Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2018
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen
 3. artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen
 4. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen
 5. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2019Nieuwe regeling

24-01-2019

gmb-2019-22842

Z109559/Raad-00400

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2018

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: Raad-00400

 

De raad van de gemeente Bronckhorst;

 

gelezen het voorstel van het college van b en w van 13 november 2018;

 

besproken in de commissievergadering van 10 januari 2019;

 

gelet op de Gemeentewet;

 

gelet op de artikelen 3.2, 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Besluit:

 

 • 1.

  In te trekken de Verordening basisregistratie personen Bronckhorst 2014

 • 2.

  Vast te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2018.

Begripsbepalingen

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één Basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het Rijk beheerde en lokale door gemeenten beheerde voorzieningen.

Ingeschrevene en ingezetene

Een ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de BRP. Dat kan ook een persoon betreffen die niet in Nederland woonachtig is, maar wel een relatie heeft met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die in de gemeente Bronckhorst woont.

Derde

Een derde is elke natuurlijk persoon, niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon, die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de de gemeente Bronckhorst, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de de gemeente Bronckhorst.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de de gemeente Bronckhorst en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de de gemeente Bronckhorst was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3;

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de de gemeente Bronckhorst gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

Het college van burgemeester en wethouders stelt een regeling vast waarin aangewezen worden:

 • 1.

  de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt;

 • 2.

  de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

 • 3.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de werkzaamheden die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de op de voorgeschreven wijze van bekendmaking;

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: De verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2018.

   

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 24 januari 2019,

de griffier,

E.G.Bunt

de voorzitter,

M.Besselink