Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit inzake de uitvoering beschermd wonen 2018 t/m 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat-, machtiging en volmachtbesluit inzake de uitvoering beschermd wonen 2018 t/m 2020
CiteertitelMandaat-, machtiging en volmachtbesluit inzake de uitvoering beschermd wonen 2018 t/m 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht art. 7:
 2. Algemene wet bestuursrecht art. 10:1:1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2018Nieuwe regeling

09-01-2018

Gemeenteblad 2018, nr. 9090

959935

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit inzake de uitvoering beschermd wonen 2018 t/m 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel,

gelet op artikel 7:13 en afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

overwegende dat de uitvoering van de Wmo 2015, voor wat betreft beschermd wonen, is opgedragen aan de 43 centrumgemeenten Maatschappelijke Opvang;

overwegende dat Capelle aan den IJssel deel uitmaakt van de centrumgemeenteregio Rotterdam;

overwegende dat het daartoe noodzakelijk is de bevoegdheden ter zake formeel over te dragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam.

 

besluit vast te stellen:

 

Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit inzake de uitvoering beschermd wonen 2018 t/m 2020

 

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • -

  ambtelijk horen: het horen van bezwaarmakers als bedoeld in artikel 7:5 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  beschermd wonen: beschermd wonen als bedoeld in artikel 1.1.1, eerst lid Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • -

  wet: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Artikel 2
 • 1.

  Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam wordt mandaat, machtiging, volmacht verleend tot:

  • a.

   het uitvoeren van het onderzoek en het verzamelen en verwerken van informatie als bedoeld in artikel 2.3.2 van de wet;

  • b.

   het vaststellen van de identiteit in het kader van het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.4 van de wet;

  • c.

   het beslissen op de aanvraag tot beschermd wonen van een ingezetene als bedoeld in artikel 2.3.5 van de wet;

  • d.

   het uitvoeren van periodiek onderzoek en het herzien of intrekken van een besluit als bedoeld in artikel 2.3.9 en 2.3.10 van de wet;

  • e.

   het verwerken en verstrekken van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 5.1.1 en 5.2.1 van de wet;

  • f.

   het aanwijzen van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet als bedoeld in artikel 6.1 daarvan;

  • g.

   het beslissing op verzoeken tot betaling van een dwangsom bij niet tijdig beslissen.

 • 2.

  Wij staan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam toe voor de uitoefening van de middels dit besluit gemandateerde bevoegdheden (onder)mandaat, machtiging en volmacht te verlenen aan medewerkers van de gemeente Rotterdam.

Artikel 3
 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in de Verordening behandeling bezwaarschriften Capelle aan den IJssel 2012 laat ons college van burgemeester en wethouders zich ten aanzien van bezwaren tegen besluiten over beschermd wonen als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, Wmo 2015 adviseren door de Algemene bezwaarschriftencommissie van de gemeente Rotterdam.

 • 2.

  Naast het horen door de Algemene bezwaarschriftencommissie van de gemeente Rotterdam kan het horen ook ambtelijk geschieden. Het ambtelijk horen geschiedt door het hoofd van de afdeling juridische diensten van de Rotterdamse Serviceorganisatie van de gemeente Rotterdam of door een door hem daartoe aangewezen persoon.

 • 3.

  De Verordening behandeling bezwaarschriften Rotterdam 2008 is van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  Aan het hoofd van de afdeling juridische diensten van de Rotterdamse Serviceorganisatie van de gemeente Rotterdam wordt mandaat verleend tot:

  • a.

   het nemen van de in artikel 7, tweede lid, van die verordening genoemde besluiten;

  • b.

   het nemen van beslissingen op verzoeken tot het betalen van een dwangsom bij het niet tijdig beslissen op een bezwaarschrift.

 • 5.

  Het hoofd van de afdeling juridische diensten van de Rotterdamse Serviceorganisatie van de gemeente Rotterdam is bevoegd de aan hem gemandateerde bevoegdheden onder te mandateren aan medewerkers van zijn afdeling.

Artikel 4
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam wordt volmacht verleend om ons college van burgemeester en wethouders te vertegenwoordigen in juridische procedures bij alle rechterlijke instanties waarbij ons college van burgemeester en wethouders is betrokken voor zover die procedures betrekking hebben op een besluit inzake beschermd wonen of betrekking hebben op de voorbereiding van dat besluit.

 • 2.

  Wij staan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam toe om het hoofd van de afdeling juridische diensten van de Rotterdamse Serviceorganisatie volmacht te verlenen om de in dit artikel bedoelde bevoegdheden namens ons college van burgemeester en wethouders uit te oefenen.

 • 3.

  Wij staan het hoofd van de afdeling juridische diensten van de Rotterdamse Serviceorganisatie van de gemeente Rotterdam toe de aan hem gemandateerde bevoegdheden onder te mandateren aan medewerkers van zijn afdeling.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit inzake de uitvoering beschermd wonen 2018 tot en met 2020.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking één dag na publicatie onder gelijktijdige intrekking van het mandaat, machtiging en volmachtbesluit inzake uitvoering bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen 2015 t/m 2016", zoals vastgesteld bij collegebesluit van 26 mei 2015.

Capelle aan den IJssel, 9 januari 2018.

Het college burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

drs. A. de Baat mr. P. Oskam