Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Verordening auditcommissie gemeente Bronckhorst 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening auditcommissie gemeente Bronckhorst 2018
CiteertitelVerordening auditcommissie gemeente Bronckhorst 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-2018Nieuwe regeling

27-09-2018

gmb-2018-210522

Raad-00386

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening auditcommissie gemeente Bronckhorst 2018

De raad van de gemeente Bronckhorst;

 

gelet op de bespreking in de commissievergadering van 12 september 2018;

 

gelet op het bepaalde in artikel 82 van de Gemeentewet;

Besluit:

In te trekken de verordening auditcommissie gemeente Bronckhorst 2014:

 

Vast te stellen de verordening auditcommissie gemeente Bronckhorst 2018.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  commissie: de auditcommissie;

 • 2.

  lid: raadslid of diens plaatsvervanger;

 • 3.

  voorzitter: voorzitter van de auditcommissie;

 • 4.

  accountant: de door de raad aangewezen accountant;

 • 5.

  rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie van de gemeente Bronckhorst.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De commissie heeft als taak om:

  • a.

   de selectie van de accountant voor te bereiden;

  • b.

   met de accountant te overleggen over de jaarstukken en de boardletter;

  • c.

   de raad te adviseren over het verstrekken van deelopdrachten aan de accountant;

  • d.

   de raad te adviseren over horizontaal toezicht;

  • e.

   de raad te adviseren over financiële onderwerpen voor de raad, zoals bijv. de boardletter en de jaarrekening.

  • f.

   met de rekenkamercommissie te overleggen over onderzoeken en het jaarlijkse onderzoeksplan van de rekenkamercommissie;

  • g.

   de raad te adviseren over onderzoeksrapporten;

  • h.

   de raad te adviseren over het jaarverslag van de rekenkamercommissie.

  • i.

   de selectie en het ontslag van de leden van de rekenkamercommissie voor te bereiden;

  • j.

   de raad te adviseren over het functioneren van de rekenkamercommissie en haar leden.

 • 2.

  De commissie stemt alle onderzoeksplannen op elkaar af die worden opgesteld in het kader van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.

 • 3.

  De commissie maakt verslag van de vergaderingen en brengt deze ter kennis van de raad via de lijst ingekomen stukken.

Artikel 3 Leden van de auditcommissie en stemrecht

 • 1.

  De commissie bestaat uit één raadslid per fractie of diens plaatsvervanger.

 • 2.

  De raadsleden hebben stemrecht in de commissie.

 • 3.

  De wethouder financiën, een vertegenwoordiger van de directie en een vertegenwoordiger van de afdeling control zijn adviseur van de commissie.

 • 4.

  De accountant en een lid van de rekenkamercommissie zijn extern adviseur van de commissie.

 • 5.

  De commissie kan anderen als adviseur uitnodigen in de vergadering aanwezig te zijn.

 • 6.

  De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van de commissie.

Artikel 4 Benoeming en ontslag

 • 1.

  De gemeenteraad benoemt en ontslaat de leden en hun plaatsvervangers die namens de raad zitting hebben in de commissie.

 • 2.

  De zittingsperiode van de raadsleden in de commissie eindigt wanneer zij ophouden lid te zijn van de raad en in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad of wanneer het raadslid ontslag neemt als lid van de commissie.

Artikel 5 Voorzitter

 • 1.

  De commissie kiest, uit de in de commissie zitting hebbende raadsleden, een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeen roepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de taken en bevoegdheden van de commissie, het opstellen van adviezen en raadsvoorstellen.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking onmiddellijk na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening auditcommissie gemeente Bronckhorst 2018’.

   

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 27 september 2018,

de griffier,

M. van derLeur

de voorzitter,

M.Besselink