Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Buren 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Buren 2019
CiteertitelLegesverordening gemeente Buren 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
 5. artikel 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201907-02-2019Nieuw

06-11-2018

gmb-2018-271333

Z.005026

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Buren 2019

De raad van de gemeente Buren;

gezien het voorstel van college van burgemeesters en wethouders van 25 september 2018;

geletop de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h. en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit

vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Buren 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag' de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week' een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand' het tijdvak dat loopt van n-e dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)-e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de n-e dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)-e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  'jaar' het tijdvak dat loopt van de n-e dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)-e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar' de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • f.

  ‘liefdadig’ gericht op het geven van steun aan noodlijdende personen

 • g.

  ‘niet-commercieel’ de (exploitatie van de) activiteit vindt niet plaats uit winstoogmerk, maar om in het algemeen belang gelegen redenen en de opbrengst komt ten goede aan niet commerciële verenigingen, kerken of stichtingen gevestigd in de gemeente Buren of aan een liefdadig doel.

 • h.

  Apv Algemene plaatselijke verordening Gemeente Buren.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; 

 •  

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

 •  

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van de volgende aanvragen:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • c.

  onderdeel 1.20.1.1 Inzamelingsvergunning, indien er sprake is van een niet commerciële activiteit of indien er sprake is van een activiteit, waarvan de opbrengst voor een liefdadig doel is bestemd (voorbeeld: bedrijf organiseert actie voor slachtoffers tsunami).

 • d.

  onderdeel 3.2.1 Organiseren evenementen en markten, indien er sprake is van een niet commerciële activiteit of indien er sprake is van een activiteit, waarvan de opbrengst voor een liefdadig doel is bestemd met uitzondering van de kosten voor de gebruiksvergunning zoals vermeld onder 3.2.1.4 en de ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet onderdeel 3.1.3. Indien van toepassing wordt voor deze twee vergunningen/ontheffingen dus te allen tijden het genoemde legesbedrag in rekening gebracht.

 • e.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 4.

  De leges worden verhoogd met de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag medegedeelde kosten van zegel, registratie, briefport en andere rechten.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9 eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a)

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b)

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van de leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 10 Machtiging tot overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

 • 2.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • 3.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • 4.

  onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

 • 5.

  onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

 • 6.

  hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening op heffing en de invordering van leges Buren 2018’ vastgesteld in de vergadering van 19 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening gemeente Buren 2019'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Buren

d.d. 6 november 2018.

 

De griffier,

G. van Droffelaar

De voorzitter,

J.A. de Boer MSc

Tarieventabel leges Buren

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 

Burgerlijke stand

Huwelijk voltrekking / registratie partnerschap

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

1.1.1.1

Maandag tussen 09.30 en 16.30 uur en dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.30 uur

268,00

1.1.1.2

Maandagmorgen van 09.00 tot 09.30 uur

 gratis 

de voltrekking kan alleen kosteloos in het gemeentehuis in Maurik plaatsvinden

1.1.1.3.

Overige tijdstippen

532,00

De tarieven genoemd onder 1.1.1.1 en 1.1.1.3. hebben betrekking op de bestaande aangewezen trouwlocaties:

 - de trouwzaal van het gemeentehuis, De Wetering 1 in Maurik

 - de Prinsenhof, De Bijen 1 in Buren

 - het Weeshuis, Weeshuiswal 9 in Buren (excl. kosten van het Weeshuis zelf)

1.1.1.4

Maandag tussen 09.30 en 16.30 uur en dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.30 uur op een andere dan in bovengenoemde locaties

321,00

1.1.1.5

Overige tijdstippen op een andere dan in bovengenoemde locaties

585,00

1.1.1.6

Het tarief bedraagt voor de annulering in de laatste 4 weken vóór de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, zoals bedoeld in artikel 1.1.1.1 en 1.1.1.3 t/m 1.1.1.5

53,00

Omzetten geregistreerd partnerschap in een huwelijk

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk als daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

1.1.2.1

Maandag tussen 09.30 en 16.30 uur en dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.30 uur

268,00

1.1.2.2

Maandagmorgen van 09.00 tot 09.30 uur:

de omzetting kan alleen kosteloos in het gemeentehuis in Maurik plaatsvinden

1.1.2.3

Overige tijdstippen:

535,00

De tarieven genoemd onder 1.1.2.1 en 1.1.2.3 hebben betrekking op de bestaande aangewezen trouwlocaties :

- de trouwzaal van het gemeentehuis, De Wetering 1 in Maurik

- de Prinsenhof, De Bijen 1 in Buren

- het Weeshuis, Weeshuiswal 9 in Buren (excl. kosten van het Weeshuis zelf)

1.1.2.4

Administratieve omzetting in spreekkamer gemeentehuis

80,00

Bijzonder huis

1.1.3

Het extra tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek bedraagt

160,00

1.1.4

Het extra tarief voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek bedraagt

160,00

Trouwboekje / partnerschapboekje

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering (duplicaat)

34,00

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering (duplicaat)

52,00

1.1.5.3

een gecalligrafeerd trouwboekje of partnerschapboekje, het onder 1.1.5.1 of 1.1.5.2 genoemde tarief verhoogd met

37,00

1.1.5.4

het gecalligrafeerd aanbrengen van een mutatie, per mutatie (geboorte inschrijving en aantekening overlijden)

33,00

1.1.5.5

het gecalligrafeerd inschrijven van getuigen, per getuige

13,00

Getuigen

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige

27,00

1.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 2 

Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 Max wettelijk tarief 

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 Max wettelijk tarief 

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 Max wettelijk tarief 

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 Max wettelijk tarief 

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 Max wettelijk tarief 

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 Max wettelijk tarief 

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

 Max wettelijk tarief 

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 Max wettelijk tarief 

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 Max wettelijk tarief 

1.2.6.

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart, indien paspoort of identiteitskaart automatisch is vervallen als een uitreisverbod is opgelegd door de minister van Veiligheid en Justitie

 Max wettelijk tarief 

1.2.7

voor een spoedlevering van de in de onderdelen1.2.1 tot en met1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

 Max wettelijk tarief 

Bezorgen van reisdocumenten

1.2.8

Bovenstaande producten kunnen op verzoek van de aanvrager ook bezorgd worden. De door de gemeente te maken kosten worden doorberekend aan de aanvrager.

