Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Buren 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Buren 2019
CiteertitelTarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Buren 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

06-11-2018

gmb-2018-242943

Z.005026

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Buren 2019

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

Hoofdstuk 2 Begraven, Verstrooien en Bijzetten

Hoofdstuk 3 Grafbedekking en onderhoud

Hoofdstuk 4 Inschrijven en overboeken van grafruimten

Hoofdstuk 5 Overige heffingen

Hoofdstuk 6 Kwijtschelding

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

Onderdeel 1.1 Uitgifte particulier graf

1.1.1. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot begraven gedurende een tijdvak van 30 jaar wordt geheven:

 

a.

in een daarvoor aan te wijzen grafruimte

616,96

b.

voor een kindergraf <1 jaar

154,25

c.

voor een kindergraf ouder dan 1 jaar en jonger dan 12 jaar

308,48

d.

voor een urnengraf of een urnennis

308,48

 

1.1.2. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot begraven gedurende een tijdvak van 20 jaar wordt geheven:

 

a.

in een daarvoor aan te wijzen grafruimte

411,31

b.

voor een kindergraf <1 jaar

102,83

c.

voor een kindergraf ouder dan 1 jaar en jonger dan 12 jaar

205,65

d.

voor een urnengraf of een urnennis

205,65

 

1.1.3. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot begraven gedurende een tijdvak van 10 jaar wordt geheven:

 

a.

voor een urnengraf of een urnennis

102,83

1.1.4. Voor het reserveren van het uitsluitend recht voor een naastliggend graf gedurende een tijdvak van 1 jaar wordt geheven:

 

a.

voor een particulier graf inclusief onderhoud en administratieve kosten

153,60

 

Het is mogelijk om een naastliggend particulier graf conform 1.1.1.a of 1.1.2.a te huren.  Voor de begripsomschrijving van een “grafruimte” wordt verwezen naar de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2019 en de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Buren 2018.

Onderdeel 1.2 Uitgifte algemeen graf

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot begraven gedurende een tijdvak van 10 jaar wordt geheven:

 

a.

in een daarvoor aan te wijzen grafruimte

300,54

b.

voor een kindergraf <1 jaar

75,35

c.

voor een kindergraf ouder dan 1 jaar en jonger dan 12 jaar

150,27

Onderdeel 1.3 Verlenging particulier graf

1.3.1 Het tarief bedraagt voor het verlengen van het tijdvak met tien jaar:

 

a.

als bedoeld in de onderdelen 1.1.1 a. en 1.1.2 a

205,65

b.

als bedoeld in de onderdelen 1.1.1 b. en 1.1.2 b

51,42

c.

als bedoeld in de onderdelen 1.1.1 c. en 1.1.2 c

102,83

d.

als bedoeld in de onderdelen 1.1.1 d, 1.1.2 d en 1.1.3 a

102,83

 

1.3.2 Het tarief bedraagt voor het verlengen van het tijdvak met 20 jaar:

 

a.

als bedoeld in de onderdelen 1.1.1 a. en 1.1.2 a

411,31

b.

als bedoeld in de onderdelen 1.1.1 b. en 1.1.2 b

102,83

c.

als bedoeld in de onderdelen 1.1.1 c. en 1.1.2 c

205,65

d.

als bedoeld in de onderdelen 1.1.1 d. en 1.1.2 d

205,65

 

1.3.3 Het tarief bedraagt voor het verlengen van het tijdvak met 30 jaar:

 

a.

als bedoeld in onderdeel 1.1.1 a.

616,96

b.

als bedoeld in onderdeel 1.1.1 b.

154,23

c.

als bedoeld in onderdeel 1.1.1 c.

308,48

d.

als bedoeld in onderdeel 1.1.1 d.

308,48

Hoofdstuk 2 Begraven, Verstrooien en Bijzetten

Onderdeel 2.1 Begraven (machinaal gegraven)

Het tarief bedraagt voor het (machinaal) begraven indien dit geschiedt op werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 14.00 uur van:

 

a.

een persoon van 12 jaar of ouder

963,58

b.

een persoon ouder dan 1 jaar en jonger dan 12 jaar

482,30

c.

een persoon jonger dan 1 jaar

240,64

d.

een persoon in een nieuw te maken keldergraf

1.179,65

e.

een persoon in een bestaand keldergraf

559,10

f.

een urn in een urnengraf

482,30

Onderdeel 2.2 Begraven (handmatig gegraven)

Het tarief bedraagt voor het (handmatig) begraven indien dit geschiedt op werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 tot 16.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 14.00 uur van:

 

a.

een persoon van 12 jaar of ouder

1.508,35

b.

een persoon ouder dan 1 jaar en jonger dan 12 jaar

751,62

c.

een persoon jonger dan 1 jaar

375,81

  

Toelichting handmatig begraven:

Het betreft hier een begraving die op verzoek van belanghebbende op een specifieke plaats moet plaatsvinden en waarbij het graf niet met een machine gegraven kan worden.

