Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2012
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2012
Vastgesteld doorCollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij dit Uitvoeringsbesluit zijn 3 bijlagen opgenomen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2016nieuwe regeling

11-11-2011

IJssel- en Lekstreek van 21-12-2011

236535

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2012

Het college van de gemeente Capelle aan den IJssel;

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2012;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2012;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2012

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan:

a.verordening: Afvalstoffenverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2012.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen Van Gansewinkel Nederland BV gevestigd te Eindhoven.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   Van Gansewinkel Nederland BV voor de inzameling van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval op afroep.

  • b.

   Van Gansewinkel Nederland BV voor de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval.

  • c.

   Sita Recycling Services West BV voor de inzameling van papier en kunstof;

  • d.

   Reijm Nieuwerkerk BV voor de inzameling van glas;

  • e.

   kerken, scholen, verenigingen en andere instellingen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij voldoen aan de vastgestelde beleidsregels.

  • f.

   instellingen die voldoen aan het gemeentelijk beleid voor de inzameling van textiel, op basis van individuele aanwijzingen;

  • g.

   kringloopbedrijven met een ontheffing voor grof huishoudelijk afval voor de inzameling van de herbruikbare fractie uit het grof huishoudelijk afval;

  • h.

   scholen en verenigingen gevestigd in de gemeente Capelle aan den IJssel voor de inzameling van kerstbomen via de jaarlijkse kerstbomenactie.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  aarde: grond die niet zichtbaar vermengd is met resten puin, kool, gas, hout, ijzer of asbest, en niet verontreinigd is op basis van het historisch gebruik van de locatie van herkomst of op basis van uitgevoerd milieukundig onderzoek (conform NEN 5740 of AP04). Onder deze categorie vallen ook graszoden afkomstig uit particuliere tuinen.

 • 2.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • 3.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 4.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • 5.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • 6.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • 7.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • 8.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout, etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • 9.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening.

 • 10.

  klein gevaarlijk afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

 • 11.

  kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

 • 12.

  metaal: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro;

 • 13.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 14.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • 15.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

 • 1.

  Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

  • a.

   voor restafval van huishoudens minicontainers en/of huisvuilzakken en boven- en ondergrondse verzamelcontainers;

  • b.

   voor groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens minicontainers en boven- en ondergrondse verzamelcontainers;

  • c.

   voor glas boven- en ondergrondse wijkcontainers;

  • d.

   voor kunststof verpakkingen de speciaal daarvoor bestemde zakken en cotainers;

  • e.

   voor textiel boven- en ondergrondse wijkcontainers en de speciaal daarvoor bestemde zakken.

 • 2.

  In bijlage 1, behorend bij dit besluit zijn de gebieden aangewezen waar door middel van minicontainers of huisvuilzakken huishoudelijk restafval, oud papier of groente-, fruit- en tuinafval wordt ingezameld.

Artikel 5. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

In bijlage 2 zijn de soorten bebouwingstypen waarvan de bewoners zijn vrijgesteld van de gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafval opgenomen.

Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de (mini-)containers en andere door de gemeente verstrekte inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de gemeente;

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer.

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte minicontainers behoren bij de woning;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de informatiecentrum van de gmeente te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • e.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • f.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • g.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • h.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en groente-, fruit- en tuinafval mogen alleen worden gereinigd met water.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in (mini-)containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de (mini-)container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • c.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • d.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • e.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen die ter inzameling worden aangeboden in een huisvuilzak mag niet zwaarder zijn dan 7 kilogram;

  • f.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 60 kilogram;

  • g.

   klein gevaarlijk afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij het afvalbrengstation;

  • h.

   het afvalbrengstation van de gemeente word aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

  • i.

   bij de afgifte van afvalstoffen op een afvalbrengstation zijn de acceptatievoorwaarden van de gemeente van toepassing;

  • j.

   de ontdoener van afvalstoffen heeft voor het betreden van hetfvalbrengstation zijn gebruikerspas nodig;

  • k.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst;

  • l.

   het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij of nabij de woning klaar te staan;

  • m.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 2 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

 • a.

  inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de avond voor de vastgestelde inzameldag tussen 21.00 en 23.00 uur en op de inzameldag tussen 06.00 uur en 07.30 uur;

 • b.

  de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk voor 23.00 uur aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

 • c.

  grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

 • d.

  In bijlage 3 staan de gebieden genoemd waarop op vaste dagen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden ingezameld;

 • e.

  de aanbieder van het grof huishoudelijk afval zorgt ervoor dat de locatie waar het grof huishoudelijk afval is ingezameld wordt opgeruimd;

 • f.

  in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 20.00 worden gebruikt.

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening, door het college voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad en de internetpagina van de gemeente.