Hoofdstuk 3 

Rijbewijzen

Rijbewijs

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

 Max wettelijk tarief 

Spoed

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

 Kosten afdracht RDW 

Hoofdstuk 4 

Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen (BRP)

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

9,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de Basisregistratie personen.

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

9,00

Onderzoek BRP

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

27,00

Bewijs van opneming in het BRP 

1.4.6.1

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een bewijs van opneming in de basisregistratie personen, via de balie

9,00

1.4.6.2

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een bewijs van opneming in de basisregistratie personen, via het digitale loket

7,00

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Niet van toepassing

Hoofdstuk 6 

Verstrekkingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Niet van toepassing

 

Hoofdstuk 7 

Bestuursstukken

Financiële bestuursstukken

Deze bestuursstukken zijn via de website www.buren.nl gratis te downloaden.

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting:

54,00

- programmabegroting

54,00

- productenbegroting

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening:

54,00

- programmarekening

54,00

- productenrekening

Voor het aanleveren van een bestand bedraagt het tarief

27,00

Incidentele afschriften bestuursstukken

Deze bestuursstukken zijn via de website www.buren.nl gratis te downloaden.

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.2.1.

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

0,80

1.7.2.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

0,80

1.7.2.3

een afschrift van het verslag van een voorbespreking, per pagina

0,80

met een maximum van 12,50 euro

1.7.2.4

een afschrift van een verordening, per pagina

0,80

met een maximum van 36,50 euro

Abonnement bestuursstukken

Deze bestuursstukken zijn via de website www.buren.nl gratis te downloaden. Het afsluiten van nieuwe abonnementen is niet meer mogelijk.

1.7.3.

Het tarief bedraagt – voor lopende abonnementen – voor een kalenderjaar:

1.7.3.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

108,00

1.7.3.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

108,00

1.7.3.3

op de verslagen van de vergaderingen van een voorbespreking

54,00

1.7.3.4

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

54,00

Hoofdstuk 8 

Vastgoedinformatie

Niet van toepassing 

Informatie met betrekking tot (onder andere) een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, Monumentenwet 1988, het gemeentelijk beperkingsregister of de gemeentelijke beperkingsregistratie als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, gemeentelijk adressenbestand, gebouwenregistratie en dergelijke is veelal digitaal beschikbaar.

Deze informatie is niet meer via de gemeente Buren beschikbaar.

Hoofdstuk 9 

Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag

0,00

1.9.2.1

tot het afgeven van een bewijs van in leven zijn, via de balie

9,00

1.9.2.2.

tot het afgeven van een bewijs van in leven zijn, via het digitale loket

6,00

1.9.3

tot het afgeven van een legalisatie van een handtekening

9,00

1.9.4

tot het afgeven van een waarmerking van documenten

9,00

1.9.5

tot het afgeven van een bewijs van Nederlanderschap

9,00

Hoofdstuk 10 

Gemeentearchief

Nasporing gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, per adres, per perceel of per onderwerp 

54,00

1.10.1.1

Het tarief uit artikel 1.10.1. wordt verhoogd met het bedrag dat een andere instantie bij de gemeente in rekening brengt voor het doen van nasporingen in hun archief zoals het Regionaal Archief Rivierenland of de Provincie.

Afschrift stukken uit gemeentearchief

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van:

1.10.2.1

een afschrift, fotokopie of digitale kopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, voor 6 kopieën of meer, per pagina op papier van A4-formaat

0,35

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

4,00

1.10.2.3

een lichtdruk van een bouwtekening, per lichtdruk of digitale kopie

5,00

Hoofdstuk 11 

Huisvestingswet

Niet van toepassing

 

Hoofdstuk 12 

Leegstandswet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid onder a, van de Leegstandwet,

56,00

vermeerderd met de kosten genoemd onder 2.3.1.1 indien de vergunning slechts verleend kan worden op basis van artikel 2.12, eerste lid van de Wabo of indien de vergunning slechts kan worden verleend met een ontheffing volgens artikel 2.12 eerste of tweede lid.

1.12.2

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid onder b, c en d, van de Leegstandwet

56,00

1.12.3

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

56,00

1.12.4

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid onder c, waarbij sprake is van een complexgewijze aanvraag en behandeling

334,00

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

Niet van toepassing

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen

Niet van toepassing

 Hoofdstuk 15

 Winkeltijdenwet

 Zie Titel 3, Hoofdstuk 6 

Hoofdstuk 16 

 Kansspelen 

Aanwezigheidsvergunning

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:(wettelijke tarieven opgenomen in het Speelautomaten besluit 2000)

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

56,50

en voor iedere volgende speelautomaat

56,50

1.16.1.3

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

56,50

1.16.1.4

voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste speelautomaat

56,50

en voor iedere volgende speelautomaat

56,50

Loterijvergunning

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen

53,00

Het bedrag wordt verhoogd met € 32,- aan publicatiekosten, per geplaatst bericht.

Hoofdstuk 17 

Kinderopvang

Register kinderopvang

 Een uittreksel is via het landelijk register (www.landelijkregisterkinderopvang.nl) gratis in te zien. Het is niet langer mogelijk om deze gegevens bij de gemeente op te vragen. 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot registratie van een kinderopvangvoorziening:

1.17.1

1.17.1.1

voor een instelling voor kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau)

911,00

1.17.1.2

voor gastouders

550,00

Hoofdstuk 18 

Kabels en leidingen

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Buren 2013

48,00

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Buren 2013

1.18.2.1

voor sleuven met een kabel/leidinglengte van 0 tot 250 meter

321,00

1.18.2..2

voor sleuven met een kabel/leidinglengte vanaf 250 tot 1500 meter

423,00

1.18.2.3

voor sleuven met een kabel/leidinglengte vanaf 1500 meter tot 5000 meter

543,00

1.18.2.4

voor sleuven met een kabel/leidinglengte vanaf 5000 meter en meer, per strekkende meter

0,13

1.18.3

Het tarief bedraagt voor het overleg met de netbeheerder of per overleg met netbeheerder en overige belanghebbenden

445,00

1.18.4

Indien met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel/leiding plaatsvindt, dan worden de leges verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Indien een begroting als bedoeld onder 1.18.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

80,00

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

53,00

Gehandicaptenparkeerkaart

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.3.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

285,00

1.19.3.2

tot het verlengen of vernieuwen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) indien daarvoor een medische keuring vereist is

285,00

1.19.3.3

tot het verlengen of vernieuwen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) indien daarvoor geen medische keuring vereist is

63,00

1.19.3.4

Bij het niet verschijnen op een gemaakte afspraak voor een keuring wordt het no-show tarief van de keuringsinstantie doorberekend aan de aanvrager. De regels van de keuringsinstantie met betrekking tot het tijdig afmelden zijn hierbij leidend.

