Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Capelle aan den IJssel 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Capelle aan den IJssel 2014
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Capelle aan den IJssel 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Capelie aan den Ussel 2008

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, art. 3.8 en 3.9, lid 1 en 2
 2. Gemeentewet, art. 156, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-201406-01-2014nieuwe regeling

03-02-2014

Gemeenteblad, Jaargang 2014 Nr. 7478

546127

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Capelle aan den IJssel 2014

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen;

 

gelet op artikel 156 eerste lid van de gemeentewet;

 

gezien het advies van de commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen (BVM);

 

b e s l u i t :

 

de volgende verordening vast te stellen:

 

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Capelle aan den IJssel 2014

 

Artikel 1 Definities

Basisregistratie De basisregistratiepersonen als bedoeld in artikel 1.2. van de Wet

Derden Elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een

ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is

ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed

Ingeschrevene Degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen

Overheidsorgaan: 1° een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld of2° een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed

Persoonslijst Het geheel van gegevens over één persoon, zoals bedoeld in artikel 2.7, lid 1 en artikel 2.69, lid 1 van de Wet

Wet De Wet basisregistratie personen (Wbrp)

Artikel 2 Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

Artikel 3 Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wetbasisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie

   gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid aanhef en onder b vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking en werkt terug tot 6 januari 2014 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Capelle aan den IJssel 2008

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Capelle aan den IJssel 2014.

   

  Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 februari 2014,

  de griffier, de voorzitter,

TOELICHTING

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Capelle aan den IJssel 2014

Algemene toelichting

De Wet- en het Besluit basisregistratie personen (Wbrp) treden met ingang van 6 januari 2014 inwerking en vormen vanaf dit moment het wettelijke kader voor de nieuwe basisregistratie personen.

De wet vormt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen die zich op het terrein van deNederlandse bevolkingsadministratie voordoen. De belangrijkste daarvan zijn: de technischemodernisering van de basisregistratie, de uitbreiding van de basisregistratie met de opname van

gegevens over niet-ingezetenen, de verbetering van de kwaliteit van de basisregistratie en van de dienstverlening en de vermindering van de administratieve lasten in verband met de basisregistratie.

 

Deze wet treedt in de plaats van de Wet GBA waarin onder andere de verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers en derden was geregeld. De verordening gemeentelijkebasisadministratie persoonsgegevens Capelle aan den IJssel 2008 dient te worden ingetrokkenwanneer de nieuwe Wet basisregistratie personen (Wbrp) in werking treedt.

Deze verordening geeft uitvoering aan de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wbrp waarin respectievelijkverstrekkingen aan overheidsorganen en verstrekkingen aan derden zijn geregeld.

 

De mogelijkheid die de Wet GBA kende om regels te stellen over de verstrekking van gegevens over inwoners van de eigen gemeente is in de Wbrp overgenomen. Daarmee is het uitgangspunt dat de gemeenten zelfstandig de informatiehuishouding met betrekking tot de eigen inwoners moeten kunnen inrichten, gehandhaafd. De gemeenten kunnen in dit opzicht een eigen beleid voeren, waarbij zij uiteraard niet buiten de in de Wet en het besluit brp vastgelegde kaders kunnen treden.

Deze wettelijke kaders beogen te waarborgen dat ook de verstrekkingen uit de basisregistratie niet leiden tot een onevenredige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de ingeschreven personen.

 

De Wbrp, met de artikelen 3.8 en 3.9, brengt geen wezenlijke wijzigingen in demogelijkheden die gemeenten hebben voor het verstrekken van gegevens aan organen van de eigen gemeente en derden (t.o.v. de Wet GBA, met de artikelen 96 en 100). De taken die gemeenten uitvoeren veranderen immers ook niet met het vervangen van de gemeentelijkebasisadministraties door de basisregistratie personen; datzelfde geldt voor de gegevens die nodig zijn voor de goede uitvoering van die taken.

 

Gemeenten kunnen dus in beginsel blijven verstrekken aan degenen aan wie zij gewend zijn teverstrekken en dat blijven doen op de wijzen waarop ze dat deden. Met het vervallen van deGBA-verordening is het echter wel nodig een nieuwe verordening vast te stellen omdat er andersgeen grondslag is voor de verstrekkingen.

 

Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en wethouders(hierna: college) van gegevens uit de basisregistratie, over inwoners van de eigen gemeente aan:

-organen van de eigen gemeente (op grond van artikel 3.8 van de Wbrp, zie artikel 2 van dezeverordening); en

-derden (op grond van artikel 3.9 van de Wbrp, zie artikel 3 van deze verordening).

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Definities

De begripsbepalingen uit de Wbrp werken door in deze verordening. Daarmee wordt in deze

verordening verstaan onder:

Basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 (van de Wbrp).

Er is onder de Wbrp sprake van één basisregistratie personen, en niet langer van afzonderlijkebasisadministraties per gemeente, zoals onder de Wet GBA. In de basisregistratie is iedere gemeente verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens over de eigen ingezetenen;

 

Derden: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elkerechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

Onder de Wbrp wordt niet meer gesproken over ‘vrije derden’, maar kortweg over derden.

