Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Mandaatbesluit Wet BAG en Wkpb

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Wet BAG en Wkpb
CiteertitelMandaatbesluit Wet BAG en Wkpb
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistraties adressen en gebouwen
 2. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken
 3. Art. 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. Art. 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. Art. 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht
 6. Art. 10: 12 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-08-2010Nieuwe regeling

03-08-2010

Contact, 24 augustus 2010

Z20786 BW10-04834

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Wet BAG en Wkpb

MANDAATBESLUIT UITVOERING WET BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN (WET BAG) EN WET KENBAARHEID PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN (WKPB)

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

 

onderscheidenlijk de burgemeester van de gemeente Bronckhorst, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

Overwegende dat:

 

 • *

  in artikel 2 van de wet basisregistratie en gebouwen (Wet BAG), het houden van een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie alsmede een gebouwenregistratie wordt opgedragen aan burgemeester en wethouders;

 

 • *

  voor de uitvoering van deze taak een beheerder Wet BAG en plaatsvervangend beheerders Wet BAG zijn aangewezen;

 

 • *

  het wenselijk is genoemde bevoegdheden te mandateren aan de beheerder Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

 • *

  de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken burgemeester en wethouders opdraagt tot het bijhouden van een register en registratie van publiekrechtelijk beperkingen op onroerende zaken;

 

 • *

  voor de uitvoering van deze taak een registor/ beheerder Wkpb en plaatsvervangend beheerders Wkpb zijn aangewezen;

 

 • *

  het wenselijk is de genoemde bevoegdheden te mandateren aan de registor/ beheerder Wkpb en plaatsvervangende registrators/ beheerders Wkpb.

 

Gelet op de artikelen 10:1, 10:3 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUITEN:

 

Vast te stellen het navolgende mandaatbesluit Wet basisregistraties adressen en gebouwen en Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken.

 

Artikel 1 Mandaatverlening Wet basisregistratie adressen en gebouwen (Wet BAG)

De beheerder en de plaatsvervangende beheerders van de basisregistratie adressen en gebouwen mandaat te verlenen de navolgende taken en bevoegdheden namens burgemeester en wethouders uit te voeren:

 

Regeling

Omschrijving

Wet BAG

Opstellen van de 'ambtelijke verklaringen' - behalve die vallen onder de bevoegdheid van het cluster WOZ/Belastingen.

Artikel 11 Wet BAG

Het toetsen van overige brondocumenten aan de vereiste voor inschrijving.

Wet BAG

Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers.

Artikel 10, tweede lid Wet BAG

Inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid Wet BAG aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel gebouwenregister.

Artikel 9 Wet BAG

Verzorgen van een zodanige opzet van het adressen en gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is.

Artikel 14 Wet BAG

Zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie.

Wet BAG

Het op basis van brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet BAG.

Artikel 37 en 38 van de Wet BAG

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen en verzoeken inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet BAG.

Artikel 31 Wet BAG

Het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen.

Artikel 32 Wet BAG

Het op verzoek van eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie, alsmede het aan een ieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregitratie opgenomen gegevens.

Wet BAG

Het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over de nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders.

 

Artikel 2 Mandaatverlening Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken (Wkbp)

De registrator/ beheerder Wkpb en de plaatsvervangende registrators/ beheerders mandaat te verlenen de navolgende taken en bevoegdheden namens burgemeester en wethouders uit te voeren:

 

Regeling

Omschrijving

Wkpb/ uitvoeringsbesluit

Het toetsen van de brondocumenten aan vereisten voor inschrijving.

Wkpb/ uitvoeringsbesluit

Het verstrekken van een bewijs van inschrijving.

Wkpb/ uitvoeringsbesluit

Het verwerken van kadastrale gegevens in de administratie.

Artikel 3 Wkpb en artikel 13 Wkpb

Het waarmerken van afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd.

Artikel 5 Wkpb

Zorg dragen voor het houden van een gemeentelijk beperkingenregister en een gemeentelijk beperkingen registratie.

Artikel 6 Wkpb en artikel 5 uitvoeringsbesluit Wkpb

Het uitgeven van een inschrijfnummer en identificatienummers.

Artikel 7, eerste lid, Wkpb

Het uitgeven van een beperkingenbesluit, een daarop betrekking hebbende beslissing in adm. beroep of een gerechtelijke uitspraak als bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt voorzien van de kadastrale aanduiding van de onroerende zaak of zaken waarop deze betrekking heeft en wordt ingeschreven in het gemeentelijke beperkingenregister.

Artikel 7, tweede lid Wkpb en artikel 5 uitvoeringsbesluit

Het plaatsen van aantekeningen op een beperkingenbesluit en het vermelden van een tijdstip.

Artikel 7, vierde lid Wkpb

Een vervallenverklaring van een publiekrechtelijke beperking in te schrijven in de registers.

Artikel 8, eerste lid Wkpb

Zorg dragen voor het bijhouden van de gemeentelijke beperkingenregistratie.

Artikel 9, eerste lid Wkpb

Op verzoek aan een ieder kosteloos inzage in het gemeentelijk beperkingenregister en de gemeentelijke beperkingenregistratie verlenen.

Artikel 9, eerste lid sub a Wkpb

Op verzoek een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijk beperkingenregister ingeschreven beperkingenbesluit, beslissing in administratief beroep of gerechtelijke uitspraak, dan wel vervallenverklaring als bedoeld in artikel 7, vierde lid verstrekken.

Artikel 9, eerste lid sub b Wkpb

Op verzoek verstrekken van een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van in de gemeentelijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens.

Artikel 9, eerste lid sub c Wkpb

Op verzoek een schriftelijke verklaring verstrekken dat blijkens de in de gemeentelijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens geen publiekrechtelijke beperking van kracht is ten aanzien van de daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken.

Artikel 10, eerste lid Wkpb

Voor de dienst (voor het kadaster en de openbare registers) de in de artikel 6 Wkpb bedoelde gegevens door middel van een permanente aansluiting op de gemeentelijke beperkingregistratie voor rechtstreekse raadpleging beschikbaar houden.

Artikel 11, eerste lid Wkpb

Ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende zorg dragen voor het herstel van een fout gemaakt bij a. de inschrijving van een berpkingenbesluit, een daarop betrekking hebbende beslissing in administratie of rechtelijke uitspraak, dan wel een vervallenverklaring als bedoeld in artikel 7, vierde lid, in het gemeentelijke beperkingenregister. b. het bijhouden van de gemeentelijke beperkingenregistratie.

Artikel 11, derde lid Wkpb

Beslissen op een verzoek als bedoeld in artikel 11, eerste lid Wkpb.

Artikel 11, vierde lid Wkpb

Schriftelijk mededelen van een ambtshalve herstel als bedoeld in artikel 11, eerste lid Wkpb.

Artikel 12 Wkpb

Beslissen op een verzoek de hem betreffende, in het gemeentelijk beperkingenregister opgenomen persoonsgegevens af te schermen.

Artikel 14 uitvoeringsbesluit

De in artikel 6 van de Wkpb bedoelde gegevens onverwijld aan de landelijke voorziening zenden door middel van een elektronisch bericht.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • 1.

  In te trekken het mandaatbesluit registor van 12 juni 2007 met registratienummer BW2138 onder punt 4.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit kan aangehaald worden als: 'mandaatbesluit Wet BAG en Wkpb'.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Bronckhorst op 3 augustus 2010.

 

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

de secretaris, de burgemeester,

 

 

P.C.M. van Gog H.A.J. Aalderink