65,00

Gehandicaptenparkeerplaats

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

468,00

 

Hoofdstuk 20 

Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

Inzamelingsvergunning

1.20.1.1

tot het verstrekken van een inzamelingsvergunning als bedoeld in artikel 5:13 van de A.P.V.

53,00

Stookontheffing

1.20.1.2

tot het verstrekken van een stookontheffing als bedoeld in artikel 5:34 van de A.P.V.

58,00

het genoemde bedrag wordt verhoogd met € 32,-- publicatiekosten, per geplaatst bericht

Ontheffing sluitingstijden

1.20.1.3

tot het verstrekken van een ontheffing sluitingstijden zoals bedoeld in artikel 2:29 van de A.P.V. :

a. eenmalig, voor de duur van 1 dag

150,00

b. structureel, voor onbepaalde tijd

500,00

het genoemde bedrag wordt verhoogd met € 32,-- publicatiekosten, per geplaatst bericht

Vuurwerk verkoopvergunning

1.20.1.4

tot het verstrekken van een vuurwerk verkoopvergunning als bedoeld in artikel 2:72 van de A.P.V.

472,00

het genoemde bedrag wordt verhoogd met € 32,-- publicatiekosten, per geplaatst bericht

Verkeerstelling

1.20.1.5.1

tot het beschikbaar stellen van een reeds uitgevoerde verkeerstelling, per locatie

56,00

1.20.1.5.2

tot het uitvoeren van een verkeerstelling, per locatie

557,00

Algemeen

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

2,50

1.20.2.2

afschriften, doorslagen, fotokopieën of een digitale kopie van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.20.2.2.1

voor 6 kopieën of meer, per pagina op papier van A4-formaat

0,35

1.20.2.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

1,20

1.20.2.2.3

bestanden op CD of DVD, per CD of DVD

12,50

1.20.2.3

kaarten en tekeningen, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

5,00

1.20.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

108,00

1.20.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

6,30

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Aanlegkosten :

het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.2

Bouwkosten :

Bij het bepalen van de hoogte van de bouwkosten wordt uitgegaan van normkosten, zoals die staan vermeld in het overzicht (ROEB-lijst) dat bij deze tarieventabel als bijlage is opgenomen. Indien de bouwkosten niet kunnen worden bepaald aan de hand van het hiervoor genoemde overzicht, worden de bouwkosten vastgesteld op basis van het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.3

Vooroverleg :

Verzoeken waarbij het gaat om de vraag of een bouwplan planologisch passend is, met eventueel de toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1 (binnenplanse afwijking) of sub 2 (buitenplanse afwijking op basis Bor) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) mogelijk is, en naar een onderzoek of het college van B&W aan het plan wil meewerken. Onder vooroverleg wordt mede verstaan een schetsplan en een conceptaanvraag;

2.1.1.4

Principeverzoek :

Beoordeling van een verzoek om medewerking voor een bepaalde activiteit, bouwplan of anderszins, dat niet passend is binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan c.q. beheersverordening en waaraan niet met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1 of 2º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) medewerking kan worden verleend (waaronder verzoeken om bestemmingsplanherziening, wijzigingsplan, uitwerkingsplan, omgevingsvergunning artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3)

2.1.1.5

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

2.1.1.6

A.P.V.: Algemene Plaatselijke Verordening;

2.1.1.7

Wro: Wet ruimtelijke ordening;

2.1.1.8

Wnb: Wet natuurbescherming

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2.1.4

In behandeling nemen en buiten behandeling stellen

Als een aanvraag in behandeling wordt genomen is één van de eerste uitvoeringshandelingen een toets op volledigheid van het dossier. Voor de legesheffing is de aanvraag op dat moment in behandeling genomen en worden leges geheven. Als uit de volledigheidstoets blijkt dat een dossier niet volledig is, krijgt de aanvrager 1 x de gelegenheid zijn aanvraag aan te vullen. Gebeurt dit niet, of niet volledig, wordt de verdere behandeling gestaakt. Dit heet het buiten behandeling stellen. Voor een deel van de verschuldigde leges wordt dan teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 2 

Vooroverleg/beoordeling principeverzoek

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor :

2.2.1

het beoordelen van een vooroverleg 

400,00

2.2.1.1

een eerste, oriënterende bespreking op het gemeentehuis met een medewerker vergunningverlening

 gratis 

2.2.1.2

het tweede en iedere volgende bespreking betreffende dezelfde aanvraag op het gemeentehuis, per bespreking met een medewerker vergunningverlening 

0

2.2.2

het beoordelen van een principeverzoek 

2.2.2.1

voor een eerste beoordeling van het principeverzoek

400,00

2.2.2.2

voor de tweede en iedere volgende beoordeling van het principeverzoek betreffende dezelfde aanvraag, per beoordeling: 

0

2.2.3

Voor behandeling van het vooroverleg of principeverzoek in de voltallige welstandscommissie: het tarief zoals vastgesteld volgens de in deze tarieventabel als bijlage opgenomen tariefregeling van het Gelders Genootschap

2.2.4

voor het verstrekken van een schriftelijke verklaring dat voor een bepaalde (bouw)activiteit geen omgevingsvergunning is vereist overeenkomstig bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht:

