Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Verordening Uitsluitend recht lokale belastingen en uitvoering Wet WOZ

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Uitsluitend recht lokale belastingen en uitvoering Wet WOZ
CiteertitelVerordening Uitsluitend recht lokale belastingen en uitvoering Wet WOZ
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Aanbestedingswet 2012
  2. Wet Waardering onroerende zaken

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

17-12-2015

Gemeenteblad, 2015, 128356 (31 december 2015)

Z69831 RD15-00082

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Uitsluitend recht lokale belastingen en uitvoering Wet WOZ

Raadsbesluit

 

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z69831\Raad-00082:

 

De raad van de gemeente Bronckhorst;

 

gelezen het voorstel van het college van b en w vandinsdag 10 november 2015;

 

gelet op de bespreking in de commissievergadering van woensdag 9 december 2015;

 

gelet op artikel 18 van de Europese richtlijn 2004/18/EG en artikel 2.24 sub a van de Aanbestedingswet 2012;

 

gelet op de vrijstelling van de aanbestedingsplicht door middel van toekenning van een uitsluitend recht;

 

de gemeente Bronckhorst voor de diensten met betrekking tot het uitvoeren van de Wet WOZ en van de lokale Belastingen, gebruik maakt van deze voorschriften;

 

besluit:

Vast te stellen de Verordening 'Uitsluitend recht lokale belastingen en uitvoering Wet WOZ"

 

Artikel 1 Aanwijzingsbesluit

Het college van Burgemeester en wethouders vestigt ter uitvoering van deze verordening door middel van een aanwijzingsbesluit het uitsluitend recht voor een samenwerking voor de werkzaamheden omtrent lokale Belastingen en wet WOZ.

Artikel 2 Begrenzing

Het uitsluitend recht heeft betrekking op alle werkzaamheden horende bij uitvoering van lokale Belastingen en wet WOZ.

Artikel 3 Verantwoordelijkheid verordening en beleid

De gemeenteraad blijft verantwoordelijk voor het wijzigen of intrekken van deze verordening als mede het beleid ten aanzien van de lokale belastingen.

Artikel 4 Overeenkomst

De opdrachtverstrekking tot uitvoering in mandaat van werkzaamheden omtrent lokale Belastingen en wet WOZ vindt plaats op basis van overeenkomst, binnen de daarin opgenomen termijn en waarin wordt bepaald welke taken, tegen welke condities en voorwaarden, voor welke tarieven gedurende welke belastingperiode worden uitgevoerd.

Artikel 5 Intrekken door college van Burgemeester en wethouders

Het college van Burgemeester en wethouders is bevoegd de in artikel 2 bedoelde aanwijzing in te trekken. Deze eindigt in ieder geval per beeïndigingsdatum van de overeenkomst.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag waarop de verordening op de gebruikelijke wijze is bekend gemaakt.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening Uitsluitend recht lokale Belastingen en uitvoering Wet WOZ’.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 17 december 2015,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

 

 

M.van der Leur

M.Besselink