De verordening geeft handvatten voor de regeling van verstrekking aan andere informatievragers dan overheidsorganen, personen en instellingen, die al door de Wbrp of het Besluit basisregistratie personen zelf zijn aangewezen;

 

Ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

 

Overheidsorgaan:

1° een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of

2° een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. In de Wbrp wordt niet meergesproken over (binnengemeentelijke) afnemers, maar over overheidsorganen (of met name relevant voor de modelverordening, overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente). Er kan – in de gemeentelijke context – bijvoorbeeld gedacht worden aan de Sociale Dienst, de ambtenaar van de burgerlijke stand (ABS), de leerplichtambtenaar, de beheerder van de begraafplaats, de afdelingBelastingen, de burgemeester, de gemeentelijke ombudsman et cetera;

 

Persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en artikel 2.69, eerste lid, (van de Wbrp) over één persoon in de basisregistratie;

 

Wet: de Wet basisregistratie personen (Wbrp).

Artikel 2 Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Met dit artikel wordt ons college de bevoegdheid gegeven om gegevens uit de basisregistratie teverstrekken aan gemeentelijke organen. Het wordt aan ons college overgelaten om te bepalen welke gegevens uit de basisregistratie, over welke personen en voor welke taken, de verschillende gemeentelijke organen verstrekt krijgen. Ons college verstrekt de gegevens vervolgens zelf, al dan niet systematisch, met dien verstande dat slechts gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taak van de betreffende organen (zie artikel 3.8, tweede lid, van de Wbrp).

Artikel 3 Verstrekkingen aan derden

Dit artikel maakt het mogelijk dat op verzoek van een derde aan hem door ons college gegevensworden verstrekt over inwoners van de gemeente. De verstrekking kan echter uitsluitend plaatsvinden in twee gevallen, namelijk:

1.als de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wiegegevens worden verstrekt (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet BRP); of

2.ten behoeve van door een derde verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijkbelang voor de gemeente (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede lid van de Wbrp).

Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang

De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang dienen bij gemeentelijkeverordening aangewezen te worden, waarbij is aangegeven dat het gewichtig maatschappelijk belang moet samenvallen met het gemeentelijk belang.

De bevoegdheid tot het vaststellen/aanpassen van een verordening kan door de gemeenteraad op grond van artikel 156, lid 1 van de Gemeentewet worden gedelegeerd aan ons college.

Op deze manier kan ingespeeld worden op zich wijzigende inzichten over de vraag aan welke door derden verrichte werkzaamheden de kwalificatie kan worden toegekend dat zij van een gewichtig maatschappelijk belang zijn, zonder dat daar telkens een wijziging van de verordening voor nodig is.

De situatie die hierdoor ontstaat is vergelijkbaar met de situatie zoals die was onder de wet GBA ook toen werd door ons college vastgelegd aan welke derden gegevens verstrekt werden. De Wbrp geeft echter duidelijker aan wanneer verstrekking van gegevens aan derden is toegestaan.

In verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ingeschrevenenschrijft de Wbrp in artikel 3.9, tweede lid voor, dat de gemeentelijke verordening de verstrekking van gegevens over hen slechts mag toestaan voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde.

Ook is het van belang dat de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene (waaronder ook diens recht op privacy moet worden begrepen) niet aan de verstrekking in de weg staan.

Daarnaast kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op een aantal in de Wbrp met namegenoemde gegevens (zie artikel 3.9, lid 4 Wbrp). Bij het aanwijzen van de werkzaamheden encategorieën zal steeds een afweging gemaakt moeten worden tussen deze belangen en dedoeleinden waarvoor verstrekking wordt toegestaan.

Uitgangspunt is dat slechts werkzaamheden worden aangewezen die samenhangen met eenoverheidstaak, die strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is overheidszorg of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is (zie artikel 3.9, lid 5 j.o. 3.3 lid 2 Wbrp).

Binnen deze kaders zullen, door ons college van burgemeester en wethouders in de regelinggegevensverstrekking basisregistratie personen 2014, de categorieën van derden en het soortwerkzaamheden worden aangewezen.

Geen verstrekking bij geheimhouding

Er worden geen gegevens aan derden verstrekt als op de persoonslijst een aantekening omtrentbeperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21,lid 1 Wet brp.

Verstrekking aan een persoon of organisatie gevestigd in een land buiten de EU

De verstrekking van gegevens aan derden op grond van een gemeentelijke verordening isaan een nadere beperking onderworpen, als het gaat om een overheidsorgaan van dan wel eenpersoon of organisatie gevestigd in een land buiten de Europese Unie.

In dat geval kunnen slechts gegevens worden verstrekt als een verdrag of een besluit van eenvolkenrechtelijke organisatie in de verstrekking van die gegevens voorziet (artikel 3.9 lid2 Wbrp).

Onder een verstrekking aan een overheidsorgaan dient in dit verband ook verstrekking aan eendiplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van het betreffende land in Nederland te wordenverstaan.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

Aan de verordening wordt terugwerkende kracht toegekend tot en met 6 januari 2014.

Hiermee wordt aan de verstrekkingen gedaan in de periode tussen 6 januari en de inwerkingtreding van deze verordening alsnog een adequate, wettelijke grondslag geboden. Terugwerkende kracht ligt hier in voor de hand, omdat enkel daarmee de voortdurende goede uitvoering van bepaalde gemeentelijke taken gewaarborgd is. Bovendien gaat het om een korte periode en zijn de verstrekkingen een voortzetting van de bestaande praktijk (zoals deze voorheen onder de Wet GBA plaatsvond).