250,00

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.1.1.1

Indien de bouwkosten minder bedragen dan € 10.000

250,00

vermeerderd met een percentage van de bouwkosten van 

1,3%

2.3.1.1.2

Indien de bouwkosten € 10.000 tot € 25.000 bedragen

400,00

vermeerderd met een percentage van de bouwkosten van 

1,4%

2.3.1.1.3

Indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen

550,00

vermeerderd met een percentage van de bouwkosten van 

1,5%

2.3.1.1.4

Indien de bouwkosten € 50.000 tot € 75.000 bedragen

850,00

vermeerderd met een percentage van de bouwkosten van 

1,6%

2.3.1.1.5

Indien de bouwkosten € 75.000 tot € 100.000 bedragen

1.250,00

vermeerderd met een percentage van de bouwkosten van 

1,7%

2.3.1.1.6

Indien de bouwkosten € 100.000 tot € 250.000 bedragen

2.000,00

vermeerderd met een percentage van de bouwkosten van 

1,8%

2.3.1.1.7

Indien de bouwkosten € 250.000 tot € 500.000 bedragen

3.250,00

vermeerderd met een percentage van de bouwkosten van 

1,9%

2.3.1.1.8

Indien de bouwkosten € 500.000 tot € 750.000 bedragen

4.500,00

vermeerderd met een percentage van de bouwkosten van 

2,0%

2.3.1.1.9

Indien de bouwkosten € 750.000 tot € 1.000.000 bedragen

5.500,00

vermeerderd met een percentage van de bouwkosten van 

2,2%

2.3.1.1.10

Indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 5.000.000 bedragen

15.000,00

vermeerderd met een percentage van de bouwkosten van 

2,3%

2.3.1.1.11

Indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen

15.000,00

vermeerderd met een percentage van de bouwkosten van 

3,0%

2.3.1.2.

Welstandstoets

Het tarief zoals vastgesteld volgens de in deze tarieventabel als bijlage opgenomen tariefregeling van het Gelders Genootschap  

2.3.1.3.1

Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde werkzaamheden zijn gestart zonder dat hiervoor een omgevingsvergunning is verkregen:

25%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

2.3.1.3.2

Beoordeling aanvullende gegevens

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief verhoogd met dit percentage voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

0

2.3.1.4

Beoordeling geen omgevingsvergunning nodig 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project waarvoor na beoordeling blijkt dat geen omgevingsvergunning is vereist overeenkomstig bijlage II van het Besluit omgevingsrecht

250,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

450,00

vermeerderd met

indien de vergunning slechts kan worden verleend met een ontheffing volgens artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1° (binnenplanse afwijking) of 2° (kleine buitenplanse afwijking) van de Wabo

500,00

indien de vergunning slechts kan worden verleend met een ontheffing volgens artikel 2.12, tweede lid (tijdelijke afwijking) van de Wabo

750,00

indien de vergunning slechts kan worden verleend op basis van artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 3° van de Wabo (plan met een goede ruimtelijke onderbouwing) en de aanvraag valt onder de categorie 'zeer klein initiatief'

1.225,00

indien de vergunning slechts kan worden verleend op basis van artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 3° van de Wabo (plan met een goede ruimtelijke onderbouwing) en de aanvraag valt onder de categorie 'klein initiatief'

2.449,00

indien de vergunning slechts kan worden verleend op basis van artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 3° van de Wabo (plan met een goede ruimtelijke onderbouwing) en de aanvraag valt onder de categorie ‘middelgroot initiatief’

5.789,00

indien de vergunning slechts kan worden verleend op basis van artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 3° van de Wabo (plan met een goede ruimtelijke onderbouwing) en de aanvraag valt onder de categorie 'groot initiatief'

9.574,00

indien de vergunning slechts kan worden verleend op basis van artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 3° van de Wabo (plan met een goede ruimtelijke onderbouwing) en de aanvraag valt onder de categorie 'zeer groot initiatief' 

14.361,00

Het indelen van een initiatief in een bepaalde categorie is voorbehouden aan het bevoegd gezag.

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.3.1

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt ingediend (binnenplanse afwijking):

750,00

2.3.3.2

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse kleine afwijking m.u.v. tijdelijke afwijking):

750,00

2.3.3.3

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt ingediend (tijdelijke afwijking ):

750,00

2.3.3.4

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse afwijking):

indien de aanvraag valt onder de categorie 'zeer klein initiatief'

1.225,00

indien de aanvraag valt onder de categorie 'klein initiatief'

2.449,00

indien de aanvraag valt onder de categorie 'middelgroot initiatief'

5.789,00

indien de aanvraag valt onder de categorie 'groot initiatief'

9.574,00

indien de aanvraag valt onder de categorie indien de aanvraag valt onder de categorie ‘zeer groot initiatief’

14.361,00

Het indelen van een initiatief in een bepaalde categorie is voorbehouden aan het bevoegd gezag.

2.3.3.5

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van exploitatieplan):

750,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van provinciale regelgeving):

750,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van nationale regelgeving):

750,00

2.3.3.8

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van voorbereidingsbesluit):

750,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.4.1

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt ingediend ingediend (binnenplanse afwijking):

750,00

2.3.4.2

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse kleine afwijking (m.u.v. tijdelijke afwijking:

750,00

2.3.4.3

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt ingediend (tijdelijke afwijking):

750,00

2.3.4.4

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse afwijking):

indien de aanvraag valt onder de categorie 'zeer klein initiatief'

1.225,00

indien de aanvraag valt onder de categorie 'klein initiatief'

2.449,00

indien de aanvraag valt onder de categorie 'middelgroot initiatief'

5.789,00

indien de aanvraag valt onder de categorie 'groot initiatief'

9.574,00

indien de aanvraag valt onder de categorie indien de aanvraag valt onder de categorie ‘zeer groot initiatief’

14361,00

Het indelen van een initiatief in een bepaalde categorie is voorbehouden aan het bevoegd gezag.