Artikel 9. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 13, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

 • a.

  het bedrijfsafval mag alleen worden ingezameld tussen 07.00 en 22.00 uur;

 • b.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • c.

  de gebruikte inzamelmiddelen worden na lediging onmiddellijk teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 11. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2012.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 11 november 2011.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

G.Kruijt. J.F. Koen.

BIJLAGE 1

In de volgende delen van de gemeente dient afval te worden aangeboden in minicontainers:

P.C. Boutensingel

Van Maerlantpark

Jacob Catslaan

Da Costasingel

Bilderdijkstraat

De Genestetstraat

Tollenstraat

Vondellaan

H.R. Holststraat

Slotlaan 2-24 (even nummers),

Paulus Potterlaan (even nummers)

Meindert Hobbemastraat

Gerard Doustraat

Frans Halsstraat

Jacob van Ruysdaelsingel

Slotpoort t/m nr. 61

Rembrandtsingel

Weteringstraat

Mauritsstraat

J.de Witstraat,

Burgermeester Verloopstraat

Wilhelminastraat

Raadhuisstraat t/m nr. 11

Emmastraat

Julianastraat

Prins Alexanderlaan

Waterloostraat

Plantsoenstraat

Arica

Anzere

Amstelkroon

Atlanta

Groenedijk

Dorpsstraat (behalve Dorpsstraat 157-177 oneven nummers)

Ketensedijk

‘s-Gravenweg

’s-Gravenpark

Bermweg

Kanaalweg

Nijverheidstraat (even nummers)

Hoofdweg

Capelseweg nr 43 en 45

Wegelingpark

 

BIJLAGE 2

In de volgende gebieden in de gemeente wordt GFT niet gescheiden ingezameld:

Dotterlei 87 en hoger (oneven nummers)

Wilgenhoek 32 en hoger

Tosca, Zadkinerade

Rodinrade 26-106 (even nummers)

Henri Moorepassage

Mari Andriessenrade

Johan Jongkindrade 1-131

Willem Marisrade 2-132

Herman Gorterplaats

Frederik van Eedenplaats

Louis Couperusplaats

Diepenbuurt

Merellaan 2-140 (even nummers)

Merelhoven 1-205 (oneven nummers)

Purmerhoek

Schermerhoek

Beemsterhoek

Valeriusrondeel

Reviusrondeel

Buizerdhof

 

 

BIJLAGE 3

In de volgende gebieden in de gemeente wordt op vaste dagen grof huishoudelijk afval, grof tuin afval en grote elektrische en elektronische apparatuur ingezameld:

Purmerhoek

Beemsterhoek

Schermerhoek

Reviusrondeel

Valeriusrondeel

Librije

Nabucco

 

 

 

Toelichting Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2012

Algemene toelichting

In de Afvalstoffenverordening is ervoor gekozen om meer gedetailleerde regels, die aan veranderingen onderhevig kunnen zijn, in uitvoeringsbesluiten van het college op te nemen. Het voordeel hiervan is dat bij aanpassing van praktische zaken de raad niet steeds een nieuwe verordening hoeft vast te stellen.

 

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

In dit artikel zijn de inzamelaars benoemd die door het college zijn aangewezen.

 

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

Met uitzondering van de stromen die wettelijk gescheiden ingezameld moeten worden is de gemeente vrij om te bepalen welke afvalstromen gescheiden worden ingezameld. In dit artikel worden de afvalstromen die gescheiden ingezameld moeten worden genoemd

 

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

In dit artikel wordt voor elk in artikel 3, eerste lid, van de verordening aangewezen afzonderlijk in te zamelen huishoudelijke afvalstroom, aangewezen welke inzamelmiddelen of inzamelvoorzieningen worden gebruikt.

 

Artikel 5. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

In dit artikel is aangegeven voor welke personen de gescheiden GFT-inzamelplicht niet van toepassing is.

Artikel 5 of 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

In lid 1 van dit artikel heeft het college uitgewerkt welke regels er zijn voor het gebruik van de door of namens het college verstrekte inzamelmiddelen. In lid zijn de regels opgenomen die het college stelt omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden.

In lid 3 is aangegeven welke huishoudelijke afvalstromen zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden

aangeboden kunnen worden.

 

Artikel 6. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

In dit artikel is geregeld op welke dagen en tijdstippen afval aangeboden mag worden.

 

Artikel 7.

Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijk

afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden of een staking niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening, door het college voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad en de internetpagina van de gemeente.

 

Artikel 8 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

In dit artikel zijn een aantal regels opgenomen met betrekking tot het inzamelen van bedrijfsafval.

 

Artikel 9 en 10 Inwerkingtreding en Citeerbepaling

Deze artikelen spreken voor zich.