Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Delegatiebesluit 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit 2008
CiteertitelDelegatiebesluit 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 156, eerste lid
 2. Algemene wet bestuursrecht afdeling 10.1.2
 3. alsmede de relevante artikelen en bepalingen behorend bij dit delegatiebesluit

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-2009Nieuwe regeling

18-12-2008

Contact, 13 januari 2009

Raad, 081218

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit 2008

Raadsbesluit

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 081217/16;

De raad van de gemeente Bronckhorst;

gelezen het voorstel van het college van b en w van 30 september 2008;

gelet op de bespreking van de raadscommissie Evaluatie en controle van 10 december 2008;

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht alsmede de relevante artikelen en bepalingen behorend bij dit delegatiebesluit;

besluit:

I In te trekken: het delegatiebesluit van 23 maart 2006 (voorstel no 060323/12); het delegatiebesluit van 25 januari 2007 (voorstel no 070125/9) en het delegatiebesluit van 26 juni 2008 (voorstel no 080626/16 onder punt 1 en 2). II Vast te stellen het delegatiebesluit gemeente Bronckhorst 2008.

Titeldeel 1 Algemene wet bestuursrecht

Artikel 1  

Het college oefent de bevoegdheid uit tot het toepassen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2  

Het college oefent de bevoegdheid uit tot het nemen van verdagingsbesluiten in gevallen dat de beslissing op bij de raad ingediende bezwaarschriften, als bedoeld in artikel 7:10 lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover deze in behandeling zijn bij de commissie voor bezwaarschriften, krachtens de daarop van toepassing zijnde wettelijke bepalingen moet worden verdaagd.

Titeldeel 1 Openbaarheid van bestuur

Artikel 3  

Het college oefent de bevoegdheid uit tot het beslissen op verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur, welke zijn gericht aan de gemeenteraad.

Titeldeel 1 Gemeenschappelijke regelingen

Artikel 4  

Het college is bevoegd tot het in overeenstemming met de gemeentelijke begroting en het gemeentelijk beleid indienen van zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting en ontwerprekening van gemeenschappelijke regelingen.

Titeldeel 1 Ruimtelijke ordening

Artikel 5  

Het college oefent de bevoegdheid, als bedoeld in artikel 3.10 van de Wet ruimtelijk ordening, uit met de verplichting voor het college dat zij van elk door hen genomen projectbesluit mededeling doen aan de raad in de eerstvolgende raadsvergadering. Deze bevoegdheid geldt alleen voor die projecten die onderdeel vormen van of direct voortvloeien uit door de raad van Bronckhorst c.q. de raden van de voormalige gemeenten Hengelo, Hummelo en Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem vastgestelde planologische structuurschetsen, structuurplannen, ruimtelijke beleidsvisies, ontwikkelings- of structuurvisies. Bij twijfel over de interpretatie beslist de gemeenteraad.

Artikel 6  

Het college oefent de bijbehorende bevoegdheid, als bedoeld in artikel 6.12 leden 1 en 2 van de Wet ruimtelijke ordening, uit tot het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan voor de onder het vorige artikel bedoelde gevallen.

Artikel 7  

 • 1.

  Het college oefent de bevoegdheid uit tot het nemen van besluiten, als bedoeld in de artikelen 19a lid 5 en 11 en artikel 19 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening zoals deze gold tot 1 juli 2008.

 • 2.

  Het college doet van een besluit om vrijstelling mededeling aan de raad in de eerstvolgende raadsvergadering

 • 3.

  Deze bevoegdheid geldt alleen voor die projecten die onderdeel vormen van of direct voortvloeien uit de door de raad van Bronckhorst c.q. de raden van Hengelo, Hummelo en Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem vastgestelde planologische structuurschetsen, structuurplannen, ruimtelijke beleidsvisies of ontwikkelingens- of structuurvisies.

Titeldeel 1 Wegenverkeerswet

Artikel 8  

Het college oefent de bevoegdheid uit tot het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom, als bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet.

Titeldeel 1 Wegenwet

Artikel 9  

Het college oefent de bevoegdheid uit tot het besluiten over de (bestemming onttrekking) openbare weg het op basis van artikel 5, 9 en 11 van de Wegenwet.

Titeldeel 1 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Artikel 10  

Het college oefent de bevoegdheid ingevolge artikel 18, eerste lid Wet vervoer gevaarlijke stoffen tot het aanwijzen van wegen of weggedeelten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Titeldeel 1 Economische zaken

Artikel 11  

Het college oefent de bevoegdheid uit om de jaarlijkse koopzondagen aan te wijzen zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Winkeltijdenwet.

Artikel 12  

Het college kan de uitoefening van de in dit besluit aan hen gedelegeerde bevoegdheden mandateren aan door hen aan te wijzen medewerkers.

Artikel 13  

Dit besluit kan worden aangehaald als “delegatiebesluit Bronckhorst 2008”

Artikel 15  

Het delegatiebesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het huis-aan-huisblad “Contact”

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 18 december 2008,de plv. griffier, de voorzitter,G.J. Mugge H.A.J. Aalderink