2.3.4.5

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van exploitatieplan):

750,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van provinciale regelgeving):

750,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van nationale regelgeving):

750,00

2.3.4.8

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van voorbereidingsbesluit):

750,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

395,00

een vloeropp. van 0 tot 100 m²

111,00

een vloeropp. vanaf 100 tot 500 m²

 1,10 per m2 

een vloeropp. vanaf 500 tot 2.000 m²

 342 + 0,40 per m2 

een vloeropp. vanaf 2 000 tot 5.000 m²

 932 + 0,12 per m2 

een vloeropp. vanaf 5.000 tot 50.000 m² 

 1422 + 0,02 per m2 

een vloeropp. vanaf 50.000 m² 

 1911 + 0,01 per m2 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

250,00

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument of voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

250,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

250,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

350,00

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

450,00

2.3.9

Uitweg/inrit 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening af Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

400,00

2.3.10

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de Algemene plaatselijke verordening / bomenverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

176,00

2.3.11

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie [of de gemeente], bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken,:

250,00

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

250,00

2.3.12

Natura 2000-activiteiten 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo in samenhang met artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

400,00

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo in samenhang met artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

400,00

2.3.14

Handelsreclame

2.3.14.1

Vervallen

2.3.14.2

Vervallen

2.3.14.3

Vervallen

2.3.15

Andere activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.15.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.15.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.15.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: 

2.3.15.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: 

2.3.16

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.16.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.16.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.17

Beoordeling rapporten en onderzoeken 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport of onderzoek wordt beoordeeld:

2.3.17.2

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport / onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem als bedoeld in de bouwverordening

400,00

2.3.17.2.1

voor de beoordeling van een historisch bodemrapport

400,00

2.3.17.2.2.1

voor de beoordeling van een verkennend archeologisch (bodem)rapport

400,00

2.3.17.2.2.2

voor de beoordeling van een archeologisch rapport veldonderzoek

400,00

2.3.17.2.2.3

voor de beoordeling van een programma van eisen voor archeologisch veldonderzoek

400,00

2.3.17.2.3

voor de beoordeling van een akoestisch rapport

400,00

2.3.17.2.4.1

voor de beoordeling van een rapport luchtkwaliteit

400,00

2.3.17.2.4.2

Voor de beoordeling van een rapport geur

400,00

2.3.17.2.5

voor de beoordeling van een rapport externe veiligheid

400,00

2.3.17.2.6

voor de beoordeling van een rapport flora en fauna en natuurbeschermingswet voortoets

400,00

2.3.17.2.7

voor de beoordeling rapporten met betrekking tot milieu-effecten .

400,00

2.3.17.2.8

voor de beoordeling van een agrarisch advies rapport

400,00

2.3.17.2.9

voor de beoordeling van een niet in dit hoofdstuk specifiek genoemd rapport / extra toetsing

400,00

2.3.17.2.10

voor de beoordeling van de volkshuisvestelijke aspecten van een plan

400,00

2.3.17.2.11

het in behandeling nemen van een verzoek om een ontheffing hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder;

537,00

2.3.17.2.11.1

indien het betreft een ontheffing voor 1-10 woningen

400,00

2.3.17.2.11.2

indien het betreft een ontheffing voor 11-20 woningen

400,00

2.3.17.2.11.3

indien het betreft een ontheffing voor 21 en meer woningen

2.3.17.2.12

voor de beoordeling van een distributie planologisch onderzoek

400,00

2.3.17.2.13

Voor de beoordeling van een waterhuishoudingsplan

400,00

2.3.17.2.14

Voor de beoordeling van een cultuurhistorisch onderzoek

400,00

2.3.17.2.15

Voor de beoordeling van een rapport niet gesprongen explosieven

400,00

2.3.17.2.16

Voor de beoordeling van een verkeersonderzoek

400,00

2.3.17.2.17

Voor de beoordeling van een plan voor landschappelijke inpassing

400,00

2.3.17.2.18

Voor de beoordeling van een onderzoek naar milieucirkel(s)

400,00

2.3.18

Advies

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 Op basis van begroting vooraf 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.19

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.19.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

250,00

2.3.19.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 Op basis van begroting vooraf 

2.3.20

Wet natuurbescherming (Wnb )

2.3.20.1

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j (natura 2000) en/of artikel 2.1 lid 1 onder k Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 2.7 lid 5 Wet Natuurbescherming. 

2.3.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

2.3.20.3

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3 en 1.13 Wnb (toestemming ziet uitsluitend op verstrekking van ontwikkelruimte van stikstofdepositie op grond van de PAS)

800,00

2.3.20.4

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3b en 2.8 lid 9 Wnb (toestemming voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten waarvoor geen passende beoordeling vereist is)

1.850,00

2.3.20.5

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3a en 2.8 lid 1 Wnb (toestemming voor het realiseren van niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijk significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)

3.700,00

2.3.20.6

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3a, 2.8 lid 1 en 1.13 Wnb (toestemming voor het realiseren van zowel stikstof als niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijke significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)

3.700,00

2.3.20.7

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo met toepassing van artikel 2:7 lid 3a en artikel 2.8 lid 4 Wnb 

7.350,00

(toestemming voor toelaatbare significant negatieve effecten door het ontbreken van alternatieven, de aanwezigheid van dwingende redenen van groot openbaar belang en compensatie (ADC toetst)

2.3.20.8

Toestemming op grond van de Beleidsregels toedeling ontwikkelruimte Programmatische Aanpak Stikstof Gelderland 2015)

1.500,00

2.3.20.9

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder k en artikel 2.17c Wabo (toestemming voor het opzettelijk verstoren, doden, vangen, plukken etc. van beschermde soorten)

1.200,00

 

Hoofdstuk 4 

Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning binnen een termijn van 1 jaar is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 3.

