Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Besluit tot mandatering bevoegdheden aan IJSSELgemeenten 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot mandatering bevoegdheden aan IJSSELgemeenten 2016
CiteertitelBesluit tot mandatering bevoegdheden aan IJSSELgemeenten 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt het mandaatbesluit van 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016nieuwe regeling

14-12-2015

Gemeenteblad Jaargang 2015 Nr. 124327

745266

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot mandatering bevoegdheden aan IJSSELgemeenten 2016.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

 

Overwegende dat:

op grond van de Gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten de uitvoering van taken op het gebied van Sociale Zaken en ICT is opgedragen aan IJSSELgemeenten;

 

per 1 januari 2016 de Gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten wijzigt in verband met de toetreding van Zuidplas en de omzetting van een openbaar lichaam naar een bedrijfsvoeringsorganisatie;

 

als gevolg van de omzetting naar een bedrijfsvoeringsorganisatie de samenstelling van het bestuur van IJSSELgemeenten wijzigt van een geleed bestuur naar één bestuursorgaan;

 

als gevolg daarvan het Besluit tot mandatering bevoegdheden aan IJSSELgemeenten aangepast moet worden;

 

gelet op:

 

artikel 2, lid 1, en artikel 6 van de Gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten;

 

artikel 5, lid 2, Organisatieverordening openbaar lichaam IJSSELgemeenten;

afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht

 

b e s l u i t :

 

Het Besluit tot mandatering bevoegdheden aan IJSSELgemeenten in te trekken en vast te stellen:

 

Besluit tot mandatering bevoegdheden aan IJSSELgemeenten 2016.

 

Artikel 1 Mandatering wettelijke taken

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders verleent mandaat aan het bestuur IJSSELgemeenten tot het nemen van besluiten en het verrichten van uitvoeringshandelingen in het kader van de:

  • a.

   Participatiewet;

  • b.

   Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijkarbeidsongeschikte werkloze werknemers;

  • c.

   Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

  • d.

   Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

  • e.

   Wet inburgering;

  • f.

   Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen de artikelen 1.12 en 1.13;

  • g.

   Wet SUWI;

  • h.

   Wet op de lijkbezorging;

  • i.

   Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004;

  • j.

   Voorzieningenfonds Krimpen aan den IJssel;

  • k.

   Algemene wet bestuursrecht, voor zover van toepassing;

  • l.

   CAR-UWO en de Capelse rechtspositionele regelgeving.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders verleent tevens mandaat aan het bestuur IJSSEL-gemeenten tot het nemen van besluiten en het verrichten van uitvoeringshandelingen in het kader van algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen en de door de raden respectievelijk colleges van de deelnemende gemeenten vastgestelde verordeningen, nadere regels en beleidsregels behorende bij de in lid 1 genoemde wetten.

 • 3.

  De leden 1 en 2 zijn eveneens van toepassing op de opvolgende wetten en regelingen van genoemde regelgeving.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders verleent mandaat aan het bestuur van IJSSEL-gemeenten tot het vaststellen van uitvoeringsrichtlijnen.

 

Artikel 3 Ondermandaat

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders staat het bestuur van IJSSELgemeenten toe onder-mandaat te verlenen aan de directeur IJSSELgemeenten van de in artikel 1 genoemde taken en bevoegdheden.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders staat de directeur IJSSELgemeenten toe ondermandaat te verlenen aan de afdelingshoofden van de in artikel 1 genoemde taken en bevoegdheden.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders staat de afdelingshoofden toe ondermandaat te verlenen aan de in een mandaatoverzicht, zoals bedoeld in lid  5, opgenomen unithoofden en medewerkers.

 • 4.

  Het bestuur van  IJSSELgemeenten kan de uitvoering van de in artikel 1 genoemde taken en bevoegdheden behoudens de vaststelling van de rechten en plichten van de belanghebbende en de daarvoor noodzakelijke beoordeling van zijn omstandigheden, door derden laten verrichten. Het bestuur kan de in de eerste volzin bedoelde vaststelling en beoordeling mandateren aan bestuursorganen.

 • 5.

  Het bestuur van IJSSELgemeenten stelt een Mandaatregeling en mandaatoverzicht(en) op.

 

 

Artikel 4 Budgethouders

Het bestuur van  IJSSELgemeenten regelt de bevoegdheid tot uitvoering van de begroting en de wijze van uitvoering in een Regeling budgethouders.

 

 

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit tot mandatering bevoegdheden aan IJSSELgemeenten 2016’.

 

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

  

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,