelegde, ingeroosterde tijd.

voor ambtenaren geldt het vooraf vastgelegde arbeidspatroon.

Het is nadrukkelijk de bedoeling, dat de ambtenaar afspraken voor doktersbezoek e.d. zoveel als enigszins mogelijk buiten werktijden maakt. (bezoek arts e.d. voor 09.00 uur en na 16.00 uur is in het ieder geval eigen tijd).

Werktijdregistratie  

Artikel 10  

 • 1.

  De dagelijkse werktijd wordt vastgelegd met behulp van een tijdregistratiesysteem.

 • 2.

  De registratie geschiedt door de ambtenaar persoonlijk.

 • 3.

  Wanneer de registratie correctie behoeft, verzuim van registratie wordt hersteld dan wel registratie door middel van het registratiesysteem niet mogelijk was, moet bij de management assistent van de betrokken afdeling een opgave van juiste gewerkte tijd worden ingediend.

Overschrijven van uren aan het einde van het jaar  

Artikel 11  

 • 1.

  Er kunnen maximaal 45 verlof en/of klokuren worden overgeschreven naar de verlofkaart van het volgende jaar. Voor deeltijders geldt dit naar rato.

 • 2.

  Natieve saldi in de tijdregistratie groter dan 20 uur zijn niet toegestaan.

 • 3.

  In overleg met het afdelingshoofd kan van lid 1 worden afgeweken.

Slotbepalingen  

Artikel 12  

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, beslist de directie.

Artikel 13  

De regeling flexibele werktijden vastgesteld op 26 oktober 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 14

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

 

Citeertitel: de regeling kan worden aangehaald als:

"Regeling flexibele werktijden"

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders

van de gemeente Bronckhorst,

 

de secretaris, de burgemeester,

 

 

A.H. van Hout H.A.J. Aalderink

 

 

 

Bijlage A  

Uitvoeringsregeling bijzondere regeling (werktijden) gemeente Bronckhorst

 

Deze uitvoeringsregel bijzondere werktijdenregeling is van toepassing op medewerkers die geen of heel geringe zeggenschap hebben over hun werktijden en welke eenzijdig dor de werkgever worden vastgesteld. Dit geldt in de gemeente Bronckhorst voor de medewerkers van de cluster Uitvoering (inclusief team Service).

 

WerktijdenCluster Uitvoering gemeente Bronckhorst

Om een efficiënt werkend cluster Uitvoering te bewerkstelligen is het noodzakelijk dat de werktijden gesynchroniseerd gaan worden. Het is van belang om dezelfde aanvang - pauze en eindtijden te hanteren.

Door te kiezen voor dezelfde werktijden als branche genoten waar regelmatig mee samengewerkt moet worden (hoveniersbedrijven en aannemers g.w.w.) wordt voorkomen dat er onnodige wachttijden ontstaan.

 

De meest efficiënte werktijden zijn

 

 

Maandag t/m vrijdag:

aanvang

koffiepauze

middagpauze

koffiepauze

einde werktijd

 

07.45 uur

09.30 uur tot 09.45 uur

12.00 uur tot 12.30 uur

14.30 uur tot 14.45 uur

16.30 uur.

De ochtend koffiepauze in eigen tijd de middag koffiepauze in werkgevertijd.

 

Formele en feitelijke arbeidsduur cluster Uitvoering

Zoals uit de werktijden blijkt wordt er uitgegaan van 40 uur per week.

De 36-urige werkweek kan ingevuld worden door twee dagen per maand verplicht verlof op te nemen. Deze twee dagen dienen de eerste 5 werkdagen van de maand doorgegeven te worden aan het rayonhoofd.

 

Vergoedingen

Alle medewerkers die onder de bijzondere regeling vallen kunnen conform de CAR UWO aanspraak maken op de "oude vergoedingensystematiek" zijnde: overwerkvergoeding (art. 3:2:1 CAR UWO), de toelage onregelmatige dienst (artikel 3:3), beschikbaarheidsvergoeding (artikel 3:3:1 CAR UWO) en verschuivingsvergoeding (artikel 3:4).

 

Deze bijlage A maakt onderdeel uit van de Regeling flexibele werktijden gemeente Bronckhorst.