Hoofdstuk 5 

Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van vier weken na het in behandeling nemen ervan

70,0%

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na vier weken na het in behandeling nemen ervan

60,0%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.1.3

Indien binnen dertien weken na het verzoek tot intrekking een nieuwe aanvraag wordt ingediend voor hetzelfde bouwplan, worden deze leges met de behandeling van de nieuwe aanvraag verrekend. 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

40,0%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

40,0%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.4

Teruggaaf wegens onvolledigheid 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 buiten behandeling stelt wegens onvolledigheid van de gegevens, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

70,0%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.5

Minimumbedrag voor teruggaaf per aanvraag 

0,00

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

179,00

Hoofdstuk 7 

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

300,00

Hoofdstuk 8 

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

indien de aanvraag valt onder de categorie 'zeer klein initiatief'

1.225,00

indien de aanvraag valt onder de categorie 'klein initiatief'

2.449,00

indien de aanvraag valt onder de categorie 'middelgroot initiatief'

5.789,00

indien de aanvraag valt onder de categorie 'groot initiatief'

9.574,00

indien de aanvraag valt onder de categorie indien de aanvraag valt onder de categorie ‘zeer groot initiatief’

14.361,00

Het indelen van een initiatief in een bepaalde categorie is voorbehouden aan het bevoegd gezag.

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

indien de aanvraag valt onder de categorie 'zeer klein initiatief'

1.225,00

indien de aanvraag valt onder de categorie 'klein initiatief'

2.449,00

indien de aanvraag valt onder de categorie 'middelgroot initiatief'

5.789,00

indien de aanvraag valt onder de categorie 'groot initiatief'

9.574,00

indien de aanvraag valt onder de categorie indien de aanvraag valt onder de categorie ‘zeer groot initiatief’

14.361,00

Het indelen van een initiatief in een bepaalde categorie is voorbehouden aan het bevoegd gezag.

Hoofdstuk 9 

Gedoogbeschikking

2.9.1

Indien tegen een overtreding van de bestemmingsplanvoorschriften door het bevoegd gezag, dat daarvan op de hoogte is of kan zijn en tot zodanig optreden bevoegd en feitelijk in staat is, niet wordt opgetreden, wordt hiervoor, onder de voorwaarden zoals omschreven in de gemeentelijke handhavingsnota alsmede het beleid inzake de permanente bewoning van recreatiewoningen, een (persoonsgebonden) gedoogbeschikking afgegeven.

2.9.1.1

een (persoonsgebonden) gedoogbeschikking voor het permanent bewonen van recreatiewoningen

750,00

2.9.1.2

voor overige (persoonsgebonden) gedoogbeschikkingen 

750,00

Hoofdstuk 10

Overige en in deze titel niet benoemde beschikking

2.10.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze titel bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag publicatie middels advertentie plaatsvindt, per publicatie :

32,00

2.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

250,00

2.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kaart :

2.10.3.1

op papier, per kaart

5,00

2.10.3.2

digitaal, per verstrekking

5,00

2.10.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een of meer kopieën:

2.10.4.1

A4 of A3 op papier, per pagina

2.10.4.2

digitaal, per verstrekking

5,00

2.10.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, per adres, per perceel of per onderwerp 

54,00

2.10.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning

100,00

Titel 3 

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 

Horeca

Vergunning artikel 3 Drank- en horecawet

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

550,00

Voor een aanvraag die betrekking heeft op de wijziging van een leidinggevende, wordt het geldende tarief verlaagd met 50%.

Het genoemde tarief wordt verhoogd met € 32,-- aan publicatiekosten, per geplaatst bericht.

Melding artikel 30 Drank- en horecawet

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

350,00

Het genoemde tarief wordt verhoogd met € 32,-- aan publicatiekosten, per geplaatst bericht.

Ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

170,00

Het genoemde tarief wordt verhoogd met € 32,-- aan publicatiekosten, per geplaatst bericht.

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen en markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het éénmalig organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de A.P.V. te houden,

3.2.1.1

als bedoeld in categorie A

230,00

3.2.1.2

als bedoeld in categorie B

575,00

3.2.1.3

als bedoeld in categorie C

2.875,00

Bovenstaande categorieën worden bepaald aan de hand van de Risicoscan Evenementenveiligheid van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

3.2.2

Het onder 3.2.1.1, 3.2.1.2 of 3.2.1.3 genoemd tarief wordt verhoogd met

€ 32,- aan publicatiekosten, per geplaatst bericht.

Voor de toepassing van het bepaalde in 3.2.1 wordt onder een aanvraag om toestemming om een evenement te houden verstaan een aanvraag die betrekking heeft op artikel 2:25 A.P.V. of 2 of meer van de onderstaande besluiten van toepassing is:

artikelen 2:10, 2:11, 2:24, 2:29, 4:6, 5:13, 5:2 en 5:34 van de APV van de gemeente Buren;

artikelen 3, derde lid en 4, derde lid, van de Zondagswet;

artikel 35 van de Drank- en Horecawet, en

artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer.

3.2.4.1

In het geval van een meervoudige vergunning als bedoeld in categorie A bedragen de leges voor de eerste maal van het evenement

vermeerderd met

230,00

van dit bedrag voor elke (volgende) maal dat dit evenement binnen de vergunningsperiode wordt gehouden.

0,50

3.2.4.2

In het geval van een meervoudige vergunning als bedoeld in categorie B bedragen de leges (voor zolang deze vergunning nog wordt verleend)

vermenigvuldigd met het aantal malen dat het evenement binnen de vergunningsperiode zal plaatsvinden.

575,00

 3.2.5

Op de verplichting tot het betalen van leges kan vrijstelling worden verleend onder de volgende voorwaarden:

de organisator/aanvrager is een stichting, vereniging of kerkgenootschap gevestigd in de gemeente Buren.

de totale opbrengst van het evenement komt ten goede aan de stichting/vereniging/kerk of aan een goed doel. Dit dient door de aanvrager schriftelijk aangetoond te worden.

Teruggaaf of vermindering bij éénmalige evenement

3.2.6.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement, zoals bedoeld in artikel 3.2.1.1 t/m 3.2.1.3 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op vermindering van de leges.

De vermindering bedraagt:

30%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende aanvraag verschuldigde leges.

3.2.6.2

Als een aanvrager een evenement, zoals bedoeld in artikel 3.2.1.1 t/m 3.2.1.3 annuleert vóór het plaatsvinden van het evenement terwijl deze reeds is vergund door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges.

De teruggaaf bedraagt:

30%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende aanvraag verschuldigde leges, exclusief de publicatiekosten.

3.2.6.3

Als de gemeente een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement, als bedoeld in artikel 3.2.1.1 t/m 3.2.1.3 weigert, bestaat aanspraak op vermindering van de leges.

