Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
CiteertitelVerordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 33, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2005Nieuwe regeling

03-01-2005

Contact, 26-01-2005

Raad, 050103

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van de agendacommissie van 14 december 2004; gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning  

Hoofdstuk 1  

Paragraaf 1 Ambtelijke bijstand

Artikel 1  

 • 1

  Een raadslid wendt zich tot de griffier of een andere ambtenaar of de griffier wendt zich tot een andere ambtenaar met een verzoek om:

  • a.

   feitelijke informatie van geringe omvang;

  • b.

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn.

 • 2

  Indien de ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld onder het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris beslist.

 • 3

  Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 4

  De bijstand, bedoeld in het derde lid, wordt verleend door de griffier. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier kan worden verleend en wanneer de griffier zelf bijstand nodig heeft, kan de griffier de secretaris verzoeken, één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 2  

 • 1

  Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffier of de secretaris ambtelijke bijstand tenzij:

  • a.

   het raadslid of de griffier niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b.

   dit het belang van de gemeente kan schaden;

  • c.

   het bijstand, bedoeld in artikel 1, derde lid, betreft en het raadslid of de griffier onevenredig veel tijd vraagt in relatie tot de andere werkzaamheden. Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Bronckhorst, vastgesteld door de raad op 3 januari 2005

 • 2

  Bij weigering van ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid stelt de ambtenaar zijn leidinggevende en de secretaris hiervan in kennis.

 • 3

  De secretaris beoordeelt ambtelijk in laatste instantie of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt. Alvorens daartoe te besluiten treedt hij in overleg met de griffier en zonodig het betrokken raadslid met het oogmerk een bevredigende oplossing voor alle betrokkenen te realiseren.

 • 4

  Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en indien van toepassing aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

Artikel 3  

Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de secretaris wordt geweigerd kan de griffier of het betrokken raadslid het verzoek om bijstand voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, over het verzoek.  

Artikel 4  

 • 1

  Indien een raadslid of griffier niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doen zij -het raadslid via de griffier- hiervan mededeling aan de secretaris.

 • 2

  Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, over de zaak.

Artikel 5  

 • 1

  Elk raadslid en de griffier hebben recht op ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1, derde lid, waarbij de omvang van de bijstand in evenredigheid moet blijven met de andere werkzaamheden.

 • 2

  De secretaris houdt desgewenst een register van de verleende ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1, waarin wordt opgenomen, hoeveel uur ambtelijke bijstand per medewerker per jaar aan de verschillende raadsfracties en de griffier wordt geleverd.

Paragraaf 2 Fractieondersteuning

Artikel 6  

 • 1

  De fracties, zoals bedoeld in artikel 6 van het reglement van orde voor de gemeenteraad, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2

  Deze bijdrage bestaat maximaal uit een vast deel van € 1.000,-- voor elke fractie en een bedrag van € 250,-- per raadszetel. Deze bedragen worden jaarlijks in de begroting aan de prijsontwikkeling aangepast.

 • 3

  Daarnaast kunnen de fracties een bij de begroting nader vast te stellen budget voor personele ondersteuning toegekend krijgen.

Artikel 7  

 • 1

  Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken. Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Bronckhorst, vastgesteld door de raad op 3 januari 2005

 • 2

  De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften;

  • d.

   uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen;

  • e.

   opleidingen voor raads- en commissieleden.

Artikel 8  

 • 1

  De bijdrage voor fractieondersteuning wordt per jaar tot uiterlijk 1 februari van het volgende jaar op basis van declaraties verstrekt. De declaraties worden door de fractievoorzitter en de griffier voor akkoord getekend, als zij voldoen aan deze verordening.

 • 2

  In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt de bijdrage verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de raadsleden aftreden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt wordt de bijdrage verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

Artikel 9  

 • 1

  Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdrage voor fractieondersteuning naar rato van het zeteltal.

 • 2

  Bij splitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 6, tweede lid, vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.

Artikel 10  

 • 1

  De raad reserveert het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de bijdrage toekomend aan een fractie ter besteding door die fractie in volgende jaren.

 • 2

  De reserve is niet groter dan 30 % van de bijdrage die de fractie in het voorgaande kalenderjaar ingevolge artikel 6 toekwam.

Paragraaf 3 Slotbepaling

Artikel 11  

 • 1

  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2005.

 • 2

  De regelingen inzake het verstrekken van ambtelijke bijstand aan de leden van de gemeenteraad, vastgesteld door de gemeenteraden van de voormalige gemeenten binnen Bronckhorst worden met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2005 ingetrokken.

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Bronckhorst, vastgesteld door de raad op 3 januari 2005

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 3 januari 2005,

de griffier,                      de voorzitter, K.E. Pijnenburg               H.L. van der Wende