Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Incassoreglement Gemeentelijke Belastingkantoor Bronckhorst 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIncassoreglement Gemeentelijke Belastingkantoor Bronckhorst 2018
CiteertitelIncassoreglement Gemeentelijke Belastingkantoor Bronckhorst 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek
 2. Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

02-10-2017

Gemeenteblad, 2017, 195851

Z96776 BW17-03892 (2)

Tekst van de regeling

Intitulé

Incassoreglement Gemeentelijke Belastingkantoor Bronckhorst 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst;

 

gelet op het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, de Invorderingswet 1990, en de belastingverordeningenvan de gemeente Bronckhorst;

 

BESLUIT :

vast te stellen het navolgende reglement met betrekking tot de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen van de gemeente Bronckhorst.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  automatische incasso: het automatisch afschrijven van een termijnbedrag, ten laste van de rekening van de belastingschuldige, ten gunste van de rekening van Gemeentelijk Belanstingkantoor Twente;

 • b.

  belastingjaar: tijdvak van 1 januari tot en met 31 december waarover de heffingen worden geheven;

 • c.

  belastingschuldige: de natuurlijke persoon of rechtspersoon op wiens naam het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente namens de gemeente Bronckhorst één of meer aanslagen zal vaststellen of heeft vastgesteld en belasting verschuldigd is;

 • d.

  incassant: de plaatsvervangend directeur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente;

 • e.

  formele belastingschuld: het totaalbedrag aan gemeentelijke belastingen van de deelnemende gemeenten van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente dat op het aanslagbiljet(ten) staat vermeld en daadwerkelijk dient te worden betaald.

   

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

 

De automatische incasso heeft tot doel het geven van de mogelijkheid om de formele belastingschuld van de belastingschuldige gedurende het belastingjaar te spreiden en door middel van maandelijkse termijnen automatisch te incasseren.

 

Artikel 3 Gemeentelijk Belastingkantoor Twente aanslagen

 • 1.

   

  De automatische incasso geldt voor de volgende aanslagen voor zover het bedrag van de aanslagbinnen het in de heffingsverordeningen genoemde maximumbedrag blijft en een bepaling terzake inde verordening is opgenomen:

  a. onroerende-zaakbelastingen

  b. reinigingsheffingen

  c. rioolheffing

  d. reclamebelasting

  e. begraafrechten, onderdelen 3.1 en 4.1 van de tarieventabel

  f. forensenbelasting;

   

 • 2.

   

  Overige aanslagen zullen niet bij de automatische incasso worden betrokken.

   

Artikel 4 Deelname aan automatische incasso

 • 1.

   

  Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van de belastingschuldig een geldt ook voor aanslagen die worden opgelegd in een later jaar dan het jaar waarop zij betrekking hebben.

   

 • 2.

  De incassant kan deelname aan de automatische incasso weigeren als er gegronde redenen aanwezig zijn om aan te nemen dat het regelmatige verloop van de termijnbetaling(en) belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

   

Artikel 5 Aanmelding

 • 1.

   

  Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente te machtigen.

   

 • 2.

   

  De machtiging tot automatische incasso is een doorlopende machtiging en wordt zonder tegenberichtieder jaar stilzwijgend verlengd. De machtiging wordt alleen beëindigd conform artikelen 13, lid 2, 18 en 19 van dit reglement.

   

Artikel 6 Incassotermijnen

 • 1.

   

  Het aantal incassotermijnen bedraagt maximaal 10 termijnen van één maand.

   

 • 2.

   

  Voor het aantal incassotermijnen van de aanslagen genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel d toten met f, geldt het aantal termijnen in de desbetreffende heffingsverordening.

   

Artikel 7 Berekening termijnbedrag

 • 1.

   

  Indien de machtiging voor automatische incasso met betrekking tot de aanslagen genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel a tot en met f, is verleend of stilzwijgend verlengd voordat de aanslag is verzonden, dan wordt het termijnbedrag berekend in overeenstemming met de in artikel 7 genoemde incassotermijnen van de betrokken gemeente. In afwijking hiervan worden echter aanslagen op aanslagbiljetten met een totaalbedrag van € 10 of minder in één termijn geïncasseerd.

   

 • 2.

   

  Indien de machtiging als bedoeld in het eerste lid is ontvangen na oplegging van de aanslag, danwordt het termijnbedrag berekend naar evenredigheid van het aantal incassotermijnen dat na verwerking van de machtiging nog overblijven.

   

 • 3.

   

  Indien een termijnbedrag niet kan worden geïncasseerd, wordt het termijnbedrag in meerdering gebracht op de nog resterende termijnbedragen.

   

 • 4.

   

  De incassant heeft het recht, indien de hoogte van de formele belastingschuld daartoe aanleiding geeft, om gedurende het heffingsjaar de hoogte van het termijnbedrag te wijzigen. De belastingschuldige wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

   

 • 5.

  Indien er tijdens de incassoperiode naar aanleiding van een ingediend bezwaarschrift, verzoek omontheffing, een ingediend kwijtscheldingsverzoek of ambtshalve vermindering, de belastingaanslagwordt verminderd, wordt het bedrag van de vermindering in mindering gebracht op de nog resterende termijnbedragen.

   

Artikel 8 Verzending aanslagbiljet

 

Incassant spant zich in om de aanslagen zo snel mogelijk in het jaar op te leggen en te verzenden. Aan dit streven kunnen geen rechten worden verbonden.

 

Artikel 9 Tijdstip van afschrijving

 • 1.

   

  De automatische incasso vangt aan nadat het aanslagbiljet is verzonden.

   

 • 2.