De vermindering bedraagt:

30%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende aanvraag verschuldigde leges, exclusief de publicatiekosten.

Teruggaaf bij meervoudig evenement

3.2.7.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een meervoudige evenement, zoals bedoeld in artikel 3.2.1.6.1 intrekt voor één evenement terwijl deze reeds is vergund door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges.

De teruggaaf bedraagt:

van de in artikel 3.2.4.1 genoemde percentage van 50%.

30%

3.2.7.2

Als een aanvrager zijn aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een meervoudige evenement, zoals bedoeld in artikel 3.2.4.2 intrekt voor één evenement terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges.

De teruggaaf bedraagt:

30%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende aanvraag verschuldigde leges exclusief de publicatiekosten.

Hoofdstuk 3 

Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.3.1

een verzoek tot het verlenen van een vergunning voor het vestigen van een escortbedrijf als bedoeld in artikel 3:4 van de APV van de gemeente Buren:

450,00

Het genoemde bedrag wordt verhoogd met € 32,-- aan publicatiekosten, per geplaatst bericht

 Hoofdstuk 4

 Gebruiksvergunning in verband met brandveilig gebruik 

 Niet van toepassing

 Hoofdstuk 5 

 Marktstandplaatsen 

 Niet van toepassing 

 Hoofdstuk 6 

 Verordening Winkeltijden 

 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 

 Ontheffing 

 3.6.1 

 voor een ontheffing in het kader van de Verordening Winkeltijden Buren 2018 

289,00

 Toestemming overdracht ontheffing 

 3.6.2 

 tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander 

289,00

 Intrekking of wijziging ontheffing 

 3.6.3 

 tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing 

289,00

 3.6.4 

 De genoemde bedragen in dit hoofdstuk worden verhoogd met € 32,- aan publicatiekosten, per geplaatst bericht. 

 

 Hoofdstuk 7

 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 

 3.7.1 

 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 

250,00

Het genoemde bedrag wordt verhoogd met € 32,- aan publicatiekosten, per geplaatst bericht.

Titel 4 

Gedoogbeschikkingen

Hoofdstuk 1 

Persoonsgebonden gedoogbeschikking permanente bewoning recreatieverblijf

Hoofdstuk 4, titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

4.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een persoonsgebonden gedoogbeschikking, is gelijk aan het tarief dat genoemd is onder 2.9.1.1.

750,00

Dit bedrag wordt verhoogd met een op een begroting van kosten gebaseerd bedrag voor te maken kosten voor de inschakeling van externe adviseurs.

Hoofdstuk 2 

Gedoogbeschikking overig

Hoofdstuk 4, titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

4.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gedoogbeschikking, is gelijk aan het tarief dat genoemd is onder Titel 2, hoofdstuk 8.

750,00

Dit bedrag wordt verhoogd met een op een begroting van kosten gebaseerd bedrag voor te maken kosten voor de inschakeling van externe adviseurs.

De tarieventabel behoort bij het raadsbesluit van 6 november 2018 tot vaststelling van de

‘Legesverordening Buren 2019’.

De griffier van de gemeente Buren,

G. van Droffelaar

 

 

 

 

 

 

Bijlage ROEB- lijst 2019

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets

Vastgesteld in ROEB-overleg 04 september 2018.

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

 

 

1 . WONINGEN

 

1.1 Rijtjeswoningen

1.2 Halfvrijstaande woningen

1.3 Vrijstaande woningen / appartementen

1.4 Bungalows

1.5 Woonwagens (nieuw en verplaatst)

1.6 (Tijdelijke) woonunit

1.7 Recreatiewoning

2019

excl. BTW

(euro)

200,00

242,00

270,00

289,00

182,00

182,00

182,00

2019

incl. 21% BTW

(euro)

242,00

292,82

326,70

349,69

220,22

220,22

220,22

 

eenheid

(bruto)

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

 

2. WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

 

 

 

2.1 Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

275,00

332,75

per m3

2.2 Uitbreiding bergruimte / garage

121,00

146,41

per m3

2.3 Kelder

252,00

304,92

per m3

2.4 Serre

545,00

659,45

per m2

2.5 Verandering woonruimte (inpandig)

126,00

152,46

per m3

2.6 Dakkapel

1.042,00

1.260,82

per m1

2.7 Gevelwijziging

563,00

681,23

per m2

2.8 Nieuw dak

112,00

135,52

per m2

3. BIJGEBOUWEN

 

 

 

3.1 Berging/garage met plat dak

126,00

152,46

per m3

3.2 Berging/garage met kapconstructie

117,00

141,57

per m3

3.3 Carport / Overkapping

149,00

180,29

per m2

3.4 Tuinhuisje (prefab)

140,00

169,40

per m2

3.5 Zwembad

187,00

226,27

per m3

4. TUIN en STRAATMEUBILAIR

 

 

 

4.1 Houten schutting/pergola

66,00

79,86

per m1

4.2 Gemetselde tuinmuur

117,00

141,57

per m1

4.3 Schotelantenne

940,00

1.137,40

per st.

4.4 Hout + metselwerk tuinmuur

89,00

107,69

per m1

4.5 Gaashekwerk

47,00

56,87

per m1

 

 

 

 

 

2019

excl. BTW

(euro)

2019

incl. 21% BTW

(euro)

eenheid

(bruto)

5. BEDRIJFSHALLEN

 

 

 

- Gemetselde wandconstructie:

 

 

 

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

 

 

 

5.1 Bedrijfshal hoogte tot en met 3m

94,00

113,74

per m3

5.2 Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

56,00

67,76

per m3

5.3 Tussenvloer in de hal extra

126,00

152,46

per m2

5.4 Bedrijfskantoor in de hal

191,00

231,11

per m3

- Systeembouw:

 

 

 

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

 

 

 