 

Onderdeel 2.3 Verstrooien/bijzetten

Het tarief bedraagt voor:

 

a.

het bijzetten van een asbus of urn in een urnennis

482,30

b.

het verstrooien van as in een graf

240,64

c.

het verstrooien op een strooiveld

120,83

Onderdeel 2.4 Buitengewone uren

De in onderdeel 2.1 en 2.2 genoemde tarieven worden met 100% verhoogd, indien het begraven of bijzetten moet plaatsvinden op buitengewone uren. Onder buitengewone uren wordt verstaan:

- op maandag t/m vrijdag vóór 09.00 uur of ná 16.00 uur;

- op zaterdagen vóór 09.00 uur of ná 14.00 uur. 

 

Deze bepaling is niet van toepassing indien de begraving of bijzetting op de buitengewone tijden is gelast in het belang van de openbare orde of volksgezondheid.

 

Hoofdstuk 3 Grafbedekking en onderhoud

Onderdeel 3.1 Plaatsen gedenkteken

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken zoals bedoeld in Hoofdstuk 7 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Buren 2018

92,67

Onderdeel 3.2 Onderhoud begraafplaats van graven uitgegeven vóór 01-01-2009

1. Het jaarlijkse tarief voor onderhoud op de begraafplaatsen in Buren bedraagt, uitgegeven vóór 01-01-2009

 

a.

voor een particulier graf van een persoon van 12 jaar of ouder

128,51

b.

voor een persoon ouder dan 1 jaar en jonger dan 12 jaar

64,26

c.

voor een persoon jonger dan 1 jaar

32,15

d.

voor een urnengraf of urnennis

64,26

e.

voor een algemeen graf

64,26

 

Toelichting:

Voor graven uitgegeven ná 01-01-2009 is het niet meer mogelijk te kiezen voor jaarlijkse betaling van het onderhoud.

 

Voor graven uitgegeven vóór 01-01-2009 is het niet meer mogelijk te kiezen voor jaarlijkse betaling van het onderhoud indien de termijn voor het verlenen van het uitsluitend recht tot begraven wordt verlengd.

 

Onderdeel 3.3 Afkoop onderhoud van graven uitgegeven vóór 01-01-2009

 

1.

Het in onderdeel 3.2 genoemde jaarlijkse recht kan op verzoek van belastingplichtige worden afgekocht. De afkoopsom wordt berekend op 75% van het jaarlijkse recht, vermenigvuldigd met het aantal jaren waarvoor het uitsluitend recht als bedoeld in hoofdstuk 1 geldt.

2.

Het onderhoud geschiedt in geen geval langer dan gedurende de tijd, dat de grafruimte in stand blijft.

3.

Indien de termijn als aangegeven in het tweede lid eerder eindigt dan de termijn waarvoor het recht is afgekocht, vindt geen teruggaaf plaats.

Onderdeel 3.4 Onderhoud begraafplaats van graven uitgegeven ná 01-01-2009

1.

Bij de uitgifte van een graf zoals is genoemd in Hoofdstuk 1 wordt voor de tijd waarvoor het recht van begraven is verleend het onderhoud in rekening gebracht (tijdvak x tarief jaarlijks onderhoud (onderdeel 3.2) x 75%).

2

Indien belanghebbende geen financiële mogelijkheden heeft tot betaling van de totale afkoopsom zoals bedoeld in onderdeel 3.4 lid 1 van deze tarieventabel en er sprake is van een particulier graf, zal de gemeente overgaan tot het uitgeven van een algemeen graf voor het tijdvak van 10 jaar, zoals bedoeld in onderdeel 1.2 van deze verordening.

 

Onderdeel 3.5 Onderhoud naastliggend graf

 

1.

Bij de uitgifte van een graf zoals is genoemd in Hoofdstuk 1 wordt voor de tijd waarvoor het recht van begraven is verleend het onderhoud in rekening gebracht

(tijdvak x tarief jaarlijks onderhoud (onderdeel 3.2) x 75%)

1.

Bij de uitgifte van een graf zoals is genoemd in Hoofdstuk 1 wordt voor de tijd waarvoor het recht van begraven is verleend het onderhoud in rekening gebracht

(tijdvak x tarief jaarlijks onderhoud (onderdeel 3.2) x 75%)

Hoofdstuk 4 Inschrijven en overboeken van grafruimten

Het tarief bedraagt voor het inschrijven of laten overschrijven in een daartoe bestemd register

25,60

Hoofdstuk 5 Overige heffingen

Het tarief bedraagt voor:

a.

het ruimen of schudden van een graf op verzoek

624,64

b.

het gebruik van de aula te Zoelen per begrafenis, verstrooiing of bijzetting

346,11

c.

het luiden van een van de klokken

58,37

d.

het groen maken van het graf

68,61

e.

het voorlopen door een medewerker van de gemeente Buren bij de begrafenis

109,57

Hoofdstuk 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van de op basis van deze verordening geheven rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Indien belanghebbende een verzoek tot kwijtschelding indient en er sprake is van een particulier graf, zal de gemeente in overleg met belanghebbende overgaan tot het uitgeven van een algemeen graf voor het tijdvak van 10 jaar, zoals bedoeld in onderdeel 1.2 van deze verordening.  

De tarieventabel 2019 behoort bij het raadsbesluit van 6 november 2018 tot vaststelling van de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Buren 2019’.

 

De griffier van de gemeente Buren, d.d. 6 november 2018

G. van Droffelaar