   

  Uiterlijk vijf dagen voor de 1e incassodatum ontvangt belastingschuldige een vooraankondiging met het overzicht van de incasso data en het incassobedrag.

   

 • 3.

   

  De afschrijving vindt plaats op de voorlaatste werkdag van de maand afhankelijk van het tijdstip waarop de machtiging is of wordt verleend.

   

 • 4.

   

  Individuele afspraken over het tijdstip van incasseren worden niet gemaakt.

   

Artikel 10 Opschorting van de automatische incasso

 • 1.

   

  Bij een verzoek om kwijtschelding wordt de automatisch incasso niet opgeschort. Belastingschuldige kan schriftelijk verzoeken de automatische incasso op te schorten in afwachting van de beslissing op het verzoek om kwijtschelding.

   

 • 2.

   

  Bij bezwaar tegen de aanslag kan, voor het gedeelte waartegen bezwaar wordt gemaakt, uitstel vanbetaling worden aangevraagd bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. De automatische incasso wordt voor dat betreffende deel opgeschort.

   

Artikel 11 Gevolgen beëindiging opschorting van de automatische incasso

 • 1.

   

  Als niet geheel tegemoet wordt gekomen aan het kwijtscheldingsverzoek, worden tegelijk met de beslissing op het kwijtscheldingsverzoek de resterende termijnbedragen van de automatische incasso aangepast.

   

 • 2.

   

  Zodra op het ingediende bezwaarschrift is beslist, worden tegelijk de resterende termijnen bedragen van de automatische incasso aangepast.

   

Artikel 12 Overlijden

 • 1.

   

  Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

   

 • 2.

   

  De erven kunnen de automatische incasso beëindigen door schriftelijke intrekking van de machtiging waardoor de automatische incasso wordt beëindigd.

   

Artikel 13 Echtscheiding

 • 1.

  Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige beëindigtde automatische incasso niet.

   

 • 2.

   

  Als door de echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige niet meer kan worden geïncasseerd van het rekeningnummer waarvoor de machtiging is afgegeven, dan dient de belastingschuldige de incassant schriftelijk zo spoedig mogelijk een rekeningnummer door te geven waarvan het bedrag wel kan worden afgeschreven.

   

Artikel 14 Verhuizing

 

Verhuizing van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 

Artikel 15 Wijziging bankrekeningnummer

 

Als het niet mogelijk of gewenst is dat de automatische incasso plaatsvindt van het rekeningnummer waarvoor de machtiging is afgegeven, dan dient de belastingschuldige incassant schriftelijk zo spoedig mogelijk een machtiging af te geven voor een rekeningnummer, waarvan het bedrag wel kan worden afgeschreven.

 

Artikel 16 Terugboeking geïncasseerd bedrag

 

Als de belastingschuldige het niet eens is met een geïncasseerd termijnbedrag, dan kan de belastingschuldige binnen 8 weken na de incassodatum, de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op de rekening terug te boeken, waarmee de incasso van het termijnbedrag teniet wordt gedaan.

 

Artikel 17 Beëindiging van de incasso-overeenkomst door de belastingschuldige

De automatische incasso kan door de belastingschuldige te allen tijde worden stopgezet door intrekking van de machtiging. De automatische incasso kan door de belastingschuldige te allen tijde worden stopgezet door intrekking van de machtiging.

 

Artikel 18 Beëindiging van de incasso-overeenkomst door de incassant

 

De automatische incasso wordt door het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente beëindigd:

 • 1.

  Indien de automatische incasso gedurende de eerste poging niet slaagt en aannemelijk is dat eenvolgende incasso ook niet zal slagen, waaronder in ieder geval wordt verstaan het geval waarin blijkt dat de verstrekte machtiging betreft een niet-bestaand rekeningnummer, een geblokkeerd rekeningnummer of een beëindigd rekeningnummer;

 • 2.

  Indien de automatische incasso gedurende twee opeenvolgende maanden niet kan worden uitgevoerd, dan wel ten onrechte is teruggeboekt of gestorneerd;

 • 3.

  Indien de belastingschuldige surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, is toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken of als er andere omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de automatische incasso zouden kunnen belemmeren.

   

Artikel 19 Gevolgen van beëindiging automatische incasso

 

Als de automatische incasso door de belastingschuldige dan wel incassant wordt beëindigd, wordende vervaltermijnen die van toepassing zijn bij het niet deelnemen aan automatische incasso zoals g-noemd in de heffingsverordeningen weer van kracht. Ingeval de in de verordeningen vermelde laatste vervaldag inmiddels is verstreken, dient de belastingschuldige het restantbedrag direct te voldoen. Voldoet de belastingschuldige niet aan deze verplichting, dan kunnen zonder waarschuwing vooraf de nodige wettelijke invorderingsmaatregelen worden getroffen. De kosten van deze invorderingsmaatregelen komen voor rekening van de belastingschuldige.

 

Artikel 20 Verrekening / betalingen buiten de automatische incasso om

 

Verrekening door de incassant of betalingen buiten de automatische incasso om zijn van invloed op de resterende termijnen.

 

Artikel 21 Overgangsrecht

 

Het Incassoreglement gemeente Bronckhorst’ 2016, vastgesteld d.d. 22 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 23 genoemde datum van ingang van dit reglement, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op feiten en omstandigheden, die zich voor deze datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 22 Inwerkingtreding

 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2018.

 

Artikel 23 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als het ‘Incassoreglement gemeente Bronckhorst’ 2018.

 

 

Aldus vastgesteld d.d. 2 oktober 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst,

De secretaris, de voorzitter,

B.J. Drewes M. Besselink