5.5 Hal hoogte tot en met 6m

56,00

67,76

per m3

5.6 Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m

47,00

56,87

per m3

5.7 Hal hoger dan 9 m, opp. Kleiner dan 5.000 m2

42,00

50,82

per m3

5.8 Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 5.000 en 10.000 m2

42,00

50,82

per m3

5.9 Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 10.000 en 20.000 m2

38,00

45,98

per m3

5.10 Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m2

38,00

45,98

per m3

5.11 Tussenvloer in de hal extra

80,00

96,80

per m2

5.12 Kantoorvloer in de hal extra

121,00

146,41

per m2

5.13 Open loods

121,00

146,41

per m2

5.14 Semi-permanente unit

191,00

231,11

per m3

5.15 Romneyloods

27,00

32,67

per m3

 

 

 

 

6. OVERIGE GEBOUWEN

 

 

 

6.1 Kantoor

270,00

326,70

per m3

6.2 Showroom

159,00

192,39

per m3

6.3 Winkel

270,00

326,70

per m3

6.4 Bouwmarkt

121,00

146,41

per m3

6.5 Horeca

247,00

298,87

per m3

6.6 Sporthal

242,00

292,82

per m3

6.7 Kleedgebouwen

224,00

271,04

per m3

6.8 Scholen / kinderdagverblijven

214,00

258,94

per m3

6.9 Noodscholen

177,00

214,17

per m3

6.10 Zorgfunctie (kleinschalig)

321,00

388,41

per m3

6.11 Interne wijzigingen overige gebouwen

94,00

113,74

per m3

6.12 Gevelwijzingen overige gebouwen

568,00

687,28

per m2

 

 

 

 

7. TUINBOUWKAS

 

 

 

7.1 Verwarmde kas

42,00

50,82

per m2

7.2 Onverwarmde kas

28,00

33,88

per m2

 

 

 

 

8. VARKENSSTAL

 

 

 

8.1 Stal fokzeugen (traditioneel metselwerk)

373,00

451,33

per m2

8.2 Stal voor vleesvarkens (traditioneel metselwerk)

345,00

417,45

per m2

8.3 Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

242,00

292,82

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

 

 

 

 

9. KOEIENSTAL

 

 

 

9.1 Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

335,00

405,35

per m2

9.2 Grupstal (traditioneel metselwerk)

270,00

326,70

per m2

9.3 Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

289,00

349,69

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

9.4 Gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank

572,00

692,12

per m2

 

 

 

 

10. KIPPENSTAL

 

 

 

10.1 Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

280,00

338,80

per m2

10.2 Legkippen (traditioneel metselwerk)

298,00

360,58

per m2

*voor Systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

10.3 Extra kosten legbatterijen / mestverwijdering

89,00

107,69

per m2

 

 

 

 

11. PAARDENSTAL

 

 

 

11.1 Paardenstal (traditioneel metselwerk)

563,00

681,23

per m2

11.2 Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

275,00

332,75

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

 

 

 

 

12. OVERIGE AGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

 

 

 

12.1 Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

200,00

242,00

per m2

12.2 Opslagloods (houten gevels)

107,00

129,47

per m2

12.3 Opslagloods (beton gevels)

107,00

129,47

per m2

12.4 Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

89,00

107,69

per m2

12.5 Prefab veldschuur open (stalen gevels)

52,00

62,92

per m2

12.6 Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

307,00

371,47

per m2

12.7 Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

554,00

670,34

per m2

12.8 Nertsen

135,00

163,35

per m1

 

 

 

 

13. MEST SILO / KELDER

 

 

 

13.1 Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

37,00

44,77

per m3

13.2 Mest kelder (losse kelder)

126,00

152,46

per m2

13.3 Sleufsilo

228,00

275,88

per m1

 

 

 

 

14. (PARKEER)KELDER

 

 

 

14.1 Gedeeltelijk boven- of ondergronds

163,00

197,23

per m3

14.2 Geheel ondergronds

219,00

264,99

per m3

14.3 Geheel bovengronds

103,00

124,63

per m3

14.4 (Parkeer)kelder onder gebouw

107,00

129,47

per m3

Bijlage Gelders genootschap

Kosten advisering per 01-01-2019

 

A. Advisering bouw- en verbouwplannen welstand en monumenten en inrichting van de openbare ruimte

 

Tarief op basis van een promillage van de bouwsom:

1a.

1,9 0/00 met een minimum van € 48 in geval van geraamde bouwkosten van € 1 tot en met € 500.000

 

 

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 500,001 tot en met € 1.000.000

1,2 0/00

 

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 100.001 tot en met € 2.500.000

0,8 0/00

 

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 2.500.001 tot en met € 5.000.000

0,5 0/00

 

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 5.000.001 en meer

0,25 0/00

 

 

 

1b.

indien het woningbouw betreft wordt per aanvraag bezien hoeveel grondgebonden woningen er per locatie worden uitgevoerd en deze worden per type in rekening gebracht

 

 

De volgende regeling per type is daarbij van toepassing:

 

 

- complexen van 1 tot en met 5 gelijke woningen

tarief volgens 1a.

 

- complexen van 6 tot en met 10 gelijke woningen

tarief over de bouwsom van 5 woningen

 

- complexen van 11 tot en met 20 gelijke woningen

tarief over de bouwsom van 6 woningen

 

- complexen van 21 tot en met 30 gelijke woningen

tarief over de bouwsom van 8 woningen

 

- complexen van 31 tot en met 40 gelijke woningen

tarief over de bouwsom van 10 woningen

 

- complexen van 41 tot en met 50 gelijke woningen

tarief over de bouwsom van 12 woningen

 

en zo vervolgens,

 

 

(Etage- en galerijwoningen e.d. worden als één bouwblok beschouwd. Het tarief wordt dan berekening over de totale bouwsom van het bouwblok.)

 

 

 

 

2.

integrale advisering

 

 

welstand + 1 extra discipline

1,8 x regulier tarief

 

welstand + meerdere extra disciplines

2,2 x regulier tarief

 

 

 

3.

illegale bouwwerken

1,5 x regulier tarief

 

 

 

4.

reclameobjecten

€ 48

 

 

 

5.

geschreven adviezen vooroverleg n.a.v. een commissievergadering of een mandaatbehandeling (bedrag wordt verrekend bij de definitieve aanvraag)

€ 100

 

B. Overige adviezen

Uurtarief: afhankelijk van soort advisering

 

Alle bedragen worden afgerond op hele euro's en zijn excl. BTW