Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Regeling buitengewoon verlof jeugd-, jongeren-, sport-, ouderen- en gehandicaptenwerk gemeente Capelle aan den IJssel 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling buitengewoon verlof jeugd-, jongeren-, sport-, ouderen- en gehandicaptenwerk gemeente Capelle aan den IJssel 2012
CiteertitelRegeling buitengewoon verlof jeugd-, jongeren-, sport-, ouderen- en gehandicaptenwerk gemeente Capelle aan den IJssel 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Buitengewoon Verlofregeling ten behoeve van jeugdwerk in de gemeente Capelle aan den IJssel.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-2012nieuwe regeling

24-01-2012

IJssel- en Lekstreek van 01-02-2012

205652

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling buitengewoon verlof jeugd-, jongeren-, sport-, ouderen- en gehandicaptenwerk gemeente Capelle aan den IJssel 2012.

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel;

gehoord de commissie voor Georganiseerd Overleg;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende Regeling buitengewoon verlof jeugd-, jongeren-, sport-, ouderen- en gehandicaptenwerk gemeente Capelle aan den IJssel 2012.

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van de regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Medewerker: de ambtenaar zoals genoemd in artikel 1:1 van CAR/UWO dan wel de werknemer met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan.

 • b.

  Sporttoernooi: een sportieve activiteit voor jeugd/jongeren, ouderen en gehandicapten.

 • c.

  Vakantiekamp: het kamperen van jongeren, ouderen en gehandicapten in groepsverband, waarbij de leiding moet bestaan uit vrijwillige medewerkers en gezinskampen zijn uitgezonderd.

 • d.

  Vakantieactiviteit: een ter plaatse georganiseerde creatieve, sportieve en vormende activiteit voor jeugd, jongeren, ouderen en gehandicapten.

 • e.

  Leider van jeugd-, jongeren- sport-, ouderen- of gehandicaptenwerk: de medewerker die ook buiten de periode van het vakantiekamp of de vakantieactiviteit aantoonbaar als vrijwilliger in zijn vrije tijd regelmatig is betrokken bij de leiding van dit werk.

Artikel 2 Verlof voor het vrijwilligerswerk ten behoeve van jeugd-, jongeren-, sport-, ouderen- en gehandicaptenwerk

Het college van burgemeester en wethouders kan, als het belang van de dienst zich hiertegen niet verzet, aan een medewerker buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging verlenen voor:

 • 1.

  Het leiden of volgen van een cursus voor leider van jeugd-, jongeren-, sport-, ouderen- en gehandicaptenwerk.

 • 2.

  Het leiden of begeleiden van een sporttoernooi, vakantiekamp of vakantieactiviteit als hoofdleider.

 • 3.

  Het assisteren van de leiding van grote sporttoernooien, vakantiekampen of vakantieactiviteiten op basis van maximaal één assistent op elke twaalf deelnemers.

 • 4.

  In geval van een toernooi, vakantiekamp of vakantieactiviteit voor lichamelijk of geestelijk gehandicapten en er geen ander persoon beschikbaar is voor assistentie en de aanwezigheid van de assistent voor het slagen van het sporttoernooi, vakantiekamp of vakantieactiviteit dringend gewenst is, is de verhouding assistent en deelnemers afhankelijk van de zwaarte van de handicap maximaal één assistent op acht deelnemers.

Artikel 3 Cursus voor de leider van jeugd-, jongeren-, sport-, ouderen- en gehandicaptenwerk

 • 1.

  De cursussen bedoeld in artikel 2, lid 1 moeten worden georganiseerd door een landelijke organisatie voor jeugd-, jongeren-, sport-, ouderen- en gehandicaptenwerk of door een landelijke organisatie worden aanbevolen als belangrijk voor de vorming van de leider. De cursus moet ten minste drie achtereenvolgende dagen duren.

 • 2.

  De toernooien, vakantiekampen of vakantieactiviteiten, bedoeld in artikel 2, lid 2 en lid 3, moeten worden georganiseerd door een landelijk, plaatselijk of regionaal werkende organisatie voor jeugd-, jongeren-, sport-, ouderen- en gehandicaptenwerk.

Artikel 4 Omvang van het verlof

 • 1.

  Het buitengewoon verlof bedraagt maximaal tien dagen per kalenderjaar voor het leiden of volgen van een cursus ten behoeve van jeugd-, jongeren-, sport-, ouderen- en gehandicaptenwerk en het leiden of assisteren van de leiding bij een sporttoernooi, vakantiekamp of vakantieactiviteit.

 • 2.

  Het buitengewoon verlof als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt voor vijf dagen per kalenderjaar toegekend met behoud van bezoldiging.

 • 3.

  Het buitengewoon verlof als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt voor de dagen dat het aantal van vijf dagen per kalenderjaar als bedoeld in het tweede lid van dit artikel te boven gaat, tot het maximum van tien dagen, voor de helft verleend met behoud van bezoldiging en voor de helft zonder behoud van bezoldiging.

Artikel 5 Aanvraag van het verlof

 • 1.

  De aanvraag voor het buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging moet worden ingediend door:

  • a.

   het bestuur van een landelijke organisatie als het sporttoernooi, het vakantiekamp of de vakantieactiviteit uitgaat van deze landelijke organisatie of uitgaat van een plaatselijke afdeling daarvan. Hetzelfde geldt voor de cursus voor leider.

  • b.

   Het bestuur van de plaatselijke jeugd-. jongeren-, sport, ouderen- of gehandicaptenraad als het gaat om niet landelijk georganiseerde jeugd-, jongeren-, sport-, ouderen- en gehandicaptenwerk. Als er geen plaatselijke jeugd-, jongeren-,sport- en ouderen- of gehandicaptenraad is, kan de aanvraag worden ingediend door een erkende provinciale jeugd-, jongeren-, sport-, ouderen- of gehandicaptenraad.

 • 2.

  Het bestuur dient de aanvraag als bedoeld in het eerste lid schriftelijk in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 6 Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling buitengewoon verlof jeugd-, jongeren-, sport-, ouderen- en gehandicaptenwerk gemeente Capelle aan den IJssel 2012.

 • 2.

  De Buitengewoon Verlofregeling ten behoeve van jeugdwerk in de gemeente Capelle aan den IJssel wordt ingetrokken.

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na zijn bekendmaking.

 

Capelle aan den IJssel, 24 januari 2012.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

G.Kruijt. J.F. Koen.